Stadsutveckling längs järnvägsgatan

Bollnäs kommun har inför planeringen av Resecentrum studerat områdets utvecklingspotential. I planprogrammet föreslås att de nya kvarteren, stråken och byggnaderna följer övriga Bollnäs strikta rutnätssystem och kvartersstruktur.

I den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad (FÖP) är en bärande tanke att vi ska utveckla ett modernt stationssamhälle med utgångspunkt kring Resecentrum genom bland annat förtätning. I FÖP:en anges att inom ”Centrum, SJ-området och stationsområdet” ska centrumutveckling ske i form av kontor, handel, pendlarparkeringar med mera.

Bollnäs kommun har även tagit fram ett planprogram för stadsutveckling längs Järnvägsgatan. Planprogrammet utgör ett strategiskt underlag för de genomförda och kommande projekten i området kring Resecentrum och längs med Järnvägsgatan. Arbetet utgår ifrån att både Bollnäs kommun och Region Gävleborg vill öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och standarden vid Bollnäs Resecentrum.

Områdets utvecklingspotential

Bollnäs kommun har inför planeringen av Resecentrum studerat områdets utvecklingspotential. I planprogrammet föreslås att de nya kvarteren, stråken och byggnaderna följer övriga Bollnäs strikta rutnätssystem och kvartersstruktur. Ny bebyggelse utefter Järnvägsgatan utformas i två till fyra våningar och får en småskalig men tät kvartersstruktur.

En ny förbindelse byggs över järnvägen med parkeringsplatser väster om järnvägen. På Järnvägsgatan föreslås ett nord-sydligt gång- och cykelstråk som binder samman stadens befintliga gång- och cykelvägnät. Planprogrammet godkändes av Miljö- och byggnämnden 2017-05-31 § 69.

Färdiga detaljplaner/projekt

Sveriges bästa resecentrum
Detaljplan för Ängen 1 och 3.
Detaljplan för del av Bro 5:10 och 4:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående arbeten

Detaljplan för del av Bro 5:10, 4:1 och 5:6 (Infranordtomten). Syftet med en ny detaljplan för området skulle vara att ge förslag på effektivare markanvändning med inriktning mot parkering, kontor, centrum, bostäder samt goda allmänna förbindelser för gång, cykel och bil genom området. Detaljplanen har delats upp i två planer varav den ena vunnit laga kraft och den andra kommer att antas i höst.

Detaljplan för Domaren 8 (Strandresturangen). Syftet med en ny detaljplan för fastigheten är att genomföra ett politiskt uppdrag att ta fram mark för förtätning av bostadsbebyggelse i Bollnäs tätort. Planområdet ligger i ett attraktivt läge vid Ljusnan nära goda kollektivtrafikmöjligheter via Bollnäs Resecentrum och stadsbusslinjenätet samt Bollnäs kommersiella centrum vilket sammantaget ger ett mycket gott läge för nya bostäder.

Kartbild från detaljplanen

Bild ur planprogrammet

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 augusti 2023 kl. 07.08

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot