Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva bygger en modern folkrörelse som organiserar dem som är med i dag och som tilltalar nya målgrupper som är intresserade av att hela Sverige ska leva. Vårt mål är enkelt: Hela Sverige ska leva och bli ett land i balans.

Vi ser landsbygdsutveckling som en helhet. Service, kultur, lokalt inflytande och infrastruktur och digitalisering ser vi som de viktigaste frågorna som kan lägga en stark bas i alla orter oavsett var i landet man bor och därför kommer vi att prioritera dem fram till 2020. Det innebär att vi driver projekt som har med dessa frågor att göra och att vi opinionsbildar och sprider kunskap och information om dem.

Läs mer på Hela Sverige ska levas webbplats Länk till annan webbplats. .

Hela Sverige ska leva har 24 länsavdelningar. De finns till hands när de lokala grupperna i länet vill ha stöd och råd. De samordnar och driver gemensamma frågor.

logotyp Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige. Vi är en sammanslutning av, i nuläget, ca 230 lokala utvecklingsgrupper. Vi samordnar länets lokala utvecklingsgrupper i ett nätverk för samverkan och vår organisation har den lokala känslan för bygden. Vår huvuduppgift som länsavdelning är att verka i riksorganisationen Hela Sveriges anda och utgöra den regionala delen för länets lokala utvecklingsgrupper.
Läs mer om X-ing Gävleborg Länk till annan webbplats. .

En lokal utvecklingsplan som skapas av utvecklingsgrupper (byalag med mera) och är ett viktigt instrument i processen att åstadkomma en positiv utveckling för en ort. Den beskriver de förutsättningar i form av service, samhälleliga funktioner, sociala engagemang, föreningsverksamhet m.m. som de boende, företagarna och föreningslivet upplever som nödvändiga för att den egna orten ska vara en bra plats att bo på och verka i. LUP (lokal utvecklingsplan) pekar alltså på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat beskrivas.

Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i vår bygd och hur mycket läcker ut? Här finns även sammanfattande uppgifter om historik, service, kultur, fritid och föreningsliv, arbetsplatser och kommunikationer i bygden. Här finns funderingar kring nuläge och utmaningar, styrkor möjligheter och potential samt inte minst en vision för hur vi vill att vår bygd skall vara i framtiden.

Genom lokalt engagemang tas det fram en lokalekonomisk analys (LEA), en lokal utvecklingsplan (LUP), därefter sker uppföljning. Syftet är att stimulera till fortsatt arbete med möjligheter och utvecklingsidéer/utvecklingsområden.
Arbetet fokuserar på allas idéer utan att något prioriteras bort, vilket skapar ett engagemang på individnivå. Detta ger ett verktyg för att ta eget ansvar och aktivt bidra till utvecklingen av den egna bygdens lokalsamhälle.

X-ing står för kontinuerlig uppföljning av hur arbetet i framtagna utvecklingsområden fortskrider samt omvärldsspaning och kommunikation åt båda hållen – både i, till och från landsbygderna samt i, till och från kommuner, myndigheter och andra organisationer.

Kontaktperson är Helena Näslund, X-ing Gävleborg.

tlf: 070-281 42 92 epost: helena.naslund@helasverige.se

Genomförda LUP (Lokal utvecklingsplan) inom Bollnäs kommun:
LUP för Bogården/Utomskogens Länk till annan webbplats.

I området Rengsjö/Växbo pågår ett arbete med LUP, det beräknas vara färdigt i början av 2022.

Genomförda LEA (Lokal ekonomisk analys) inom Bollnäs kommun:
Det pågår ett LEA-arbete i Bogården/Utomskogen, det beräknas vara färdigt under 2022.

Logotyp X-ing Gävleborg

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.40

Sidfot