Människorna och kommunen

En vuxen och ett barn som sitter och fiskar på en brygga.

Den här sidan är en del i kortversionen av Bollnäs kommuns årsredovisning för 2023. Här sammanfattas året kopplat till befolkning, utbildningsnivå och arbetslöshet,

Under 2023 minskade antalet invånare i kommunen med 210 personer. Det berodde främst på färre inflyttade än tidigare år, både från utlandet och inrikes.

Det föddes också färre barn än tidigare, vilket gjorde att skillnaden mellan antalet födda och döda blev negativt.

Det här är en förändring från tidigare år då kommunen oftast har haft ungefär lika många som flyttar in som ut.

Minskningen i antal invånare är vanligtvis beroende av hur många som flyttar in från andra länder. Utan den inflyttningen skulle invånarantalet minska varje år eftersom det dör fler än det föds. Så minskningen av invandringen påverkar kommunens befolkningstal negativt.

Bollnäs låg under det nationella och regionala genomsnittet när det gällde högre utbildning efter gymnasiet. Skillnaden var mindre för kvinnor än för män.

För utbildning före gymnasiet låg Bollnäs kommun ungefär på samma nivå som länet men något över det nationella genomsnittet.

Det fanns en högre andel människor med gymnasieutbildning i kommunen än både i länet och i hela landet.

Över tid har andelen människor med högre utbildning ökat i kommunen, men inte lika snabbt som i resten av landet.

I december 2023 var arbetslösheten för invånare mellan 16 och 65 år 10,0 procent i kommunen, en liten minskning jämfört med året innan.

Arbetslösheten i länet och i Sverige har varit i princip oförändrad under samma period.

Arbetslösheten bland unga i Bollnäs ökade med 1,8 procentenheter under året, och det gjorde den även för unga i övriga länet och landet.

Arbetslösheten bland utrikesfödda minskade i Bollnäs, vilket den också gjorde i länet och landet. Trots det hade Bollnäs den högsta arbetslösheten bland invandrare i Sverige i december 2023.

Eftersom unga och invandrare oftast har svårast att få jobb, har kommunen satsat extra på dessa grupper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024 kl. 13.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: