Så använder du diariet

Kommunen har idag inget diarium eller e-arkiv på webben. Du kan kontakta oss om du vill se handlingar i våra diarium.

Diarium – ett register över handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att göra det är genom diarieföring.

Vi för helt enkelt dagbok över vilka handlingar som tas emot eller upprättas. I diariet kan du hitta det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter. Det kan till exempel vara i form av in- och utgående post.

Handlingar är i regel offentliga

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga. De får alltså läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen. Vissa handlingar får du däremot inte ta del av enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Ett diarium för varje nämnd

Varje nämnd är en kommunal myndighet. Varje myndighet (nämnd) registrerar sina handlingar i varsitt diarium som sköts av registratorer.

Är du intresserad av att se en allmän handling?

Kontakta diariet för aktuell nämnd via e-postadresserna nedan och förklara vad det är för handling du vill begära ut. Vet du inte vilken nämnd det gäller väljer du e-postadressen till kommunstyrelsen.

Du kan även begära att få en postlista med de handlingar som har registrerats det senaste dygnet. Där får du uppgift om:

  • datum då handlingen kom in eller upprättades
  • diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått
  • från vem handlingen har kommit in till kommunen eller vem den har skickats till
  • samt en kort beskrivning av handlingens innehåll.

Är du intresserad av att läsa någon av handlingarna på postlistan begär du ut den från diariet.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2023 kl. 11.14

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: