Medborgarlöfte för ökad trygghet i Bollnäs kommun

Polisen och Bollnäs kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftet för 2022-2023 är en satsning på att öka tryggheten bland barn och ungdomar.

Just satsningen på barn och ungdomar i medborgarlöftet är något som har kommit fram i de medborgardialoger som har genomförts med invånarna i Bollnäs kommun. Löftet baseras också på polisens medarbetardialoger och den gemensamma lägesbilden. Det som särskilt lyfts fram är en önskan om en ökad vuxennärvaro på platser där ungdomar vistas.

Vuxennärvaro för en trygg miljö

Det absolut effektivaste sättet för att minska våld och användandet av alkohol och droger är att vuxna är synliga på platser där ungdomar vistas. Här behöver alla vuxna ta ett ansvar och hjälpas åt för att våra unga ska växa upp i en trygg miljö. En ökad vuxennärvaro är en viktig framgångsfaktor för att öka tryggheten och förebygga brott i Bollnäs.

Även andra aktiviteter kopplat till medborgarlöftet som insatser mot ungdomar och drogmissbruk och trygghetsvandringar tillsammans med ungdomarna genomförs.

Polisen och Bollnäs kommun arbetar långsiktigt med det brottsförebyggande arbetet. Idag finns det en lokal på resecentrum, där olika aktörer samlas för att gemensamt utveckla arbetet med en ökad vuxennärvaron i centrum.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2023 kl. 11.41

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: