Mål och måluppfyllelse

Klossar med gröna bockar och frågetecken på. en hand som vrider en av klossarna.

Den här sidan är en del i kortversionen av Bollnäs kommuns årsredovisning för 2023. Här sammanfattas kommunens måluppfyllelse.

Kommunfullmäktige (KF) är det högsta beslutande organet i kommunen och beslutar om de finansiella målen.

Fem perspektiv

Fullmäktiges styrning bygger på kommunens vision, samt mål och strategier inom de fem perspektiven:

  • Invånare
  • Utveckling, välfärd och tillväxt
  • Ekonomi
  • Medarbetare
  • Arbetssätt och processer

Nämnder och verksamheter

Kommunfullmäktige tilldelar också nämnderna budgetramar att följa. Nämnderna beslutar i sin tur om egna verksamhetsmål som ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Verksamheterna identifierar i sin tur framgångsfaktorer som ska hjälpa dem att nå nämndernas mål.

Hur gick det med kommunfullmäktiges mål?

Mål: Trygga och engagerade invånare med en god folkhälsa.

Måluppfyllelse: Målet uppfylldes delvis

Bollnäs kommun står inför flera utmaningar inom folkhälsoområdet. En enkätundersökning visar att elever i årskurs 8 känner sig mest otrygga på bussar, tåg, i skolan och på väg till och från skolan.

Andelen ungdomar som upplever sin hälsa som bra har minskat. Dessutom är nivån av psykisk ohälsa och självmord högre än genomsnittet jämfört med resten av lander.

Socioekonomiska faktorer som hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå påverkar hälsan och välmåendet, vilket kan leda till ökad brottslighet.

För att hantera dessa utmaningar har kommunen integrerat social hållbarhet och folkhälsofrågor i styrmodellen och planerar att övervaka utvecklingen med hjälp av kvalitetsindikatorer för att främja positiva förändringar.

För att främja medborgadelaktighet har bland annat dialoger har ägt rum för att undersöka känslan av otrygghet bland medborgare.

Implementeringen av programmet för social hållbarhet fortskrider, med utbildning i mental hälsa. Utbildningsinsatser för suicidprevention genomförs också.

Inom Styrgruppen för social hållbarhet planeras och genomförs insatser för att uppnå målen inom programmet.

Mål: Hållbart samhälle som klarar miljö- och klimatomställningar, med anpassad infrastruktur, digitalisering, tillgång till högre utbildning och ett företagsvänligt klimat.

Måluppfyllelse: Målet uppfylldes delvis

Under 2023 har alla förvaltningar arbetat med att använda kommunens nya sätt att styra, som handlar om hållbarhet - om att tänka på miljön, människorna och ekonomin när man tar beslut. Det är viktigt för att alla delar hänger ihop och påverkar varandra.

Samtliga förskolor i Bollnäs arbetar nu med Grön Flagg, ett program för hållbar utveckling.

Ett projekt har startats för att förbättra datakommunikationen mellan Bollnäs och Ovanåker för att möjliggöra ökad IT-samverkan. Kommunen har också genomfört upphandling av en teknisk lösning för säker digital kommunikation (SDK) och påbörjat arbetet med det.

Vi är klara med stadsmiljöavtalet. Det betyder att vi har byggt nya saker som förbättrar kommunen så som resecentrum och gång- och cykelvägar och har gjort kollektivtrafiken bättre. Vi har också jobbat med planer för trafik och cyklar och gjort djupare planer för olika delar av kommunen.

Det har startat fler företag under året, totalt 85 stycken.

Mål: God ekonomisk hushållning i kommunkoncernen, med långsiktig tillväxt och ett resultat som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningstillgångar.

Måluppfyllelse: Målet uppfylldes inte

Kommunen har inte nått de ekonomiska målen som beslutades av kommunfullmäktige. Oroande händelser i världen, som inflationen och kriget i Ukraina, påverkar både kommunen och världsekonomin.

Kommunen redovisar ett underskott på 51 miljoner kronor jämfört med budgeten, exklusive förändringar i värde på pensionsfonden.

Den planerade investeringen är högre än de ekonomiska målen, vilket leder till att kommunen behöver låna mer pengar och därmed betala högre räntor.

Mål: Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare.

Måluppfyllelse: Målet uppfylldes

Bollnäs kommun har under 2023 fortsatt att ha ett högt resultat när det gäller hållbart engagemang bland medarbetarna, kallat HME. Helhetsbetyget har ökat sedan förra året. Inom de tre delområdena motivation, ledning och styrning har det blivit bättre. Det pågår ett arbete med att göra Bollnäs kommun till en än mer attraktivare arbetsgivare.

Det har tagits fram en gemensam värdegrund med hjälp av medarbetare och chefer för att skapa en kultur präglad av professionalism, mod, medskapande och förtroende.

Alla chefer har deltagit i ett arbete som heter "Att vara ledare i Bollnäs kommun", vilket har resulterat i ett informationsmaterial som används inom hela organisationen. Det arrangeras regelbundna ledardagar och ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer.

Det pågår även arbete med att implementera stärkta friskfaktorer och en ny digital utbildningsplattform för att underlätta för nya anställda.

Fortsatt arbete förväntas leda till förbättrade förutsättningar för chefer att lyckas med sitt ledarskap vilket har stor påverkan på medarbetares motivation.

Mål: Delaktigt, effektivt och transparent arbetssätt.

Måluppfyllelse: Målet uppfylldes delvis

Kommunen jobbar med att göra sina processer bättre och mer effektiva.

Samarbete mellan olika delar av kommunen, andra organisationer och andra kommuner är viktigt för att lyckas.

Mer arbete kommer att göras inom ramen för olika projekt som planeras för att hantera kommunens ekonomiska situation.

Några exempel på större formella samverkansprojekt:

  • Kommunen samarbetar med 21 andra kommuner för att drifta och sköta ett digitalt arkiv.
  • Kommunen arbetar tillsammans med flera andra Hälsingekommuner för att hantera löner i ett gemensamt lönesystem.
  • Kommunen har börjat arbeta på ett projekt för att ha en gemensam IT-drift.
  • Kommunen deltar i ett projekt om hållbar platsutveckling tillsammans med andra kommuner.
  • Kommunen har ett partnerskap med en stad i Botswana för att utveckla våra kulturarv och engagera ungdomar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024 kl. 13.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: