Nämnder

Bollnäs kommun har fem förvaltningar som var och en ansvarar för ett speciellt område. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd som fattar beslut och bär det yttersta ansvaret för verksamheten.

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande politiska målen, som fastställts av kommunfullmäktige, till det egna ansvarsområdet.

Fördelningen av platser i en nämnd motsvarar majoritetsförhållandet i fullmäktige.

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för förskolan och grundskolan i Bollnäs kommun.

Barn och utbildningsnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Under nämnden finns det ett arbetsutskott som består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:

Nicklas Fredriksson (C), ordförande
Ann-Katrin Samuelsson (S) , 1:e vice ordförande
Fredrik Hellberg (SD), 2:e vice ordförande
Dick Helgesson (S), ledamot
Elsy Burman (S), ledamot
Mattias Lindblom (M), ledamot
Inger Hjus (M), ledamot
Sandra Hölzgen (SD), ledamot
Råsie Sigvardsson Berbres (KD), ledamot
Liza Bolinder (BP), ledamot
Peter Nordebo (L), ledamot

Vitali Kinuka (S), ersättare
Ida Engberg Sepänaho (S), ersättare
Viola Hedberg (M), ersättare
PO Moberg (M), ersättare
Andreas Modig (C), ersättare
Linda-Marie Åsberg (C), ersättare
Christer Lund (SD), ersättare
Peter Nyman (SD), ersättare
Karin Hallberg (KD), ersättare
Thomas Backan (BP), ersättare
Izdehar Chik Aljabl (BP), ersättare

Socialnämnden ansvarar för socialtjänst inom individ- och familjeomsorg. Det gäller barn, unga och vuxna som behöver stöd.

Personer med funktionsnedsättning ingår också i nämndens ansvarsområde liksom vård och omsorg av äldre på servicehus, äldre som behöver hemtjänst och/eller kommunal hälso- och sjukvård.

Även ansvaret för ensamkommande flyktingbarn ligger på nämnden samt konsumentvägledningen som informerar om rättigheter och skyldigheter gentemot näringsidkare.

Socialnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Under nämnden finns ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:

Erika Engberg (S), ordförande
Elisabeth Johansson (C), 1:e vice ordförande
Marcus Löf Hällström KD), 2:e vice ordförande
Olov Nilsson Sträng (S), ledamot
Ulrika Lövgren (S), ledamot
Christina Ung (S), ledamot
PO Moberg (M), ledamot
Anders Bergman (SD), ledamot
Jimmy Forsell (SD), ledamot
Bengt Olof Staffas (BP), ledamot
Ulla Burman (L), ledamot

Maria Lindén (S), ersättare
Vitali Kinuka (S), ersättare
Catrine Palmkrantz (S), ersättare
Björn Hedberg (M), ersättare
Efrem Habte (C), ersättare
Marina Nilsson (C), ersättare
Ingela Nyman (SD), ersättare
Stefan Sandsgård (KD), ersättare
Sven-Åke von Veh (SVP), ersättare
Emanuel Lindblom (BP), ersättare
Saga Astner (L), ersättare

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för:

  • nyanläggning och förvaltning av kommunens anläggningar för vattenförsörjning och avlopp
  • nyanläggning och förvaltning av kommunens gator, vägar, trafikanordningar, parker, planteringar, lekplatser och allmänna platser, kommunens VA-verk och kommunens parkeringsövervakning.

Teknik- och fritidsnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:

Fredrik Skoglund (S), ordförande
Marina Nilsson (C), 1:e vice ordförande
Johnny Storrönning (SD), 2:e vice ordförande
Pernilla Bjärne (S), ledamot
Per Bång (M), ledamot
Kent Olov Ståhl (KD), ledamot
Markus Wengelin (BP), ledamot

Örjan Larsson (S), ersättare
Håkan Olsson (M), ersättare
Kjell Larsson (M), ersättare
Ulrika Stark (C), ersättare
Göran Nordh (SD), ersättare
Jack Skoglund (KD), ersättare
Jacob Abrahamsson (BP), ersättare

Miljö- och byggnämnden handlägger och fattar beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen med mera.

Uppgifter inkluderar planläggning, bygglov, bostadssociala frågor, miljö- och hälsoskydd, mätningsteknisk verksamhet och kartförsörjning.

Miljö- och byggnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:

Fredrik Palmborn Olofsson (S), ordförande
Andreas Frisk (M), 1:e vice ordförande
Göran Nordh (SD), 2:e vice ordförande
Pernilla Bjärne (S), ledamot
Gunnar Rylander (C), ledamot
Jack Skoglund (KD), ledamot
Patrik Hansson (BP), ledamot

Jan-Olov Skoglund (S), ersättare
Marianne Wängelin (S), ersättare
Vakant (M), ersättare
Lars-Erik Hansson (C), ersättare
Karl Gustav Hedström (SD), ersättare
Hans Rodin (SVP), ersättare
Börje Widéen (BP), ersättare

Kulturnämnden ansvarar för:

  • turistbyrå/reception
  • fritidsgårdar
  • allmänkultur
  • museum och konsthall
  • kulturhuset
  • kulturskolan
  • bibliotek
  • världsarv.

Kulturnämnden ansvarar också för kultur- och internationella frågor, samt utnämner kulturstipendiater.

Kulturnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:

Ida Modig Westergren (C), ordförande
Örjan Larsson (S), 1:e vice ordförande
Andreas Sandsgård (KD), 2:e vice ordförande
Elsy Burman (S), ledamot
Anna Moberg (M), ledamot
Johnny Storrönning (SD), ledamot
Erica Söderqvist (BP), ledamot

Hussein Said (S), ersättare
Sophie Eriksson (M), ersättare
Jiaman Tang (M), ersättare
Hannah-Karin Linck (C), ersättare
Kent-Olov Ståhl (KD), ersättare
Jani Hirvonen (SVP), ersättare
Maryam Zarmouh (BP), ersättare

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap, samt efter handläggning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Överförmyndarnämnden består av 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare, 2 vardera från varjekommun.

Förtroendevalda:

Britt-Inger Dobbrown (S), ordförande
Johnny Storrönning (SD), ledamot

Barbro Wåger (C), ersättare
Marcus Löf Hällström (KD), ersättare

Valnämnden utser röstmottagare och är vald av kommunfullmäktige, som även utser ordförande och vice ordförande.

Valnämnden handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Verksamheten är lagreglerad och kan även omfatta exempelvis lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Valnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:

Per Stener Bång (M), ordförande
Elsy Burman (S), 1:e vice ordförande
Göran Nordh (SD), 2:e vice ordförande
Karin Ånöstam (C), ledamot
Cecilia Widéen (BP), ledamot

Lennart Näslund (S), ersättare
Leif Holmgren (M), ersättare
Sonja Westerlund (C), ersättare
Marcus Löf Hällström (KD), ersättare
Erica Söderqvist (BP), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald?

I Bollnäs kommuns förtroendemannaregister hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024 kl. 09.32

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: