Revisorer

Bollnäs kommuns revisorer ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Det står i kommunallagen.

Revisorerna ska bland annat granska om stadens årsredovisning är gjord enligt lagen och enligt god redovisningssed.

Kommunallagen formulerar fyra granskningsområden för den kommunala revisionen:

  • verksamhetens ändamålsenlighet
  • tillfredsställande ekonomi
  • rättvisande räkenskaper och
  • tillräcklig intern kontroll

Det är nämnder, styrelser och de enskilda ledamöterna i dessa som har ansvar för all verksamhet och som är revisionsobjekt.

Anders Bergsten (KD), ordförande
Bengt-Olov Renöfält (C), vice ordförande
Maj-Britt Kissner Eliasson (KD)
Bengt Lindstedt (BP)
Gertrud Dagh Hedin (S)
Curt Dübeck (M)

Ansvar över kommunala bolag och kommunalförbund

Bollnäs Bostäder

Maj-Britt Kissner Eliasson (KD) och Gertrud Dagh Hedin (S)

Bollnäs Energi

Bengt-Olov Renöfält (C) och Curt Dübeck (M)

Bollnäs Stadshus AB

Anders Bergsten (KD) och Bengt-Olov Renöfält (C)

Kommunalförbundet Hälsingland

Anders Bergsten (KD)

Helsingevatten AB

Anders Bergsten (KD)

BORAB

Bengt Lindstedt (BP)

Hälsinglands utbildningsförbund


Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 januari 2023 kl. 08.00

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: