Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (kommunalbesvär) eller om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Kommunalbesvär

Kommunalbesvär betyder att någon ifrågasätter om det var rätt eller fel av kommunen att fatta ett visst beslut.

Kommunalbesvär kallas även för laglighetsprövning. Det handlar om beslutet tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter. Sådana överklaganden eller besvär får bara göras av den som är folkbokförd i kommunen.

Ett kommunalbesvär ska lämnas in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att det färdiga protokollet om beslutet anslagits på Bollnäs kommuns anslagstavla.

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga beslut genom kommunalbesvär/laglighetsprövning.

Hur överklagar jag?

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt.

  • Du måste tydligt ange vilket beslut som din överklagan gäller.
  • Du ska även ange skälet till varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Det är viktigt att du anger vilka omständigheter eller grunder du stödjer din överklagan på inom tiden för överklagan.

Domstolen prövar inte omständigheter som du framställer efter att tiden för överklagan löpt ut.

Skicka din överklagan till förvaltningsrätten i Falun.

Överklagandet ska innehålla dina person- och kontaktuppgifter, så som personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45, 791 21 Falun
Telefon: 023-383 00 00
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Webbplats: www.domstol.se/forvaltningsratten-i-falun/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär betyder att någon tycker att själva beslutet är fel.

Förvaltningsbesvär är sådana överklaganden som kan göras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig, och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet.

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är:

  • beslut om byggnadslov
  • socialt bistånd
  • dispens från kommunens sophämtning.

Ett överklagande av kommunens beslut ska vara skriftligt och ska lämnas till oss inom tre veckor från den dag då den klagande fick ta del av beslutet.

Vem kan överklaga?

Det är bara den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Hur överklagar jag?

  • Din överklagan ska vara skriftlig och adresserad till den överprövande instansen.
  • Du ska dock lämna eller skicka in din överklagan till den myndighet (nämnd) inom kommunen som har fattat beslutet.
  • Du måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför du anser att det är felaktigt.
  • Du ska även ange på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2023 kl. 15.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot