Ekonomi

Mynt staplade på varandra.

Den här sidan är en del i kortversionen av Bollnäs kommuns årsredovisning för 2023. Här sammanfattas det ekonomiska året.

Underskott 2023

Det totala ekonomiska resultatet för Bollnäs kommun blev ett underskott på minus 5 tusen kronor, men verksamheterna redovisade ett underskott på minus 30 miljoner kronor.

Värdeökning av kommunens pensionsplaceringar förbättrar resultatet för kommunen med 41 miljoner kronor. Denna värdeförändring är dock låst för att trygga kommunens framtida pensionsutbetalningar.

Resultatet blev slutligen minus 41 miljoner kronor

Exklusive värdeökningen redovisar kommunen därmed ett resultat om minus 41 miljoner kronor.

Mer om det ekonomiska resultatet per förvaltning

Låneskuld

Bollnäs kommun har fortsatt stora investeringar som inte kan finansieras med enbart egna medel.

Därför lånade Bollnäs 200 miljoner kronor även 2023 vilket gör att kommunens låneskuld för långsiktiga investeringar uppgår till 500 miljoner kronor.

80 procent skatter och generella statsbidrag

 • Den totala skatten består av kommunalskatt.
 • I Bollnäs kommun betalar medborgarna 33.37 kronor på varje intjänad hundralapp.
 • Generella statsbidrag får kommunerna för att framför allt finansiera skola, vård och omsorg.
 • Bollnäs kommun fick 641 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämningsbidrag, samt 1310 miljoner kronor i skatteintäkter.

9 procent riktade och övriga bidrag

 • De riktade statsbidragen är öronmärkta för särskilda ändamål i främst kärnverksamheterna vård, skola och omsorg. Här ingår även ersättningar från statliga myndigheter.
 • Bollnäs fick 212 miljoner kronor i riktade och övriga bidrag 2023.

4 procent avgifter och taxor

 • Hit räknas barnomsorgsavgift, renhållnings- och omsorgstaxor med mera. Sammanlagt blev det 97 miljoner kronor.

7 procent övrigt

 • Övrigt omfattar försäljningsintäkter 2 procent, hyror 3 procent, finansiella intäkter 2 procent med mera. Sammanlagt blev det 182 miljoner kronor.

59 procent - personalkostnader och pensioner

 • Här ingår kostnader för löner och arbetsgivaravgifter samt kostnader för pensioner, sammanlagt 1436 miljoner kronor.

20 procent - köp av verksamhet

 • Kommunen köper in tjänster inom vård, skola och omsorg.
 • Även konsulttjänster och lokalunderhåll finns här.
 • År 2023 uppgick kostnaderna till 479 miljoner kronor.

10 procent - övriga verksamhetskostnader

 • Hit räknas kostnader för förbrukningsinventarier, IT-drift och IT-materiel, lokal-, mark- och maskinhyror, resekostnader inklusive skolskjutsar och kostnader för försäkringar med mera.
 • Dessa kostnader uppgick till 247 miljoner kronor.

11 procent - bidrag, finansiella kostnader, lokalhyror och avskrivningar

 • Hit räknas bidrag, finansiella kostnader och avskrivningar av anläggningstillgångar.
 • Sammanlagt blev det 280 miljoner kronor.

Så här födelades varje hundra kronor i skatt, totalkostnad inom parentes:

11 kr – kommunstyrelse och kultur (198 miljoner kronor)

43 kr – social omsorg, vård och hälsa (799 miljoner kronor)

5 kr – teknik, service och fritid (101 miljoner kronor)

1 kr – samhällsbyggnad (23 miljoner kronor)

40 kr – barn och utbildning (761 miljoner kronor)

Kostnad per invånare 2023

 • Kommunstyrelse och kultur 7500 kronor
 • Social omsorg, vård och hälsa 30250 kronor
 • Teknik, service och fritid 3820 kronor
 • Samhällsbyggnad 870 kronor
 • Barn och utbildning 28810 kronor

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2024 kl. 14.46

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: