Planprogram Gärdet

Idéskiss för planprogram Gärdet

Stadsdelen Gärdet är Bollnäs största och mest centrala bostadsområde där det är nära till allt. Gärdet ligger nära stadens mest grundläggande offentliga och kommersiella utbud, ett stenkast från stadscentrum, nära till natur-, friluftsliv och fritidsaktiviteter. Det är få områden i Bollnäs som har dessa kvaliteter i den utsträckning som finns på Gärdet.

Det finns ett behov av förnyelse av bostadsbebyggelsen inom Bollnäs bostäders bostadsbestånd på Gärdet. Vilket har initierat en översyn av området i form av ett planprogram. Ett planprogram tas fram enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 10 och 11§. I planprogrammet för Gärdet är tidshorisont för ett genomförande cirka 10 år och programmets mål, utgångspunkter och riktlinjer kommer sedan ligga till grund för de kommande detaljplanerna för området.


Syftet med planprogrammet

  • Föra en tidig dialog med berörda aktörer, boende och intressenter inom Gärdet och dess närområde.
  • Klarlägga förutsättningarna för bostadsområdet Gärdet och dess närområde.
  • Ge förslag och riktlinjer för framtida detaljplaner och övriga investeringar av bostadsområdet Gärdet och dess närområde.
  • Belysa konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna utifrån perspektiven; klimatanpassning, bostadsförsörjning, barnkonventionen, grönstrukturer, segregation, trygghet, tillgänglighet och jämställdhet.
  • Planprogrammet för Gärdet utgår i sin helhet från Visionen, Gärdet mitt i staden, den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad (Antagen 2020-05-27) och övriga relevanta kommunövergripande riktlinjer, och antogs av Kommunstyrelsen 2021-06-03 § 115.

Planprogram Pdf, 4.3 MB.

Bilaga 1, ideskiss planprogram Pdf, 917.6 kB.
Bilaga 2, Vision, Gärdet mitt i staden Pdf, 7.9 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 729.4 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 490.2 kB.

Påbörjade detaljplaner

Detaljplan för kv Tulpanen
Detaljplan för kv Vallmon

Mejla oss för att se detaljplaner

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2022 kl. 10.57

Sidfot