Revisorer

Bollnäs kommuns revisorer ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Det står i kommunallagen.

Revisorerna ska bland annat granska om stadens årsredovisning är gjord enligt lagen och enligt god redovisningssed.

Kommunallagen formulerar fyra granskningsområden för den kommunala revisionen:

  • verksamhetens ändamålsenlighet
  • tillfredsställande ekonomi
  • rättvisande räkenskaper och
  • tillräcklig intern kontroll

Det är nämnder, styrelser och de enskilda ledamöterna i dessa som har ansvar för all verksamhet och som är revisionsobjekt.

Leif Jonsson (L), ordförande
Tor Jonsson (S), vice ordförande
Gertrud Dagh Hedin (S), ledamot
Bengt Lindstedt (BP), ledamot
Åke Fläckman (KD), ledamot
Hanna-Karin Linck (C), ledamot

Ansvar över kommunala bolag och kommunalförbund

Bollnäs Bostäder

Tor Jonsson (S) och Gertrud Dagh Hedin (S)

Bollnäs Energi

Hannah-Karin Linck (C) och Åke Fläckman (KD

Bollnäs Stadshus AB

Leif Jonsson (L) och Tor Jonsson (S)

Kommunalförbundet Södra Hälsingland

Leif Jonsson (L), ersättare Åke Fläckman (KD)

Helsingevatten AB

Leif Jonsson (L)

BORAB

Bengt Lindstedt (BP)

Hälsinglands utbildningsförbund

Tor Jonsson (S)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.51

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot