Vision och mål

Kommunfullmäktige har satt upp en vision, övergripande mål för hållbarhet och metoder för att kunna mäta hur bra vi lyckas. Dessa gäller för hela kommunens organisation samt för kommunala bolag och förbund.

Bollnäs kommuns styrmodell

En styrmodell är som en vägkarta för att nå ett mål. Den visar vilka steg som behövs tas för att komma dit och hur man kan hålla koll på att man är på rätt väg.

Styrmodeller hjälper att organisera och styra aktiviteter på ett effektivt sätt för att uppnå uppsatta mål.

Bollnäs kommun använder en modell för att styra och förbättra hur vi arbetar.

Styrmodellen fokuserar på:

 • hållbarhet,
 • att ha hög kvalitet
 • att ständigt bli bättre.

Egna verksamhetsplaner och aktiviteter

De kommunala verksamheterna, nämnderna och bolagen har utifrån de övergripande målen skapat verksamhetsplaner för sina aktiviteter. Planerna innehåller mer detaljer om vad som ska göras.

Vision Bollnäs kommun 2030

Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.

Kommunfullmäktiges övergripande hållbarhetsmål

Bollnäs kommuns sätt att styra och planera bygger på att ha hög kvalitet och tänka på miljön och samhället.

De följer också FN:s Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som handlar om att göra världen bättre.

Nio mål för hållbarhet

Kommunfullmäktige har bestämt nio viktiga mål för hur hållbart Bollnäs ska vara.

Dessa mål delas upp i tre områden:

 • Bollnäs är år 2030 en klimatneutral och fossiloberoende kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.
 • Bollnäs kommun har år 2030 en rik biologisk mångfald, väl fungerande ekosystemtjänster samt levande, rent och friskt vatten.
 • Invånarna i Bollnäs kommun bor år 2030 i en cirkulär hälsosam giftfri livsmiljö med stor tillgång till friluftsliv och rekreation av kvalitet. Invånarna har god kunskap om hållbar utveckling samt har förutsättningar att leva ett hållbart liv inom kommunen, det ska vara lätt att göra rätt.

Läs mer om ekologisk hållbarhet

 • Hållbara inköp och upphandlingar.
 • En hållbar ekonomi i balans.
 • En kommun som växer hållbart.

Läs mer om ekonomisk hållbarhet.

 • Bollnäs kommunkoncern ger jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande.
 • Bollnäs kommunkoncern främjar det lokala näringslivet, har en pågående ökad etablering på arbetsmarknaden samt har en ökande andel invånare med egenförsörjning.
 • Kvinnor, män, flickor, pojkar och ickebinära har samma makt att vara delaktiga, forma samhället och sina egna liv.

Läs mer om social hållbarhet.

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplaneringen bygger på Bollnäs kommuns styrmodell med övergripande hållbarhetsmål.

Verksamhetsplanen säger vad verksamheten ska göra och vad den har för förutsättningar. Den ger också en bild av vilka faktorer, både inom och utanför verksamheten, som påverkar dess möjlighet att nå sina mål.

Syftet med verksamhetsplanen är att:

 • Tydliggöra verksamhetens inriktning, fokus, eventuella förändringar och mål.
 • Vara ett verktyg för planering och genomförande av verksamheten.
 • Underlätta överblicken av verksamheten.
 • Vara ett underlag vid uppföljning av verksamheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 maj 2024 kl. 12.52

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: