Vision och mål

Kommunfullmäktige har satt upp en vision, mål och strategier som gäller hela kommunkoncernen, alltså Bollnäs kommuns verksamheter och dess bolag. Alla nämnder har även, utifrån kommunfullmäktiges mål, tagit fram egna mål med tillhörande framgångsfaktorer.

Vision 2030

Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljö- anpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.

Kommunfullmäktiges mål och strategier 2020-2023

Mål: Trygga och engagerade invånare med en god folkhälsa.

Strategi: Invånarna ska ges förutsättningar till en god hälsa med jämlika och jämställda livsvillkor, meningsfulla aktiviteter, god service vid kontakt med kommunala verksamheter samt uppleva förtroende för varandra och kommunen. Ge förutsättningar för alla invånare att delta och påverka. Samverka för ett samhälle utan droger och missbruk.

Mål: Hållbart samhälle som klarar miljö- och klimatomställningar, med anpassad infrastruktur, digitalisering, tillgång till högre utbildning och ett företagsvänligt klimat.

Strategi: Genom att fokusera på de lokalt beslutade miljömålen uppnår vi ett hållbart Bollnäs kommun. Fler människor ska få möjlighet till egen försörjning genom arbete eller utbildning, där kommunen utgör en naturlig samarbetspartner och möjliggörare. Integrationen ska prioriteras så även bättre resultat i grundskolan som båda är viktiga för att uppnå positiva effekter för individ och samhälle. Utveckla infrastrukturen genom satsningar på byggande av bostäder, utveckling av järnväg och vägnät, bredbandsutbyggnad samt trygghetsboenden och skolor i alla kommundelar. Kommunövergripande fokus på digitalisering som ses som en förutsättning för att klara kommunens utmaningar. Få Bollnäs att växa genom fortsatt arbete med att attrahera både företag och invånare genom ett starkt präglat varumärke.

Mål: Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning med en
långsiktig tillväxt och ett resultat som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningstillgångar.

Strategi: En ekonomi i balans är en förutsättning för kommunens utveckling, för en god kommunal verksamhet och för att ge en så stor nytta som möjligt. De ekonomiska resurserna ska användas optimalt för att driva kommunal kärnverksamhet samt utveckla de kommunala bolagen, för att ha utrymme för egenfinansierade investeringar och för att uppnå överskottsmålet. Vilket uppnås genom att ha ett balanserat synsätt på kommunens uppdrag, mål, ambitionsnivå och tillgängliga resurser. Bollnäs kommun arbetar för en jämställdhetsintegrerad budget.

Mål: Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare.

Strategi: Ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för att kunna utföra sina uppdrag väl. Kommunen ska präglas av ett ledarskap baserat på tillit. Genom visat förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kompetens ska kvaliteten öka. Ett hälsofrämjande ledarskap tillämpas, vilket innebär delaktighet, engagemang, jämställdhet och ansvarstagande. Säkra tillgången på efterfrågad kompetens genom en väl utvecklad kompetensförsörjningsstrategi, lönepolicy, arbetsmiljöpolicy och lokala arbetsmiljömål som genomsyrar organisationen.

Mål: Delaktigt, effektivt och transparent arbetssätt.

Strategi: Kommunens arbete ska bedrivas effektivt utifrån standardiserade arbetssätt och på evidensbaserad grund, med stöd av digitala verktyg, för att utforma, utveckla och förbättra verksamheten utifrån lagar, krav och medborgarnas behov. Genom helhetsperspektiv, delaktighet och transparens öka samverkan mellan förvaltningar, verksamheter, förbund, bolag, politik, invånare och företag för att tillsammans öka koncernnyttan. Utöka samverkan med andra kommuner, regioner, näringsliv och föreningar för ett ömsesidigt kunskapsutbyte.

Kommunstyrelsens mål och framgångsfaktorer

Mål

Verka för ett aktivare liv med civilsamhället, där barn och unga ska ges stor delaktighet.

Framgångsfaktorer:

 • Vi samarbetar med och stöttar aktörer som finns inom civilsamhället.
 • Vi förbättrar förutsättningarna för civilsamhället att kunna utvecklas.
 • Vi har en rättvis och säker stöd- och bidragshantering.
 • Vi har tydliga samarbetskontrakt med civilsamhället.

Mål

Vidareutveckla integrationen för att motverka segregation, främlingsfientlighet, rasism och våld i samhället.

Framgångsfaktorer:

 • Vi har mötesplatser/arenor/aktiviteter som bidrar till integration.
 • Vi är modiga, tydliga och ställer krav.
 • Vi samarbetar med andra verksamheter såväl inom kommunen som utanför och har förståelse för deras verksamhet.

Mål

Skapa förutsättningar för en jämställd och jämlik folkhälsa.

Framgångsfaktorer:

 • Vi förmedlar kunskaper till och bistår kommunens organisation och civilsamhället som bidrar till en mer jämlik och jämställd folkhälsa
 • Vi skapar och samordnar resurser.

Mål

Öka delaktigheten från medborgarna i kommunala frågor.

Framgångsfaktor:

 • Vi har många sätt för att ha dialog med medborgarna, både fysiska
  och virtuella.

Mål

Fler privata och offentliga arbetsgivare etablerar sig i kommunen.

Framgångsfaktorer:

 • Vi har tillgång till mark och lokaler för att möta behovet.
 • Vi skapar mötesplatser för innovativ utveckling.

Mål

Arbetslösheten ska minska och antalet medborgare med egen försörjning ska öka.

Framgångsfaktorer:

 • Vi skapar fler möjliga arbetssätt för ingångsjobb.
 • Vi möjliggöra och stärker företagandet.
 • Vi arbetar med utbildningsbehov och matchning på flera olika sätt.

Mål

Väl utvecklad infrastruktur för fysisk och digital kommunikation i alla kommundelar.

Framgångsfaktor:

 • Vi är aktiv och påverkar i regionala och nationella sammanhang
  (lobbyism).

Mål

En större del av invånarna ska ha en eftergymnasial utbildning

Framgångsfaktor:

 • Vi skapar strukturella förutsättningar och infrastruktur för högre
  studier.

Mål

De lokala miljömålen uppnås för ett hållbart Bollnäs kommun

Framgångsfaktorer:

 • Att övriga delar av organisationen är mottagliga för och har resurser
  för att genomföra åtgärder.
 • Att fullmäktige tydligör nämndernas arbete med miljömål.
 • Vi kommunicerar och förmedlar kunskap och stöd i syfte att
  miljömålen ska uppnås.

Mål

God ekonomisk framförhållning i förvaltningens verksamheter.

Framgångsfaktor:

 • Vi har kostnadskontroll.

Mål

Effektiv, samordnad och rättssäker inköpsprocess.

Framgångsfaktorer:

 • Vi har kunniga medarbetare vad gäller inköp och beställning.
 • Vi följer upphandlade avtal.

Mål

Genom god omvärldsanalys och samordning uppnå en effektiv och jämställd resursanvändning för en ökad koncernnytta

Framgångsfaktorer:

 • Vi har en budgetprocess som efterlevs.

Mål

Arbetar för en jämställdhetsintegrerad budget

Framgångsfaktorer:

 • Vi har underlag och analyser som bidrar till att budgetprocessen leder till ökad jämställdhet.

Mål

Långsiktig, hållbar och effektiv personal- och kompetensförsörjning
samt kompetensutveckling.

Framgångsfaktorer:

 • Vi har en kommungemensam värdegrund.
 • Vi har en strategisk planering för kompetensutveckling.

Mål

Andelen medarbetare som upplever att de har god arbetsmiljö, hög motivation, stor delaktighet, känner förtroende och tillit för ledarskapet samt uppfattar att styrningen är tydlig ska öka

Framgångsfaktorer:

 • Vi har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Vi har en värdegrund som är levande hos samtliga anställda.
 • Vi har en plattform för ledarskap.
 • Vi har rustade chefer med rimliga uppdrag.

Mål

Att med hög kvalité samordna personalpolitiken utifrån kommunfullmäktiges fastställda styrdokument, mål och se till att dessa är väl förankrade i organisationen.

Framgångsfaktorer:

 • Tydliga i vad chefer skall göra och vad som är råd, tips och
  rekommendationer.
 • Vi har ett nära samarbete med cheferna i organisationen.
 • Vi är konsultativa och arbeta operativt för att stötta chefer i deras
  vardag.

Mål

Fördjupa och utvidga samverkan både inom och utom kommunen.

Framgångsfaktorer:

 • Vi har kvalitet i partsamverkan.
 • Vi har förståelse för varandras verksamheter.
 • Vi har ett koncernperspektiv i våra analyser.

Mål

Kommun ska ha en gemensam värdegrund som är levande i hela organisationen.

Framgångsfaktor:

 • Vi är beredd att aktivt pröva våra nuvarande arbetssätt och strukturer och har modet att förändra.

Mål

Ge en förbättrad service till innevånare och företagare genom ökad tillgänglighet och dialog .

Framgångsfaktorer:

 • Vi har ett väl fungerande medborgarservicekontor.
 • Vi har implementerat Förenkla helt enkelt i våra verksamheter.

Barn- och utbildningsnämndens mål och framgångsfaktorer

Mål

Förskolan och skolan är trygga, kreativa och hälsosamma miljöer för alla barn och elever.

Framgångsfaktor:

 • Förskolan, skolan och fritidshemmet är trygga och säkra platser för varje barns och elevs lärande. Miljö och arbetsformer skapar
  utmaning, koncentration och samspel för varje barns och elevs
  lärande. Barns och elevers rätt till en god arbetsmiljö och en
  utbildnings fri från diskriminering och kränkande behandling
  tillgodoses genom ett aktivt och systematiskt arbete på varje enhet.

Mål

Förskolan och skolan främjar könsneutralt barns och elevers utveckling, förebygger ohälsa och utanförskap genom ett aktivt elevhälsoarbete med tidiga, sammanhållna insatser.

Mål

Barn och elever har förtroende och tillit till sin egen förmåga, till varandra och de vuxna i förskolan och skolan.

Framgångsfaktorer:

 • Verksamheten i förskolan stimulerar varje barns utveckling och
  lärande.
 • Lärarna i förskoleklassen har god kunskap om varje elevs
  matematiska tänkande och språkliga medvetenhet.
 • Lärarna i grundskolan säkerställer kontinuerligt sin kunskap om varje elevs lärande.

Mål

Medborgarna ska ha förtroende för skolväsendet.

Framgångsfaktor:

 • Förskolan förbättrar tillgänglighet och dialog för vårdnadshavare
  genom digital kommunikation - lärplattform.
 • Alla skolformer förbättrar kvaliteten i övergångar inom huvudmannens område och visavi fristående huvudmän.

Mål

Alla elever som genomgått grundskoleutbildning i vår kommun har
behörighet att studera på gymnasiet.

Framgångsfaktorer:

 • Verksamheten tillgodoser alla elevers behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet
 • Verksamheten tillgodoser elevernas behov av studiehandledning på modersmålet
 • Nyanlända elevers kunskaper kartläggs skyndsamt
 • Bedömning genom kartläggning av nyanländas elevers kunskaper beaktas vid planering och genomförande av elevens undervisning
 • Skolan säkerställer att eleverna får de anpassningar och det särskilda stöd som de har rätt till.
 • Alla typer av elevfrånvaro ska minska på alla enheter, i alla årskurser och för både pojkar och flickor
 • Skolan skapar och implementerar tidiga insatser för barn och elever genom att samverka med olika aktörer
 • Kompetensutveckling för att främja elevers skolnärvaro riktas till
  skolledare, lärare och elevhälsans personal
 • Förvaltningens resurser organiseras ändamålsenligt för att främja
  skolnärvaro

Mål

Utbildning i förskola och skola ska möta varje barns och elevs behov och förutsättningar samt vara likvärdig oavsett enhet och huvudman.

Mål

Tillgänglighet till omsorg på obekväm tid ska öka.

Mål

Ett kvalitetssäkrat budget- och uppföljningsarbete och ett påbörjat arbete med jämställdhetsintegrerad budget.

Mål

Resurseffektiva organisationer som främjar barns och elevers måluppfyllelse, på alla nivåer

Mål

Våra medarbetare känner delaktighet och har inflytande i verksamheten.

Framgångsfaktorer:

 • Lokal samverkan och samverkan mellan nivåerna i organisationen ska stärkas genom det arbete som inletts med utgångspunkt i SKL skolanalys

Mål

Andelen medarbetare som upplever att de har god arbetsmiljö, hög motivation, stor delaktighet, känner förtroende och tillit för ledarskapet samt uppfattar att styrningen är tydlig ska öka.

Framgångsfaktorer:

 • Kompetenser fördelas inom organisationen för att uppnå likvärdig
  utbildning för alla barn och elever inom kommunal för- och grundskola.
 • Aktivt arbete med personalomställningsprocess för att uppnå likvärdig utbildning för alla barn och elever i kommunal för- och grundskola och för att hålla kostnaderna inom budgetram.
 • Planering, prioritering och utvärdering processas och dokumenteras inom ramen för förvaltningens kompetensförsörjnings - och kompetensutvecklingsplan

Mål

Att med hög kvalité samordna personalpolitiken utifrån kommunfullmäktiges fastställda styrdokument, mål och se till att dessa är väl förankrade i organisationen.

Framgångsfaktorer:

 • Ett aktivt arbete för att utveckla och stabilisera goda arbetsförhållanden för förvaltningens chefer.
 • Ett aktivt arbete för att utveckla och stödja chefernas kompetens samt för att stärka skolledarskapet på individ och gruppnivå

Mål

Barn, elever och vårdnadshavare känner delaktighet och har inflytande i verksamheten.

Framgångsfaktorer:

 • Varje elevs delaktighet och påverkan vid utformning av lär - och
  utemiljö samt i arbetet med likabehandling och genomsamma
  ordningsregler ska öka i skolorna.
 • Förskola och skola ska använda sina lärplattformar för förbättrad
  kommunikation med elever och vårdnadshavare.

Mål

Förvaltningens arbete ska bedrivas effektivt utifrån tydliga arbetssätt, på vetenskaplig grund, med stöd av digitala verktyg, för att utforma, utveckla och förbättra verksamheten utifrån lagar, krav och barns och elevers rättigheter samt medborgarnas behov.

Mål

Väl fungerande samverkan med förvaltningar, verksamheter, andra
skolhuvudmän, bolag, andra kommuner och högskolorna.

Framgångsfaktorer:

 • Samverkan med andra skolhuvudmän inom Bollnäs kommuns
  geografiska område utvecklas, med invånarnas behov och elevers måluppfyllelse i fokus
 • Ledare och medarbetare tar initiativ och ansvar så att samverkan
  skapas som underlättar barns och elevers övergångar inom
  utbildningssystemet.
 • Ledare och medarbetare tar initiativ och ansvar så att bästa möjliga samverkan skapas runt barn och elever som behöver stöd även från andra aktörer.
 • Ledare och medarbetare deltar aktivt, tar initiativ och ansvar för att bygga väl fungerande samverkan med andra aktörer, i syfte att ta emot och bidra till egen och andras utveckling

Socialnämndens mål och framgångsfaktorer

Mål

Trygga, delaktiga, jämlika och jämställda invånare såväl i sin vardag som i samhället.

Framgångsfaktorer:

 • Anhörigstöd - tillgänglighet, personalkontinuitet, hembesök för att identifiera behov och önskemål, hembesök med muntlig uppföljning.
 • BHE - Kommunikation med externa/interna parter. Anpassa information utifrån brukaren och stimulera brukaren att själv kommunicera. Hög social kompetens. Omvärldsorienterade.
 • HSV - Personcentrerad vård, professionellt bemötande, god kompetens i palliativ vård.
 • IFO- Kompetens, rutiner och verktyg.
 • OF - Omsätta kunskap och erfarenhet.Social dokumentation och genomförandeplaner utifrån beslut. Värdegrundsarbete. Etiskt förhållningssätt. Brukarfokus. Flexibilitet. Kontaktmannaskap.
  Verksamhetsstöd - Tillgänglighet, tydlighet, mottagaranpassad kommunikation, gott bemötande.
 • ÄO - Dokumentation, genomförandeplan, kontaktmannaskap, värdegrund och bemötande, involvera brukare och anhöriga i utveckling av verksamheten.
 • Socialförvaltningens ledningsgrupp - Leda verksamheten via evidensbaserade metoder samt tydligt brukarfokus.

Mål

Nolltolerans mot våld.

 • Anhörigstöd - webbutbildning, använda de tjänster inom anhörigstöd som kommer i kontakt med dessa risksituationer.
 • BHE - Våga fråga om våld. Hantera information om våld. Dokumentera. Utbildning. Samverkan.
 • HSV - Kompetensutveckling.
 • IFO - Kompetens och ledarskap/handledning. Rutiner/samverkan inkl. språk. Verktyg.
 • OF - Kunskap. Vara uppmärksam på, rapportera och dokumentera förändringar i brukarens situation. Värdegrundsperspektiv.
 • Verksamhetsstöd - Rutin, systemstöd
 • ÄO - Grundutbildning i våld i nära relation för samtliga i verksamheten
 • Socialförvaltningens ledningsgrupp - Ge förutsättningar för implementering av framtagna rutiner samt fråga efter/följa upp resultat.

Mål

Integrering av kommunens miljömål i verksamhetsutvecklingen.

Framgångsfaktorer:

 • Anhörigstöd - Planering av dagverksamheten utifrån vart besökarna bor och då använda anhörigstöds buss istället för att var och en blir hämtad eller åker själva till anhörigstöd.
 • BHE - Andra färdsätt än bil. Titta i bokningskalendern innan man bokar hembesök.Samordna arbetet inom enheten. Möjlighet till sopsortering. Tänk efter innan man skriver ut dokument – lägg till i mejlen. Sluta med papperskopior i fysisk akt.
 • HSV och ÄO - fördjupade läkemedelsgenomgångar
 • OF - integrera miljötänk i alla verksamheter
 • Verksamhetsstöd - Välja miljövänliga färdsätt, digitalt först
 • Socialförvaltningens ledningsgrupp - Underlätta användande av webbaserade lösningar för utbildning, seminarier och möten.

Mål

Frigörande av kompetens för evidensbaserad utveckling.

Framgångsfaktorer:

 • Anhörigstöd - har e-tjänst som underlättar kontakt med anhörigstöd, information och kontakt via Facebook.
 • BHE - Använder tekniken i arbetet. Informationen utformas utifrån brukaren. Utbildning i system. Kommunicera när system och teknik måste fungera. Att ta till sig ny kunskap. Utbildning över lag.
 • HSV - arbeta proaktivt genom ett strukturerat och planerat arbete.
  IFO - ledning och styrning samt utbildning och stöd av resursperson.
 • OF - Tillgängliga digitala mötesplatser med fungerande teknisk utrustning som kan kommunicera med externa system.Använda de system som finns i verksamheten. Gå regelbundna utbildningar.
 • Verksamhetsstöd - digitalt först, användarvänliga system, tillgänglig support till verksamheterna
 • Socialförvaltningens ledningsgrupp - Säkerställa support för införande och drift av IT-baserade system.

Mål

En jämställdhetsintegrerad ekonomi.

Framgångsfaktorer:

 • Anhörigstöd - Fortsätta arbeta utifrån en ekonomisk medvetenhet gällande arbetstider/planering utifrån anhörigas behov på kort sikt, inköp, semestervikarier, låg sjukfrånvaro, baka eget bröd,
 • BHE - Diskutera hur vi kan jobba flexiblare,jobba på andra platser, jobba andra tider.
 • IFO - Minskad arbetsbörda och flexibilitet i arbetets förläggning. Arbetstidsavtal.
 • OF - Stimulera medarbetare att arbeta heltid.
 • ÄO - använda boxarna för löneöversyn och analys. Prata om vad man behöver för att orka arbeta 100%.
 • Verksamhetsstöd - Verka för att statistikuppgifter fördelat på kön kan tas fram
 • Socialförvaltningens ledningsgrupp - Följa verksamheterna med könsuppdelad statistik.

Mål

Ett systematiskt kvalitetsarbete som inkluderar jämställdhet
och arbetsmiljö utifrån en heltidsnorm.

Framgångsfaktorer:

 • Anhörigstöd - Fortsätta ta bra hand om elever, praktikanter, studiebesök, besökare mm. Fortsätta med ”rundan” på APT över vad som är på gång och fortsätta följa upp jämställdhetsplanen för att bibehålla ett bra klimat i arbetsgruppen och en bra arbetsmiljö med högt till tak. Fortsätta vara närvarande chef. Fortsätta med aktiviteter utanför arbetet för att stärka gruppkänslan. Fortsätta arbeta utifrån en ”problemlösningsvilja” där man ställer upp för varandra.
 • BHE - Har roligt ihop på och efter arbetstid. Ser varandra. Öppet och tryggt klimat. Spelregler.
 • HSV - Flexibel, stödja kollegor.
 • IFO - Engagerat tillitsbaserat ledarskap. Arbetstidsavtal. Samtligas delaktighet i processer och rutiner. Tydliggöra roller och ansvar.
 • OF - Visa en positiv attityd, respekt och delaktighet. Uppmuntra, hjälpa samt sprida arbetsglädje och då bidra till en bra arbetsmiljö och sprida engagemang mellan varandra. Flexibel mot schema. Bidra med kunskap till utveckling.
 • ÄO - hög delaktighet, tydligt ledarskap, utbildad personal, intern annonsering vid rekrytering, stort ansvarstagande.
 • Verksamhetsstöd - Gemensam syn på god arbetsmiljö, efterfråga arbetsledning/prioritering
 • Socialförvaltningens ledningsgrupp - Skapa förutsättningar för heltid som norm genom rimlig arbetsbelastning. En engagerad tillitsbaserad ledning.

Mål

Värdeskapande och tillitsfull samverkan inom kommunens
verksamheter och med övriga myndigheter och samverkanspartners.

Framgångsfaktorer:

 • Anhörigstöd - Fortsätt samarbete med olika föreningar och verksamheter för stöd och information till anhöriga och närstående. Närvarande enhetschef och demensssk för anhörigstödets interna samverkan.
 • BHE - Gott bemötande. Dialog. Kunskap om vilket ansvar man har själv och vilket ansvar andra har. Kunskap om varandras/ arbetsområde. Information om BHE:s uppdrag.
 • HSV - samarbeta i team och samverka med andra vårdgivare
 • IFO - Tydliggöra roller och ansvar. Intern tillitsfull samverkan.
 • OF - Använder samverkan där det behövs på ett flexibelt sätt.
 • ÄO - teamträffar, tydliga roller och ansvar, öppenhet och transparens, SIP, VHC(kompetensutveckling i samverkan med skolan).
 • Verksamhetsstöd - säkerställa tydlig informationsgång till och från verksamhetsstöd.
 • Socialförvaltningens ledningsgrupp - Skapa möjligheter för samverkan internt och externt genom att prioritera värdeskapande forum.

Teknik- och fritidsnämndens mål och framgångsfaktorer

Mål

Få fler människor i rörelse och stimulera till en hälsosammare livsstil.

Framgångsfaktorer:

 • Tillgängliga och ändamålsenliga idrottsanläggningar och fritidsmiljöer
 • Ett attraktivt och näringsriktigt utbud av måltider inom kostenhetens verksamhetsområde

Mål

Arbeta för en tryggare miljö inom nämndens verksamhetsområde.

Framgångsfaktor:

 • En väl fungerande samverkan med kommunens olika "trygghetsgrupper", Polis etcetera.

Mål

Nämndens verksamheter ska arbeta för en minskad miljöpåverkan.

Framgångsfaktor:

 • Ökad kunskap om hur miljön påverkas, i syfte att förbättra miljöarbetet.

Mål

Skapa möjlighet för god infrastruktur och en ökad digitalisering.

Framgångsfaktor:

 • Tydlig och långsiktig strategi/plan för genomförande.

Mål

Verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budget.

Framgångsfaktor:

 • Kompetens och stöd för långsiktig ekonomisk kontroll

Mål

Nämnden tar inte på sig nya ofinansierade uppdrag .

Framgångsfaktor:

 • En väl fungerade samverkan kring alla kommunövergripande projekt.

Mål

Förvaltningen ska erbjuda chefer och medarbetare ett klimat som skapar närvaro, trygghet, delaktighet, utveckling och motivation.

Framgångsfaktor:

 • Tillit och stöd mellan alla nivåer i organisationen.

Mål

Förvaltningen ska samverka med övriga förvaltningar, verksamheter, förbund, bolag, politik, invånare, företag, andra kommuner, näringsliv och föreningar för en ökad nytta.

Framgångsfaktor:

 • Öppenhet för samverkan i olika former.

Miljö- och byggnämndens mål och framgångsfaktorer

Mål

Nämndens verksamhet ska vara tillgänglig för alla, serviceinriktad, informativ och jämställd samt ha hög rättssäkerhet.

Framgångsfaktor:

 • Bibehålla utökade telefontider. Info ska finnas på olika språk.

Mål

Parker, natur- och kulturvärden ska värnas och utvecklas och skyddade områden ska utökas.

Framgångsfaktor:

 • Driva de ställningstaganden som antagits i ÖP och återrapportera till MBN och KS.

Mål

Säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Framgångsfaktor:

 • Beakta PBL och BBR i plan- och bygglovsärenden.

Mål

Den upplevda tryggheten ska öka.

Framgångsfaktor:

 • Samverkan med övriga förvaltningar kring trygghetsfrågor

Mål

Planarbetet ska bedrivas med god framförhållning.

Framgångsfaktor:

 • Dialog med interna och externa aktörer för att fånga behov
  tidigt.

Mål

Infrastrukturen ska utvecklas för att möjliggöra hållbara livsmiljöer och resande.

Framgångsfaktor:

 • Tät samverkan med Region Gävleborg och Trafikverket

Mål

Anpassa inför kommande klimatomställningar.

Framgångsfaktor:

 • Arbete med översiktsplaner, detaljplaner och dagvattenstrategin samt omvärldsbevakning.

Mål

Verksamheterna ska bedrivas på effektivast möjliga sätt med tilldelad budget.

Framgångsfaktor:

 • Uppföljning i Månadsrapporter. Bevaka vilka bidrag och stöd
  som kan sökas.

Mål

Ökad samverkan med andra kommuner och regioner.

Framgångsfaktor:

 • Fördjupa befintligt samarbete med grannkommunerna.

Mål

Taxorna ska vara aktuella.

Framgångsfaktor:

Årlig översyn och indexuppräkning.

Mål

Förvaltningen ska vara en attraktiv och jämställd arbetsplats med en god arbetsmiljö.

Framgångsfaktor:

 • Fokusera på värdegrundsarbetet.

Mål

Alla medarbetare på förvaltningen ska känna delaktighet, att de har inflytande över sina arbetsuppgifter samt att utvecklingsmöjligheter främjas.

Framgångsfaktor:

 • Upprätta kompetensutvecklingsplaner gruppvis.

Mål

Personalen ska ha rätt kompetens.

Framgångsfaktor:

 • Specificera önskad kompetens vid rekrytering och främja utbildning.

Mål

Allt arbete ska kännetecknas av kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet.

Framgångsfaktor:

 • Utveckla e-tjänsterna.

Mål

Nämnden ska utveckla sin tillgänglighet för information och rådgivning.

Framgångsfaktor:

 • Fler sätt att delge information och råd behövs

Mål

Samverkan i organiserad form ska bedrivas mellan förvaltningar, nämnder och andra kommuner.

Framgångsfaktor:

 • Bibehålla och utveckla pågående samarbete med andra förvaltningar och kommuner.

Kulturnämndens mål och framgångsfaktorer

Mål

Tillgängligt, lyhört och jämlikt kulturutbud för alla i hela kommunen.

Framgångsfaktor:

 • Etablera en kulturgaranti.

Mål

Prioritera utbud för och i dialog med barn, unga och unga vuxna.

Framgångsfaktor:

 • Vi har mötesplatser/arenor/aktiviteter som bidrar till dialog med unga och unga vuxna.

Mål

Skapa möjligheter för bildning, lärande och utveckling.

Framgångsfaktorer:

 • En övergripande handlingsplan för att skapa möjligheter för bildning, lärande och utveckling.
 • Genom att aktivt utnyttjande av våra olika mötesplatser.

Mål

Bidra till att göra Bollnäs till en attraktiv kommun att leva och verka i, via det kulturella utbudet.

Framgångsfaktor:

 • Många olika sätt att kommunicera utbudet som kulturenheten erbjuder.

Mål

Utveckla samverkan med andra kommuner, regioner och näringsliv.

Framgångsfaktor:

 • Tydlig prioritering för vilka olika samverkansprojekt som bedrivs och startas.

Mål

Ekonomi i balans med väl använda resurser.

Framgångsfaktorer:

 • Tydlighet vem som har ansvar för vad.
 • Väl utvecklad samverkan med ekonomikontoret.
 • Övergripande och långsiktig kostnadskontroll.

Mål

Förvaltningen ska vara jämställd och alla medarbetare ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar över sitt arbete och arbetsmiljön.

Framgångsfaktorer:

 • Vi har en kommungemensam värdegrund.
 • Tydlig rollfördelning och tydligt uppdrag.

Mål

En attraktiv arbetsplats genom möjlighet till utveckling av verksamhet och medarbetare.

Framgångsfaktorer:

 • Plan för vilka utvecklingsarbeten som bedrivs.
 • Uppmuntra jämlik och relevant kompetensutveckling för samtliga medarbetare.
 • Plan för kompetensutveckling för kulturenheten.

Mål

Samverkan ska bedrivas internt i kulturenheten med förvaltningar, föreningar och näringsliv.

Framgångsfaktor:

 • God samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen med regelbundna möten.
 • Strukturerat arbetssätt med befintliga föreningar och näringsliv.

Överförmyndarnämndens mål och framgångsfaktorer

Mål

Öka medborgarnas, myndigheters och berörda aktörers kunskap om gode mäns och förvaltares uppdrag för ökat engagemang, förtroende, trygghet och delaktighet i samhället.

Framgångsfaktorer:

 • Avsätta tid för informationssammanställning till våra ställföreträdare och medborgare.
 • Pålästa och kompetensutvecklade tjänstemän.
 • Vara aktiv och kreativ i det informationskanaler vi har att tillgå.

Mål

Alla som har behov av hjälp av en ställföreträdare som kommer till
Överförmyndarens kännedom samt uppfyller förutsättningarna ska erbjudas eller förordnas en ställföreträdare.

Framgångsfaktorer:

 • Avsätta tid för och vara kreativ i rekryteringsinsatser.
 • Gediget utreda och våga ta ställning till behovet utifrån de kriterier som lagen uppger.

Mål

Att kunna erbjuda ställföreträdare och medborgare fyra e-tjänster innan utgången av 2023.

Framgångsfaktorer:

 • Bra samarbete med leverantörerna för e-tjänsterna kopplade till
  ärendehanteringssystemet.
 • Väl genomtänkt och kommunicerad information till användarna av e-tjänsterna innan och efter införandet av varje e-tjänst.

Mål

Nämnden har tillgång till kompetenta ställföreträdare.

Framgångsfaktorer:

 • Väl etablerade och lättillgängliga informationskanaler till våra
  ställföreträdare.
 • Kontinuerliga utbildningar till ställföreträdare och medborgare under året.
 • Kommunicering med våra ställföreträdare under året angående nyheter och tips.

Mål

Att öka inlämnandet av räkenskapshandlingar digitalt med minst
20 % varje år eller nått 80 % vid utgången av 2023.

Framgångsfaktor:

 • Målinriktat arbete med information ut till ställföreträdare om möjligheten att lämna in årsräkningsmaterial digitalt.

Mål

Nämnden har en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Mål

Alla medarbetare på överförmyndarenheten ska ha god kännedom om och jobba mot uppsatta mål för den gemensamma koncernnyttan.

Framgångsfaktorer:

 • Arbeta in målarbetet i vardagen.
 • Delaktighet från tjänstemännen vid framtagandet av målen.
 • Tydlig och återkommande information från chef om mål och dess avläsning

Mål

Medarbetarna känner delaktighet och har inflytande över sina arbetsuppgifter.

Framgångsfaktor:

 • Verksamhetsträffar i olika konstellationer.

Mål

Att medarbetarna får tid avsatt till att enskilt och/eller gemensamt hålla sig uppdaterade inom verksamhetsområdet.

Framgångsfaktorer:

 • Antalet årsarbetare måste vara tillräckliga för antalet ärenden.
 • Tillåtande klimat från chef och kollegor att ta sig tiden.

Mål

Att ändamålsenlig utrustning finns för verksamheten och måluppfyllnaden.

Framgångsfaktor:

 • Rutiner för att meddela behov av utrustning eller brister i utrustningen.

Mål

Att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete i en miljö som är trygg och säker.

Framgångsfaktor:

 • Ändamålsenliga lokaler.
 • Personaltäthet utifrån verksamhetens behov.

Mål

Ärenden handläggs effektivt och rättsäkert.

Framgångsfaktorer:

 • Kontinuerlig och relevant kompetensutveckling.
 • Tillräcklig personalstyrka i årsarbetare för att motsvara kraven i
  verksamheten.
 • Arbetsstruktur och väl fungerade rutinbeskrivningar.
 • Trygghet i att kunna fatta beslut med lagen i ryggen.

Mål

Delta aktivt och bibehålla nätverket för överförmyndare i länet.

Framgångsfaktor:

 • Möjlighet att frigöra tid för deltagande.

Mål

Att på Överförmyndarens hemsida och i nyhetsbrevet aktivt arbeta med att informera om överförmyndarens arbetsrutiner och handläggning.

Framgångsfaktor:

 • Avsätta tid för arbetet med information till våra medborgare så att den är aktuell och matnyttig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2023 kl. 11.12

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot