Utveckling av Långnäs

Portalen in till Långnäs

Portalen till Långnäs

2018 beslutade kommunfullmäktige i Bollnäs att Långnäsområdet skulle utvecklas och förbättras. Totalt 8,5 miljoner kronor skulle under en fyraårsperiod, satsas i en rad olika åtgärder.

Till grund för beslutet låg en utredning som Sweco tagit fram 2014. Teknik- service och fritidsförvaltningen sökte och fick ett bidrag från Boverket på drygt 900 000 kronor inom ramen för satsningen ”Grönare städer”.

Utveckling av Långnäs 2018-2021

Under perioden 2018 - 2021 har både små och mera omfattande åtgärder genomförts. Exempelvis:

Portalen, som tidigare stått på Brotorget, flyttades och bildar numera en naturlig port till Långnäs. I anslutning till portalen har ett 20-tal körsbärsträd planterats.

Fiskeplatser vid Vågen

Gång och cykelvägen runt sjön Vågen fick en rejäl ansiktslyftning genom att gångvägen förstärktes och höjdes, för att bättre klara översvämningar. I samband med det byggdes flera tillgänglighetsanpassade fiskeplatser längs strandkanten och belysning sattes upp runt hela sjön. Flera mindre parker med sittmöbler har gjordes i anslutning till gångstråket och ett 30 tal nya träd har planterats i gräsytorna.

Gångvägen och sittplatser utmed Vågens strand

En ny stenpir byggdes i den västra delen av Vågen och försågs med både sittmöbler och belysning. Piren som inte bara är en trevlig plats för Bollnäsborna, den fungerar även som ett komplement till rastplatsen intill och kommer också att vara till hjälp för i och upptagning av fontänen.

Boulebanan vid Långnäs

En ny boulebana byggdes vid den gamla entrén till Långnäsparken. Den nya banan är 55 x 16 m och är dimensionerad för att arrangera större tävlingar. Spelplanen är omgiven av granitkansten och har fått belysning som gör det möjligt att spela även på kvällar.

Parkeringen vid vändplanen

Den stora grusparkeringen vid vändplanen har förbättrats och fått en tydligare utformning samt kompletterades med buskar och träd.

Gångvägen vid småbåtshamnen

Vid småbåtshamnen har gång- och cykelvägen banan fått nytt grus och nya sittbänkar. Parkeringen har utökats och asfalterats. In- och utfarter till parkeringen har förbättrats och kompletterats med träd och buskar. Båtrampen har breddats och fått ny asfalt.

Öppningen vid småbåtshamnen

För att förbättra syresättningen och omsättningen av vattnet inne i småbåtshamnen gjorde vi en öppning i stenpiren mot Varpen och en bro byggdes över öppningen.

Ramp ner i vattnet och en grävmaskin som bygger en pir

Vid badplatsen byggde vi en stenpir. Piren skärmar av vågorna från Varpen och ger badet en naturlig och mera skyddad inramning. Vid badet satte vi i en tillgänglighetsramp och lekutrusningen har förbättrats.

Parkyta vid udden

Längst ut på udden i öster har en mindre parkyta med sittmöbler iordningsställts. Perfekt för den som är morgonpigg och vill njuta av en kopp kaffe i soluppgången!

Offentliga toaletten i parken

De befintliga toaletterna i Långnäsparken och omgivningar runt byggnaden har tillgänglighetsanpassats och förbättrat förutsättningarna för badande och besökare.

Parkeringen vid lekplatsen

Vid lekparken har vi skapat fler och tydligare parkeringsplatser. Vi har även byggt en ny väg in på Kolgården som gör det lättare komma in på ytan med större fordon vid evenemang som exempelvis Diggiloo, tivoli, marknader och så vidare. Vi har även dragit fram ny ström och ett nytt elskåp till området i syfte att underlätta och serva vid evenemang.

Utveckling av Långnäsområdet 2022

Vi lyfter vi gång- och cykelvägen cirka 35 centimeter vid utloppet av Vågen och den kulvert som finns i det nord östra hörnet av sjön. Syftet är att säkra upp vid översvämningar. Bron kommer att byggas med hjälp av en stål- och träkonstruktion, liknande bland annat den bro som byggdes vid öppningen till småbåtshamnen.

Nuvarande bro med kärlekslås

Den andra åtgärden som vi redan berättat om är att vi nu äntligen kan sjösätta en ny fontän i Vågen!

Varmt välkommen att njuta av Långnäs – Bollnäs absoluta pärla!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2024 kl. 11.10

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: