Priser och regler - gatumark

Priser för att ha torghandel i Bollnäs är fastställda av teknik- och fritidsnämnden och gäller sedan 2016-05-24.

Kiosk med bygglov

Storlek

Månad

19 - 27 m2

4 050 kr

10 – 18 m2

2 700 kr

Mindre än 10m2

1 350 kr

Kiosk, ej bygglovspliktig

Storlek

Månad

Vecka

Dag

19-27 m2

2 700 kr

900 kr

225 kr

10-18 m2

1 800 kr

600 kr

150 kr

Mindre än 10m2

900 kr

300 kr

75 kr

Torgplats

Storlek

Månad

Vecka

Dag

Saluplats 19 - 36 m2

2 500 kr

800 kr

200 kr

Saluplats 10 - 18 m2

1 800 kr

600 kr

150 kr

Saluplats mindre än 10 m2

900 kr

300 kr

75 kr

Tillfällig försäljning (en dag)

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Elavgift

Mängd

Månad

Vecka

Dag

10 A 230 V

600 kr

200 kr

50 kr

16 A 400 V

1 800 kr

600 kr

150 kr

Gatu- och friluftsservering

Plats

Pris

Bollnäs centrum

35 kr/ m2 och påbörjad kalendermånad

Övriga områden

22 kr/ m2 och påbörjad kalendermånad

Bollnäs centrum

Området begränsas av riksväg 83, riksväg 50, järnvägen samt Varpen/Vågen.

150 kr/ 1 000 m2 och påbörjat dygn.

För upplåtelseändamål F är Kolgården indelad i två områden, vardera på 5 000 m². Bollnäs centrum är för upplåtelseändamål F indelat i områden på 1 000 m². För detta upplåtelseändamål kan delar av områden inte bokas.

550 kr / m2 bruttoyta och år.

I upplåtelseändamål G och H avses bruttoyta = affischytan jämte yta där reklamfirmans namn anges samt ramverk eller annan anordning som syftar till att dra uppmärksamhet till affischytan.

2 500 kr / m2 bruttoyta och år.

I upplåtelseändamål G och H avses bruttoyta = affischytan jämte yta där reklamfirmans namn anges samt ramverk eller annan anordning som syftar till att dra uppmärksamhet till affischytan.

10 kr / m2 och månad. Minimiavgift 300 kr.

Mindre än 3 dygn ingen avgift.

Mer än 3 dygn 250 kr/påbörjad vecka i Bollnäs centrum, 150 kr/påbörjad vecka i övriga områden.

Bollnäs centrum: Området begränsas av RV 83, RV 50, järnvägen samt Varpen/Vågen

Engångsavgift 2 500 kr.

P. Skolungdomars försäljning av bröd eller liknande.

Q. Hjälpverksamhet, exempelvis insamlingar.

R. Demonstrationståg, marscher, korteger, löpartävlingar.

S. Aktiviteter med politiskt innehåll.

Allmänt

Avgifterna justeras vid behov av teknik- och fritidsnämnden. En eventuell justering ska ske innan årsskiftet för att gälla följande år. Avgift ska erläggas i förskott mot räkning så snart polismyndighetens tillståndsbeslut föreligger. Avgift för längre upplåtelsetider debiteras därvid kvartalsvis. Slutreglering av avgift sker dock efter upplåtelsetidens utgång. Debiterad avgift avrundas till närmaste hela krontal.
Uppstår extraordinär kostnad (för till exempel vatten, el där sådan ej angetts ingå, flyttning av vägmärken eller andra åtgärder för trafikens framkomlighet eller säkerhet) som följd av upplåtelsen ska tillståndshavaren även svara för denna.

Tillståndshavaren är dessutom skyldig att i förekommande fall bekosta återställande av den ianspråktagna marken till det skick den hade före upplåtelsen. För att säkerställa att marken återställs har teknik-, service- och fritidsförvaltningen rätt att kräva depositionsavgift som täcker beräknade kostnader.

Alla avgifter tas ut baserade på polismyndighetens beslut.

Teknik- och fritidsnämnden kan i de fall särskilda skäl föreligger jämka avgiften. Ansökan ska i sådana fall lämnas till teknik- och fritidsnämnden senast två veckor innan evenemanget.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 augusti 2022 kl. 15.39

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: