Väg- och järnvägsprojekt

Vi jobbar strategiskt med infrastruktur och kommunikationer. I detta ingår bland annat järnvägar, vägar och kollektivtrafik. Här kan du se några av de samarbeten som kommunen ingår i.

Vägstråket Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen-norska gränsen – Väg 83 och 84 – går som en pulsåder genom Hälsingland och Härjedalen. Här förekommer stora mängder lokal och regional arbetspendling, omfattande gods- och persontrafik samt långväga trafik alstrad av exempelvis fjällturismen till Härjedalen och Jämtland. Det här vägstråket har av kommunerna och besöksnäringen längs vägen döpts till Fjällvägen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägstråket Fjällvägen är också ett partnerskap och samverkansarbete mellan Söderhamns, Bollnäs, Ovanåkers, Ljusdals och Härjedalens kommuner samt destinationsbolagen Järvsö, Lofsdalen, Vemdalen och Funäsfjällen. Partnerskap Fjällvägen ska verka för hållbar regional utveckling längs hela vägstråket genom ökad tillgänglighet, konkurrenskraft och tillväxt.

Partnerskap Atlantbanans huvudsyfte är att utveckla infrastrukturen och trafiken på Atlantbanan. Definitionen av Atlantbanan är hela järnvägsinfrastrukturen från Trondheim via Östersund-Ånge-Ljusdal-Bollnäs-Gävle till Stockholm – och består av järnvägarna Meråkerbanan, Mittbanan, Norra stambanan och Ostkustbanan. Järnvägsstråket sammanbinder två hav, hamnar och flygplatser, städer som Trondheim, Östersund, Gävle, Uppsala och Stockholm samt cirka tre miljoner människor.

Det handlar om att med ett regionalt perspektiv utveckla infrastruktur, stationsmiljöer, hållbart resande samt förutsättningarna för arbets- och studiependling, kompetensförsörjning, turism och näringslivets godstransporter.

Atlantbanans målmedvetna och långsiktiga engagemang har bland annat bidraget till följande infrastruktur- och trafikförbättringar:

• Snabbtågsanpassning Stockholm-Jämtland
• Dubbelspår Gävle-Stockholm
• Dubbelspår cirka 10 mil Gävle-Bräcke
• Ny järnvägsbro i Edänge, Ljusdals kommun
• Ny banstandard Åre-Storlien
• Ånge bangård
• Perrongförbättringar och färdigställande av flera nya resecentrum
• Nya mötesstationer
• Ny järnvägsbro för Mittbanan över Stora helvetet
• Bygget av Gevingeåstunneln mellan Hell och Trondheim
• Bärighets- och säkerhetsåtgärder på Meråkerbanan
• SJ 2000 Östersund-Ånge-Ljusdal-Bollnäs-Gävle-Uppsala-Arlanda-Stockholm
• SJ Regionaltåg Stockholm-Gävle-LjusdalFramtidsutmaningar att jobba vidare med för regionförstoring, hållbart resande, utveckling och tillväxt är bland annat:

• Elektrifiering av Meråkerbanan
• Åtgärdsvalsstudie för hela Norra stambanan alternativt hela Atlantbanastråket
• Dubbelspår Kilafors-Ockelbo (Kilafors-Holmsveden och Ockelbo-Mo grindar)
• Direkttåg Östersund-Stockholm under 4 timmar – med minst 3 dubbelturer dagligen
• Direkttåg Trondheim-Stockholm under 7 timmar – med minst 2 dubbelturer dagligen
• Attraktiva nattågslösningar – även för hela sträckan Trondheim – Stockholm
• Ökat resande och beteendeförändringar så att kvinnor och män i större utsträckning väljer tåg som transportmedel
• Stationsutveckling
• Nya mötesstationer och plattformar mellan Gävle-Ljusdal
• Ytterligare dubbelspårsetapper
• Transportloop mellan Stockholm-Gävle-Bollnäs-Ånge-Östersund-Åre-Trondheim-Oslo-Stockholm
• Öka godstransporterna på järnväg

Lär mer på Atlantbanans webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Partnerskap Bergslagsdiagonalen är ett regionövergripande utvecklingsprojekt med 16 kommuner och 4 regionförbund längs med riksväg 50. Projektets syfte är att genom en förbättrad infrastruktur stärka regionens tillväxt och konkurrenskraft för näringsliv och sysselsättning.

Partnerskap Bergslagsdiagonalen har fått gehör för flera vägutbyggnadsetapper inom gällande infrastrukturplaner för åren 2010-2021. Därefter kvarstående vägutbyggnadsbehov har utpekats i transportanalysen från 2010 – delar av vägavsnittet Lindesberg-Grängesberg samt Trönödiagonalen i Hälsingland, där en ombyggnad skulle ge stor samhällsekonomisk lönsamhet.

Läs mer på bergsdiagonalens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 maj 2022 kl. 13.24

Sidfot