Värmepump

Planerar du att skaffa värmepump för bergvärme, ytjordvärme, grund- eller ytvattenvärme? Eftersom det finns risk för skador på miljön ska installation av värmepump anmälas till oss innan arbetet påbörjas. 

Om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde krävs istället en ansökan. Du kan använda samma blankett för anmälan och ansökan. Luftvärmepumpar däremot kräver ingen anmälan.

Vid anläggning av bergvärme kommer marken gradvis att kylas ned runt varje borrhål. Därför rekommenderas ett avstånd på minst 20 meter mellan varje borrhål för att värmepumparna ska ge god effekt. Kontrollera därför om och var det finns befintliga värmepumpanläggningar intill din tomt.

Närhet till dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar kan också påverka möjligheterna till vart du kan placera ditt borrhål. Kolla därför upp om det finns sådana i närheten, på din tomt eller i närheten.

Planerar du för ytjordvärme kommer en större yta behövas. Det är viktigt att ta hänsyn till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar.

Det är också bra att i ett tidigt skede informera dina grannar om dina planer på att installera en värmepumpanläggning. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepumpanläggningar bör ni gemensamt komma överens om den bästa lösningen.

Om du planerar att anlägga värmepump för exempelvis för bergvärme behöver du i god tid skicka in en anmälan via vår e-tjänst.

Situationsplan i skala 1:500

Situationsplanen behöver visa alla befintliga intilliggande byggnader. Du kan få en karta genom att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ansök om värmepump - steg för steg

När du bestämt dig för en placering av ditt borrhål markerar du ut borrpunkt med ett kryss på din situationsplan (skala 1:500). Det är viktigt att du noga märker ut var på fastigheten du avser att borra.

Tänker du gräva ner slang för jordvärme behöver du rita in det på kartan. På kartan behöver du också rita in dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar och eventuella andra borrhål i närheten.

Fyll i anmälnings/ansökningsblanketten. Ta kontakt med din installatör/entreprenör om du är osäker på anläggningens tekniska uppgifter. Det är viktigt att dessa uppgifter är korrekta och att du själv behåller en kopia av anmälan/ansökan eller antecknar relevanta uppgifter.

Skicka in handlingarna och karta med markerad borrpunkt eller plats för jordvärme till samhällsbyggnadsförvaltningen, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs. Tänk på att skicka in i god tid, helst 6 veckor innan start.

Om planerat borrhål ligger i närområdet för Dönjetunneln skickar Samhällsbyggnadsförvaltningen anmälan till Fortum för yttrande. Avståndet från tunnelns mitt till borrhål ska vara minst 25 meter.

Om anmälan/ansökan avser energibrunn eller jordvärme inom vattenskyddsområde skickar samhällsbyggnadsförvaltningen er anmälan/ansökan till Helsinge Vatten för yttrande.

I vissa fall hör även samhällsbyggnadsförvaltningen grannar, exempelvis om borrhål ligger nära fastighetsgräns eller om vattentäkt berörs.

För hantering av anmälan eller ansökan om installation av värmepump tas en avgift enligt gällande taxa ut. Avgiften debiteras i efterhand från ekonomikontoret.

Du måste avvakta ett skriftligt beslut från samhällsbyggnadsförvaltningen innan du får påbörja arbetet.

Att installera en värmepumpanläggning utan anmälan eller tillstånd är olagligt. Riksdagen har beslutat att från och med 2007-01-01 ska miljösanktionsavgift tas ut om man utan anmälan (1000 kr) eller tillstånd (3000 kr) inrättat en värmepumpanläggning. Avgiften tillfaller staten.

Rekommendationer från SGU

Nedan angivna avstånd är ingen garanti för att påverkan inte kommer att ske, men de är bra att ha som utgångspunkt. Brunnsborrare måste alltid vara extra försiktiga om anläggning sker i närhet till annan brunn.

Bergvärme

 • Avstånd mellan energibrunn och annan energibrunn bör vara minst 20 meter, kolla om det finns befintlig värmepumpanläggning intill din tomt.
 • Avstånd till vattentäkter bör vara minst 30 meter för borrad brunn samt minst 20 meter för grävd brunn, för att förhindra att vattentäkten förorenas vid eventuellt läckage eller skadas i samband med borrning.
 • Avståndet till enskild avloppsanläggning (infiltration, markbädd etcetera) bör vara minst 30 meter för att förhindra att avloppsvatten förorenar grundvattnet.

Ytjordvärme

 • Avståndet till dricksvattenbrunn vara minst 20 meter för att förhindra att föroreningar når vattentäkten vid eventuellt läckage vid grävarbetet.
 • Till enskild avloppsanläggning bör avståndet vara minst 10 meter för att förhindra att föroreningar från avloppet sprids i marken.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024 kl. 14.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: