Detaljplanering

Bollnäs kommun får reglera hur mark- och vattenområden och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Det kan regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Pågående detaljplaner

Här finns alla detaljplaner som vi jobbar med, från uppdrag till antagande. När planen vinner laga kraft hittar du den under gällande detaljplaner.

Gällande detaljplaner

I Planarkivet finns alla gällande detaljplaner i Bollnäs kommun. Genom att klicka på ett område som har ett nummer, i kartan, får du upp länkar till plankarta och planbeskrivning som pdf-filer

Med en detaljplan bestämmer kommunen hur mark och vatten ska användas och bebyggas. Syftet med detaljplanering är att mark- och vattenområden ska användas för det ändamål som området är mest lämpat för.

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som innehåller en beskrivning av områdets förutsättningar, behov och förutsättningar, och allt ska vägas samman för att få en bra utveckling av området.

I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.

 • Allmänna platser är bland annat gator, torg och parker. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas.
 • Kvartersmark är mark som kan användas för exempelvis bostäder, handel, industrier och kontor. Inom kvartersmark kan detaljplanen till exempel bestämma hur stora eller höga husen får vara och om någon har rätt att dra fram ledningar över någon annans mark.

Ansökan om detaljplan kan göras genom planbesked. Besked om ett planarbete kan påbörjas eller inte ska ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vid positivt besked så ges en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande kan ske, det finns trots det ingen garanti för att planen kommer att antas.

Ett planbesked är inte juridiskt bindande, och går inte heller att överklaga.

Begäran om planbesked (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

I en detaljplan kan du utläsa var, vad och hur en fastighet får bebygga och användas. Här kan du se hur processen går till, vad den innebär och hur vi som kommun arbetar med den. Beskrivning på alla steg i processen.

Så här går planprocessen till

Det börjar med en idé - oftast om att bygga något nytt. Idén kan komma från till exempel fastighetsägaren eller kommunen.

Planbesked

Ansökan om detaljplan kan göras genom planbesked. Besked om ett planarbete kan påbörjas eller inte ska ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vid positivt besked så ges en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande kan ske, det finns trots det ingen garanti för att planen kommer att antas.

Ett planbesked är inte juridiskt bindande, och går inte heller att överklaga.

Begäran om planbesked (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planuppdrag

I uppstartsskedet av en detaljplan samlas den information som behövs för att avgränsa planområdet och för att kunna avgöra om ett genomförande av planen kan ske. Val av förfarande görs, och eventuellt planavtal skrivs.

Förfaranden

Detaljplaner kan göras på tre olika sätt; standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarandet

Kan användas vid de flesta planuppdrag. Standardförfarandet innehåller tre steg: samråd, granskning och antagande.

Om förslaget godkänns av alla i samrådet kan kommunen välja att övergå till ett begränsat förfarande. Det innebär att förslaget kan antas efter samrådet.

Begränsat förfarande

Vid planförslag med endast mindre åtgärder och med en liten samrådskrets finns det möjlighet att använda begränsat förfarande. Det krävs dock ett aktivt godkännande av samtliga i samrådskretsen. Planförslaget kan inte antas direkt om det skett ändringar efter godkännandet.

Utökat förfarande

Används om planförslaget inte följer översiktsplanen, är av större intresse för invånarna eller kräver mer miljöutredning. Det utökade förfarandet innehåller tre steg: samråd, granskning och antagande.

Den måste även publiceras i den lokala pressen och tar ungefär lika lång tid att behandla som standardförfarandet däremot kräver processen längre tid.

Samråd

Här får alla en möjlighet att tycka till om planförslaget, de som är berörda av planförslaget får planen hemskickad. Efter samrådet skrivs en samrådsredogörelse, som är en sammanställning av alla synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen ändras och hänsyn tas till inkomna yttranden. Efter det blir det ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Efter att granskningstiden avslutats skrivs ett granskningsutlåtande som är en sammanställning av alla synpunkter som kommit in.

Antagande

Efter granskning tas planförslaget upp i miljö- och byggnämnden för antagande. Större och extra viktiga planer eller planer som strider mot översiktsplanen godkänns av nämnden för att sedan antas av kommunfullmäktige.

Efter antagandet informeras de som inte har fått gehör för sina synpunkter under samrådet eller granskningen. De som vill överklaga planen har tre veckor på sig efter det att beslutet satts upp på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Om planen inte överklagas kan planen vinna laga kraft tre veckor efter antagandet. Nu kan bygglov beviljas, vilket innebär att spaden kan sättas i jorden och arbetet kan påbörjas för att förverkliga idén som utvecklats under processens gång.

Under samråd och granskning kan du som är berörd lämna synpunkter. Efter antagandet kan du om du är berörd överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när vi meddelar på vår anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till oss.

Förslaget finns sen tillgängligt under granskningen innan det antas politiskt, vilket är det sista steget för att en detaljplan ska bli giltig. Även nu kan du lämna in skriftliga synpunkter under granskningstiden. Efter samrådet kan planförslaget behöva ändras utifrån de synpunkter som kommit in.

Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. Du kan bara överklaga planen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen.

Om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till området kan du vara berörd. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Se alla planer som är ute på samråd eller granskning. Länk till annan webbplats.

Planprocessen styrs av plan- och bygglagen (2010:900)Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inom vissa områden som inte omfattas av detaljplanen har vi antagit områdesbestämmelser. Det är områden som anses ha höga kulturella värden. Till skillnad från detaljplanen ger områdesbestämmelser inga formella byggrätter och det ställs högre krav för att få bygglov.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  samh.bygg@bollnas.se

  Besöksadress

  Stadshustorget 2
  821 42 BOLLNÄS

  Leveransadress

  Stadshustorget 2

  821 42 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024 kl. 10.39

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: