Nämndernas år

Barn vid sina bänkar i en skolmiljö.

Den här sidan är en del i kortversionen av Bollnäs kommuns årsredovisning för 2023. Här sammanfattas nämndernas år.

Totalt blev kommunstyrelsens överskott mot budget något lägre än prognos.

Överskottet beror främst på:

  • Överskott för Arbetsmarknads- och flyktingverksamhet främst på grund av vakant tjänst.
  • Överskott för IT-enheten främst på grund av lägre lönekostnader än budgeterat. Ett par tjänster är vakanta på IT enheten.
  • Näringslivschef redovisar ett överskott mot budget som främst beror på lägre lönekostnader än budgeterat.

En utvecklingsplan för ekonomi i balans har tagits fram för åren 2024–2027 för att säkra en stabil ekonomi.

Redovisningen för Teknik-, service- och fritidsförvaltningen visar ett underskott mot budget med -12.595.000 kronor, där skattefinansierad verksamhet, affärsfastigheter och VA-verksamheten bidrog till det största underskottet.

Gatuenheten landade på ett budgetunderskott trots kompensation för kostsam vinterväghållning, medan oplanerade kostnader från Ellevio och Trafikverket tillkom.

Flera enheter, inklusive kostenheten och fritidsenheten, redovisade också underskott på grund av olika faktorer som minskad försäljning och kostnadsökningar.

Trots ansträngningar för att minska personalkostnader genom aktivt arbete och ökad intäkt från friskvårdsverksamheten, överskreds lönebudgeten.

VA-verksamheten kämpade med ökade kostnader från räntehöjningar och energiskatt, vilket bidrog till det totala underskottet.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har under 2023 utvecklats på ett positivt sätt. Det finns dock fortfarande utmaningar, bland annat i form av hög sjukfrånvaro i personalgruppen och fluktuation i elevantal.

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning visar ett underskott på 20.861.742 kronor, i linje med prognosen från september 2023.

Ökade kostnader för skolskjutsar, individuellt stöd och högre elevantal i vissa skolformer bidrar till avvikelsen från budgeten.

Trots utmaningar inom förskola, grundskola och fritidsverksamhet finns positiva avvikelser inom elevhälsa och administration, främst på grund av minskade personalkostnader.

Framtida åtgärder bör fokusera på att förbättra prognosförmågan och effektivisera resursanvändningen för att återställa balansen i nämndens ekonomi.

Under året har Socialnämndens ekonomi och verksamhet förändrats och ställts inför flera utmaningar.

2023 års resultat visar ett överskott på 0,4 miljoner kronor, vilket är bättre än tidigare. Det beror främst på att kommunen har fått in pengar från nya platser på Änglunda och i gruppbostad samt fått ökade statsbidrag.

Trots överskottet är socialnämnden inte i balans eftersom vissa resurser inte har använts enligt planen, speciellt när det gäller boendeplatser. Förändringar i hemtjänsten har inte sparat lika mycket pengar som vi hoppats på.

Höga statsbidrag, lägre personalkostnader och högre utgifter för försörjningsstöd och placeringar än beräknat har påverkat resultatet.

Nämnden har haft både positiva och negativa avvikelser inom olika områden. Individ- och familjeomsorg samt Funktionsstöd har haft negativa avvikelser, medan Äldreomsorg - Ordinärt boende och Förebyggande och hälsa har haft positiva avvikelser.

Det finns fortsatta utmaningar med bemanning, ökade kostnader för försörjningsstöd och behovet av att följa upp och ompröva beslut i tid. Nämnden kommer att fortsätta arbeta med effektiviseringar och anpassningar för att hantera dessa utmaningar.

Framöver kommer socialnämnden att fortsätta övervaka och analysera kostnader per brukare samt söka finansiering för olika projekt.

Utmaningar med vakanser, platstillgänglighet och kostnadsutveckling kommer att kräva noggrann uppföljning och åtgärder.

Under 2023 var det ekonomiska nettoresultatet 23.347.000 kronor, där kostnaderna var 32.220.000 kronor och intäkterna var -8.873.000 kronor. Det betyder att budgeten överstegs med 35.000 kronor.

Under 2023 avslutades arbetet med fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kilafors.

Bygglovsverksamheten påverkades av minskat byggande på grund av lågkonjunktur.

Under året antogs sju nya detaljplaner, men efter flera år med många pågående detaljplaneuppdrag ser man nu en avmattning.

Nämnden restaurerade och återinvigde en våtmark i Mödänge, och projekterade för våtmarker vid Björktjäratjärn och Nyhamre. Björktjäratjärn muddrades genom projektet "Skonsam muddring".

Antalet traditionella bygglovsansökningar minskade betydligt på grund av lågkonjunkturen. Handläggningstiderna för bygglov och strandskyddsdispens var korta. En ny, enklare bygglovs taxa är färdig för antagande av kommunfullmäktige.

Miljö- och byggnämnden hade pågående byggprojekt såsom ombyggnationen av Folkhögskolan och nybygget av en F-6 skola på Ren.

Kulturnämnden redovisar ett överskott på 327.000 kronor per helår, trots att man tidigare förväntade sig ett underskott på cirka 550.000 kronor.

Kulturchefen har ett betydande överskott, delvis tack vare intäkter från internationella partnerskap och ej använda medel avsatta för ungdomsgarage i Kilafors.

Museum och konsthall har ett underskott på grund av högre kostnader för löner och verksamheten (till stor del för uppbyggnad av utställningen Bollnäsbarnen).

Kulturskolan har ett överskott främst på grund av lägre personalkostnader och tillfälliga projektmedel.

Kulturhuset redovisar nästan nollresultat.

Biblioteket har ett underskott på grund av högre lönekostnader och kostnader för sanering efter en brand.

Fritidsgårdarna har ett underskott på grund av högre lönekostnader och en elräkning för Gumpels från 2022 som fakturerades 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024 kl. 13.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: