Översiktsplanering

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

Planeringsstrategi

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-19 §114 att anta kommunens första planeringsstrategi. I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige bedöma i vilken utsträckning som översiktsplanen och dess tillhörande dokument är aktuella.

Den 1 april 2020 ändrades Plan- och bygglagen och Planeringsstrategin lades till. Lagen innebär att kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan senast 24 månader efter ett ordinarie val. Annars blir översiktsplanen och tillhörande dokument inaktuella. Inaktuella dokument innebär att processen med att ta fram detaljplaner alltid måste ske med utökat förfarande samt att bygglovsprocessen förlängs avsevärt.

Sammanfattande bedömning

Översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad bedöms i huvudsak vara aktuella, förutom det gamla ställningstagandet kring vindkraft. Översiktsplanerna föreslås revideras med start 2024 då flera styrdokument och vägledningar tillkommit på nationell, regional och lokal nivå. Dessa tillkommande dokument kan innebära att vissa ämnesområden behöver utvecklas i de befintliga översiktsplanerna. Vissa lokala planer, strategier och liknande har ersatts eller slutat gälla sedan översiktsplanerna antogs.

Flertalet dokument, som de fördjupade översiktsplanerna för Arbrå och Kilafors samt Trafikstrategi, var under framtagande när planeringsstrategin antogs. Dessa förväntas antas under 2023–2024.

Rutin för framtagande av planeringsstrategi

Under sensommaren, cirka ett år efter ordinarie val, ska en bedömning göras om en ny planeringsstrategi behöver arbetas fram. Om en ny översiktsplan kan antas senast 24 månader efter ordinarie val behöver ingen planeringsstrategi tas fram för denna mandatperiod.

Information

Planeringsstrategi Pdf, 456.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanen för Bollnäs kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2015, är en vision av hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Den är planeringsunderlaget som kommunen använder vid beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt utvecklingen och bevarandet av den byggda miljön.

Till översiktsplanen hör flera andra planeringsdokument som alla utgår ifrån översiktsplanen. Dessa planeringsdokument är fördjupningar av översiktsplanens innehåll.

Se dokumentation

Översiktsplan Pdf, 18.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Mark- och vattenanvändningskarta Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 241.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Landskapsanalys Pdf, 24.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

I den fördjupade översiktsplanen som beslutades av kommunfullmäktige den 25 maj 2020 beskrivs hur Bollnäs stads planer ser ut på olika platser.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Planen beskriver hur staden ska utvecklas, vilka kvaliteter som ska bevaras och vilken hänsyn som ska tas. Det är ett politiskt måldokument med en fördjupad beskrivning av vilka planer som ska genomföras.

Bollnäs kommun har en ambition om att ligga långt fram i strategiska frågor om hur Bollnäs ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. För att kunna göra det har kommunen arbetat fram ett förslag på en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bollnäs stad som antogs 2020.

Förslaget ska ses som en bruttolista på alla platser vi planerar att utveckla framöver. Många förslag kan verka avlägsna och visionära medan andra förslag redan är på gång att genomföras. Och det är precis så det ska vara.

Planen beskriver Bollnäs framtid ur ett helhetsperspektiv och alla förvaltningar har deltagit i arbetet. Förslaget har godkänts av de folkvalda politikerna i Bollnäs kommun.

Se dokumentation

Antagandebeslut fördjupad översiktsplan Pdf, 20.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Mark- och användningskarta 3.37MB Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 1 Planeringsförutsättningar 1.57 MB Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 2 Planförslag 4.09 MB Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 3 Konsekvenser 1.21 MB Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 4 Samrådsredogörelse 1.85 MB Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 5 Särskilt utlåtande1.60 MB Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 6 Länsstyrelsens granskningsyttrande 367.63 KB Pdf, 367.6 kB, öppnas i nytt fönster.

I den fördjupade översiktsplanen som beslutades av kommunfullmäktige den 29 januari 2024 beskrivs hur Arbrås planer ser ut på olika platser.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Planen beskriver hur orten ska utvecklas, vilka kvaliteter som ska bevaras och vilken hänsyn som ska tas. Det är ett politisiskt måldokument med en fördjupad beskrivning av vilka planer som ska genomföras.

Bollnäs kommun har en ambition om att ligga långt fram i strategiska frågor om hur Arbrå ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. För att kunna göra det har kommunen arbetat fram ett förslag på en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Arbrå som antogs 2024.

Förslaget ska ses som en bruttolista på alla platser vi planerar att utveckla framöver. Många förslag kan verka avlägsna och visionära medan andra förslag redan är på gång att genomföras. Och det är precis så det ska vara.

Planen beskriver Arbrås framtid ur ett helhetsperspektiv och alla förvaltningar har deltagit i arbetet. Förslaget har godkänts av de folkvalda politikerna i Bollnäs kommun.

Den fördjupade översiktsplanen för Arbrå har överklagats till Förvaltningsrätten i Falun.

Se dokumentation

Antagandebeslut Pdf, 19.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Fördjupad översiktsplan för Arbrå Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 15.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Strategisk miljöbedömningPdf, 427.2 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.
Mark- och användningskartaPdf, 644.5 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.
Samrådsredogörelse Länk till annan webbplats.
Särskilt utlåtande Pdf, 325.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen granskningsyttrande Pdf, 188.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning medborgardialog Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

I den fördjupade översiktsplanen som beslutades av kommunfullmäktige den 29 januari 2024 beskrivs hur Kilafors planer ser ut på olika platser.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Planen beskriver hur orten ska utvecklas, vilka kvaliteter som ska bevaras och vilken hänsyn som ska tas. Det är ett politisiskt måldokument med en fördjupad beskrivning av vilka planer som ska genomföras.

Bollnäs kommun har en ambition om att ligga långt fram i strategiska frågor om hur Kilafors ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. För att kunna göra det har kommunen arbetat fram ett förslag på en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kilafors som antogs 2024.

Förslaget ska ses som en bruttolista på alla platser vi planerar att utveckla framöver. Många förslag kan verka avlägsna och visionära medan andra förslag redan är på gång att genomföras. Och det är precis så det ska vara.

Planen beskriver Kilafors framtid ur ett helhetsperspektiv och alla förvaltningar har deltagit i arbetet. Förslaget har godkänts av de folkvalda politikerna i Bollnäs kommun.

Se dokumentation

Antagandebeslut Pdf, 16.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Fördjupad översiktsplan för Kilafors Pdf, 14.2 MB, öppnas i nytt fönster Pdf, 7.9 MB, öppnas i nytt fönster..
Strategisk miljöbedömningPdf, 427.2 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.
Mark- och vattenanvändningskarta Pdf, 955 kB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 954.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Länk till annan webbplats.
Särskilt utlåtande Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens granskningyttrande Pdf, 187.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning av medborgardialog Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024 kl. 13.29

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: