Folkhälsa

Medborgare som mår bra och trivs i sin kommun, som upplever att de har möjlighet att påverka sina liv och vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet, är en förutsättning för god tillväxt och hållbar utveckling.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det handlar alltså om både hälsa och ohälsa. Begreppet gäller både nivån, exempelvis medellivslängden i befolkningen, och fördelningen av hälsa, exempelvis medellivslängden i olika grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att hälsan är så god och så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället, enligt WHO.

Vad påverkar folkhälsan?

Hälsan i befolkningen påverkas av många olika saker. Det kan vara arv, men även livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Folkhälsan påverkas också av politiska beslut, samhällets organisation och resurser, och individers förutsättningar att fatta beslut som gynnar hälsan och åldersstrukturen i befolkningen.

För att beskriva vad som påverkar hälsan pratar man ibland om hälsans bestämningsfaktorer. Du kan läsa mer om bestämningsfaktorerna på Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så arbetar Bollnäs kommun med folkhälsa

I Bollnäs kommun har vi liksom i andra kommuner utmaningar för att få utvecklingen i folkhälsan att gå åt rätt håll. Varje dag arbetar människor med förebyggande insatser och direkta åtgärder för individer för att främja att människor i kommunen ska må bra.

Bollnäs kommuns folkhälsoråd

Inriktningen på folkhälsoarbetet styrs av den politiska organisationen som träffas fyra gånger per år i folkhälsorådet. I folkhälsorådet sitter nämndernas ordförande eller vice ordföranden vilka tar ”hem” frågeställningar och information till sina respektive nämnder i områden som rör folkhälsa. I dagsläget utgår arbetet från en folkhälsoplan som finns länkad nedan. Folkhälsoplanen är förlängd i sitt gällande och gäller tills Programmet för social hållbarhet, som håller på att arbetas fram, är färdigt.

Bollnäs kommun har i sitt folkhälsoarbete valt att prioritera fyra områden

  1. Delaktighet och inflytande i samhället
  2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
  3. Barn och ungas uppväxtvillkor
  4. Drogförebyggande arbete (alkohol, narkotika, dopning och tobak)

För att få reda på hur det står till med folkhälsan i Bollnäs kommun tillfrågas invånarna i kommunen om hur de mår, hur de lever och vad de tycker i olika undersökningar. Under 2022 kommer det att genomföras ett flertal enkätundersökningar i kommunen som berör folkhälsoområdet. Det är:

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2022 kl. 11.24

Sidfot