Ekonomisk hållbarhet

Bollnäs kommun har en vision om att skapa ett hållbart samhälle. Kommunens hållbarhetsstrategi med underliggande program för social-, ekologisk- samt ekonomisk hållbarhet utgör grunden för kommunens arbete för en hållbar utveckling.

Programmen är viktiga dokument som styr hela kommunens arbete och sätter långsiktiga mål och ambitioner för 2022–2026 med sikte på år 2030.

De berättar vad kommunen strävar efter och vilka prioriteringar som är viktiga. Dessa program är en del av hur kommunen försöker förverkliga sin vision.

Bollnäs kommuns vision

Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.

Program för ekonomisk hållbarhet

Programmet för ekonomisk hållbarhet handlar om att använda mänskliga och materiella resurser på ett klokt sätt, både för nuet och för framtiden.

För att uppnå målen i programmet är en förutsättning att kommunkoncernen samverkar med andra myndigheter, civilsamhälle, näringsliv, föreningsliv med flera.

Tre målområden

Programmet för ekonomisk hållbarhet har tre målområden.

 • God och hållbar ekonomisk hushållning. Kommunens tar, förutom till ekonomi och finansiell ställning, alltid hänsyn till ekologiska och sociala konsekvenser och alltid med i ett långsiktigt perspektiv.

 • Helhetsperspektiv – koncernnytta. Medborgarnas behov ska ligga till grund för utförande och finansiering av den gemensamma välfärden.

  Fokus ligger på grunduppdraget och kärnverksamheten men alltid ta hänsyn till helheten och samverka över nämnd-, bolag- och verksamhetsgränser.

  Kommunen betraktas som en helhet med gemensamma mål och syften, där alla tar ansvar och har samma möjlighet att bidra till att gemensamt utveckla våra verksamheter.

 • Vårda kommunens tillgångar på ett hållbart sätt så att kommande generationer kan fortsätta utveckla kommunen på bästa sätt.

  Exempel på tillgångar är kommunens fastigheter, skog, mark, gator och personella resurser. Det handlar om att ta ansvar idag för våra tillgångar så att de håller till kommande generationer.

 • Hållbara investeringar som ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt värdeskapande, så att de generationer som har nytta av dem inte urholkar det ekonomiska, ekologiska eller sociala utrymmer för kommande generationer.

 • Översiktsplan som pekar ut kommunens utvecklingsstrategier, utvecklingsområden och prioriterar och integrerar samtliga hållbarhetsdimensioner som bidrar till medveten samhällsplanering och utveckling som skapar gynnsamma förutsättningar.

 • Stimulera till hållbart näringsliv.

 • Hållbar kompetensförsörjning med fokus på slutförd gymnasieutbildning och underlätta deltagande i vuxenutbildning.

 • Medveten konsumtion. Aktivt styra med riktlinjer, villkorssättning och krav i linje med kommunens mål för ekologisk och social hållbarhet.

 • Upphandlingskrav för hållbarhet.

 • Beteendepåverkan. Genom kunskapsspridning, dialog och samverkan skapa förutsättningar för att göra rätt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024 kl. 11.46

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: