Levande landsbygder

Barn med flytväst vid älvkanten som fiskar. Vår och träd med gröna löv

I Bollnäs är de politiska direktiven tydliga och anger att alla delar av vår kommun behöver utvecklas och att kommunala verksamheter ska vara närvarande i alla kommundelar.

Tillgång till service som behövs nära och ofta. Trygga bostäder för äldre, skolor och infrastruktur beskrivs vara grundläggande för att öka tryggheten oavsett var i kommunen man bor. Det stärker kommunens förutsättningar att utvecklas vidare.

Vi arbetar med att se över olika bygders förutsättningar och verkar för att på kreativa sätt tillvarata idéer som kommer från olika aktörer och att sätta dem i sammanhang som bidrar till bygdens samlade utveckling. Syftet är att underlätta och skapa förutsättningar som får fler att bo, verka och leva samt att driva företag i alla delar av kommunen, vilket stärker kommunens förutsättningar att möta framtiden med invånare som lever ett gott liv.

Rengsjö/Växbo
Denna lokala utvecklingsplan med lokalekonomisk analys är framtagen för bygderna Rengsjö/Växbo i Bollnäs kommun.
Den är sammanställd utifrån processkvällar och workshops där vi ortsbor tillsammans jobbat fram resultaten. Arbetet började i oktober 2019 och har pågått sedan dess. Processen har genomförts via projektet Förädlingsmackapären med processledare från Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg.

Syfte
Ta fram gemensam målbild för hur vi som bor i Rengsjö/Växbo tillsammans kan vara med och bevara och utveckla Rengsjö/Växbo.
Mål
Att bevara och utveckla Rengsjö/Växbo.

LUP – lokal utvecklingsplan
Grunden för LUP ligger i inventering av lokalsamhället och det omgivande samhället, SWOT-analys* och visioner om den egna bygdens utveckling. LUPens styrka ligger i det processinriktade arbetet som vaskar fram lokalt förankrade goda idéer för bygdens utveckling
och framtid.
LEA - Lokalekonomisk analys
En LEA ger en nulägesbild baserad på statistiska och inhämtade fakta och kan liknas vid en ekonomisk marknadsundersökning. Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i våra samhällen och hur stor del läcker ut? Analysen är ett verktyg som visar på medvetna val som den lokal befolkningen kan göra för att stärka den lokala ekonomin.

*SWOT-analys – bygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot (se sidan 14 i pdf-filen)

Ladda ner LUP - lokal utvecklingsplan Rengsjö/Växbo Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Utomskogen
Innehållet i den lokala utvecklingsplanen bygger på bygdens historia, vilken samhällsservice som finns och vilka utmaningar man lever
med. Hur ser föreningslivet ut? Genom statistik från Statistikmyndigheten (SCB) samt lokal kännedom visar
denna LUP även hur bygden ser ut i siffror. Här går att läsa om vad som saknas och vilken potential som bygden har.

Syftet är att via detta metodarbete ge lokalsamhällen verktyg och metoder för att sätta resurser och behov i fokus genom delaktighet i sin egen bygds utveckling.
Resultatet av en lokal utvecklingsplan kan användas som ett nav i fortsatt utveckling. Den utgör en analys och objektiv bild av hur bygden mår och vilken inriktning man kan ta, samt vilka insatser som kan göras för att gynna fortsatt lokal utveckling.

Ladda ner LUP - lokal utvecklingsplan Utomskogen Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Pandemin kan ha satt avtryck i den framtid vi möter med fler som vill flytta sig själva, arbetet och kanske företaget till kommuner som vår. Inte minst utifrån våra goda kommunikationer och vetskapen om att digitaliseringen medger för allt fler att kunna arbeta hemifrån, helt eller delvis.

Programmet för serviceutbud Bollnäs kommun, antogs 2021-11-29, beskriver hur nuläget ser ut i serviceutbudet i kommunen. Det är också ett underlag som ligger till grund för planering och beslut om stödinsatser för att bibehålla viss kommersiell service på landsbygden. Att långsiktigt utveckla och främja tillgången till kommersiell och offentlig service i landsbygd så att människor kan leva, bo och verka i hela vår kommun.

Program för serviceutbud Bollnäs kommun (pdf) Pdf, 546.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nulägesanalys, med befolkningsutveckling, infrastruktur och kommunikation, servicepunkter och näringslivet beskrivs i bilaga 1.
Underlaget baseras på statistik som revideras årligen.

Program för serviceutbud Bollnäs kommun - Bilaga 1 (pdf) Pdf, 434.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-2020 har Region Gävleborg haft möjlighet att via medel från Landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsmedel intensifiera arbetet med att utveckla och stärka kommersiell service för en levande landsbygd. Nu är slutrapporten klar och med bilder och berättelser går det nu att ta del av hur arbetet bedrivits.

Läs magasinet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Det är genom berättelserna i rapporten som vi synliggör kunskapen om service på landsbygden. Möten mellan människor skapar förutsättningar för levande landsbygder. Jag hoppas att du kommer inspireras och engageras i läsningen av magasinet och sprida informationen vidare, Carina Munter projektledare, Stärkt regional serviceutveckling i Gävleborg.

– Gävleborg ska hålla ihop, inte dras isär och det ska vara möjligt för människor att bo, leva, och verka i alla delar av länet. Det är en fråga om rättvisa och jämlikhet, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Arbetet med att stärka kommersiell service på länets landsbygder bevisar att vi tillsammans har resurser och kraft för utveckla hela vårt län. Jag är säker på att det bidrar till ett tryggare och mer rättvist samhälle som håller ihop, säger Eva Lindberg, regionråd Region Gävleborg

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 september 2023 kl. 11.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: