Avgifter och taxor

Här finns en sammanställning av taxor och avgifter i Bollnäs kommun.

Hemtjänst

Insats

Avgift

Hemtjänst

286 kr/timme (den utförda tiden).

Maximalt 2575kr/månad

Hemsjukvård

300 kr/månad

Leverans av matlåda

200 kr/månaden

Omsorg i dagverksamhet

Ingen avgift, men däremot kostnad för mat

Enbart städning 1 rum och kök

390 kr/tillfälle

Enbart städning 2 rum och kök

516 kr/tillfälle

Särskilt boende och korttidsboende

Insats

Avgift

Omsorgsavgift i särskilt boende

2575 kr/månad för vård

Korttidsboende

86 kr/dygn för vård

Egenavgift, bostad med särskild service externt placerade

2645 kr/månad

Parboende, (ej biståndsbedömd make/maka/partner som vill bo tillsammans på särskilt boende)

500 kr/månad (ingår inte i maxtaxan)

Trygghetstelefon

Insats

Avgift

Avgift för trygghetstelefon

258 kr/månad plus eventuellt faktiskt utförd tid 286 kr/timme

Ny- och ominstallation av trygghetstelefon

418 kr (engångskostnad, ingår inte i maxtaxan)

Övriga kostnader

Insats

Avgift

Sängleasing

223 kr/månad

Hygienartiklar

183 kr/månad

Måltider

Insats

Avgift

Måltider i särskilda boendeformer

182 kr/dygn

Måltider vid korttidsboende

182 kr/dygn

Matlåda (lunch/middag)

66 kr/st

Bårtransport för avliden på särskilt boende eller inskriven i hemsjukvården

Insats

Avgift

Transport av avliden, vardagar 08:00-17:00

200 kr (ingår inte i maxtaxan)

Transport av avliden, kvällar och helger

400 kr (ingår inte i maxtaxan)

Kontakt avgifthandläggare

Om du har frågor är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare.

Avgiftshandläggare telefon: 0278-252 77
Avgiftshandläggare telefon: 0278-252 78

Bollnäs kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i avgift. Taxan för fritidshem tillämpas från och med den 1 augusti, det år barnet fyller sex år.

Från hösten det år barnet fyller tre år reduceras avgiften för barn i förskolan med 1/3 av avgiften. Reduceringen gäller under perioden 1 september till 31 maj.

  • Maxtaxan justeras årligen.
  • Avgift betalas för 12 månader per år.
  • Avdrag för frånvaro görs inte.
  • Avgift betalas från första inskolningsdagen.

Hushållets maxtaxa är 56 250 kronor per månad under 2024.

Avgiften är relaterad till

  • förskola eller fritidshem
  • avgiftsgrundande bruttoinkomster
  • antal barn i förskola och fritidshem.

Avgiftstaxa från och med 1 januari 2024

Observera att du betalar högst avgift för det yngsta barnet i hushållet.

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

Barn

Högsta avgiften per månad

Procent av inkomst

1

1 688 kr

3

2

1 125 kr

2

3

563 kr

1

4

Ingen avgift

-

 

Avgifter i fritidshem

Barn

Högsta avgiften per månad

Procent av inkomst

1

1 125 kr

2

2

563 kr

1

3

563 kr

1

4

Ingen avgift

-

Det är hushållets totala månadsinkomst före skatt som ligger till grund för avgiften. När ny inkomstuppgift lämnas ska inkomsten vara styrkt.

Fritidsklubb

Öppen fritidsverksamhet kostar 300 kr per termin.

Från och med den 1 januari 2024 gäller följande timavgifter:

  • Timavgift inom livsmedelslagstiftningens område: 1427kr
  • Timavgift inom miljöbalkens område: 1174 kr

Taxa för Bollnäs kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Pdf, 320.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöbalkens område i Bollnäs kommun. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket har information om avgifter för livsmedelskontroll på sin webbplats www.livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en informationsbroschyr om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Sveriges kommuner och landstings information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn. Pdf, 559.3 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2024 kl. 14.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: