Nämnder

Bollnäs kommun har fem förvaltningar som var och en ansvarar för ett speciellt område. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd som fattar beslut och bär det yttersta ansvaret för verksamheten.

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande politiska målen, som fastställts av kommunfullmäktige, till det egna ansvarsområdet.

Fördelningen av platser i en nämnd motsvarar majoritetsförhållandet i fullmäktige.

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för förskolan och grundskolan i Bollnäs kommun.

Barn och utbildningsnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Under nämnden finns det ett arbetsutskott som består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:

Åsa Äng Eriksson (M), ordförande
Ann-Katrin Samuelsson (S), 1:e vice ordförande
Yanina Westergren (L), 2:e vice ordförande
Tomas Burvall (S), ledamot
Ida Engberg-Sepänaho (S), ledamot
Charlie Östlund (BP), ledamot
Izdehar Chik Aljabal (BP), ledamot
Mattias Ekström (M), ledamot
Bengt-Olov Renöfält (C), ledamot
Kristoffer Lövgren (V), ledamot
Sandra Hölzgen (SD), ledamot

Elsy Burman (S), ersättare
Joakim Warnemann (S), ersättare
Mats Eriksson (BP), ersättare
Göran Holm (BP), ersättare
Jiaman Tang (M), ersättare
Madelene Sjölin (M), ersättare
Anarbek Asylbashev (MP), ersättare
Efrem Habte (C), ersättare
Ida Modig Westergren (C), ersättare
Ann-Catrin Törnblom (V), ersättare
Christer Lund (SD), ersättare

Socialnämnden ansvarar för socialtjänst inom individ- och familjeomsorg. Det gäller barn, unga och vuxna som behöver stöd. Personer med funktionsnedsättning ingår också i nämndens ansvarsområde liksom vård och omsorg av äldre på servicehus, äldre som behöver hemtjänst och/eller kommunal hälso- och sjukvård. Även ansvaret för ensamkommande flyktingbarn ligger på nämnden samt konsumentvägledningen som informerar om rättigheter och skyldigheter gentemot näringsidkare.

Socialnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Under nämnden finns ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:

Erika Engberg (S), ordförande
Bengt-Olof Staffas (BP), 1:e vice ordförande
Elisabeth Johansson (C), 2:e vice ordförande
Fredrik Skoglund (S), ledamot
Christina Ung (S), ledamot
Hussein Said (S), ledamot
Cecilia Widéen (BP), ledamot
Tommy Winqvist (M), ledamot
Saga Astner (L), ledamot
Göran Jansson (V), ledamot
Göran Nordh (SD), ledamot

Birgitta Andersson (S), ersättare
Fredrik Palmborn Olofsson (S), ersättare
Olov Nilsson Sträng (S), ersättare
Ulrika Lövgren (S), ersättare
Ragnar Berglund (BP), ersättare
Liza Bolinder (BP), ersättare
Matina Göljèn Vonborg (M), ersättare
Nicklas Fredriksson (C), ersättare
Kent-Olov Ståhl (KD), ersättare
Joel Sundström (V), ersättare
Kenneth Nyman (SD), ersättare

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nyanläggning och förvaltning av kommunens anläggningar för vattenförsörjning och avlopp, nyanläggning och förvaltning av kommunens gator, vägar, trafikanordningar, parker, planteringar, lekplatser och allmänna platser, kommunens VA-verk och kommunens parkeringsövervakning.

Teknik- och fritidsnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:

Mats Löwenstein (S) ordförande
Ingvar Persson (M) 1:e vice ordförande
Marina Nilsson (C) 2:e vice ordförande
Lennart Näslund (S), ledamot
Alf Molin (-), ledamot
Per Bång (M), ledamot
Peter Nordebo (L), ledamot

Gunbritt Lindblom (S), ersättare
Klas Tallvid (S), ersättare
Ragnar Berglund (BP), ersättare
Roy Vonborg (M), ersättare
Lars Sonevik (M), ersättare
Ulrika Stark (C), ersättare
Lars B Andersson (V), ersättare

Miljö- och byggnämnden handlägger och fattar beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen med mera. Uppgifter inkluderar planläggning, bygglov, bostadssociala frågor, miljö- och hälsoskydd, mätningsteknisk verksamhet och kartförsörjning.

Miljö- och byggnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:

Fredrik Skoglund (S), ordförande
Curt Dübeck (M) 1:e vice ordförande
Roger Kvarnäng (C) 2:e vice ordförande
Marianne Wängelin (S) ledamot
Börje Widéen (BP), ledamot
Jonny Röstberg (BP) , ledamot
Eva Blomberg Svensson (V), ledamot

Jan-Olov Skoglund (S), ersättare
Anders Sundström (S) , ersättare
Alf Molin (-), ersättare
Patrik Hansson (BP) , ersättare
Peter Linzie (M) , ersättare
Olof Ekström (C) , ersättare
Yanina Westergren (L), ersättare

Kulturnämnden ansvarar för: turist-byrå/reception, fritidsgårdar, allmänkultur, konsthallen, kulturhuset, kulturskolan, bibliotek, världsarv. Kulturnämnden ansvarar också för kultur- och internationella frågor, samt utnämner kulturstipendiater.

Kulturnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:

Oskar Myrberg (BP), ordförande
Örjan Larsson (S), 1:e vice ordförande
Ann Catrin Törnblom (V), 2:e vice ordförande
Elsy Burman (S), ledamot
Markus Wengelin (BP), ledamot
Roy Vonborg (M), ledamot

Fredrik Palmborn Olofsson (S), ersättare
Erika Engberg (S), ersättare
Erica Söderqvist (BP), ersättare
Lisa Hansson (BP), ersättare
Leif Holmgren (M), ersättare
Ida Modig Westergren (C), ersättare
Carina Östansjö (L), ersättare

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap, samt efter handläggning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Överförmyndarnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:

Britt-Inger Dobbrown (S), ordförande
Åsa Olsson (L), vice ordförande
Inga-Lill Gustafson (BP), ledamot
Barbro Wåger (C), ledamot
Bertil Eriksson (KD), ledamot

Dick Helgesson (S), ersättare
Börje Widéen (BP), ersättare
Lise-Lott Öhlen (V), ersättare
Maria Rens (S), ersättare
Erik Borvall (C), ersättare

Valnämnden utser röstmottagare och är vald av kommunfullmäktige, som även utser ordförande och vice ordförande. Valnämnden handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Verksamheten är lagreglerad och kan även omfatta exempelvis lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Valnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:

Britt-Marie Rosenqvist (MP), ordförande
Elsy Burman (S), 1:e vice ordförande
Göran Jansson, 2:e vice ordförande
Markus Wengelin (BP), ledamot
Lena Winterberg (C), ledamot

Lennart Näslund (S), ersättare
Cecilia Widéen (BP), ersättare
Anarbek Asylbashev (MP), ersättare
Sonja Westerlund (C), ersättare
Hannes Pihlajamaa Snabb (L), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald?

I Bollnäs kommuns förtroendemannaregister hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2022 kl. 13.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot