Regler för sekretess

En del handlingar innehåller uppgifter som går under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut till vem som helst och därför har du kanske inte rätt att ta del av dem. Om du blir nekad åtkomst till en handling, eller vissa uppgifter i en handling, har du rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut som du kan överklaga.

Vad kan göra en handling sekretessbelagd?

Om en handling går under sekretess innehåller den ofta uppgifter om människors personliga och ekonomiska förhållanden. Det kan till exempel vara uppgifter som finns i ärenden som rör färdtjänst, parkeringstillstånd, förskola, skola eller socialtjänst.

Även i andra sammanhang kan det förekomma uppgifter med sekretess, till exempel vid upphandling, rättsliga tvister och vid val.

Det är alltid lagen som avgör

Det är Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser som styr vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas. Det spelar därför ingen roll om du skriver att innehållet i ditt brev är hemligt.

Din integritet skyddas av flera lagar

Alla uppgifter i kommunens diarier och arkivhandlingar granskas innan de blir offentliga. Det sker enligt offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsfördningen (GDPR). GDPR är en förordning som ska skydda människor från att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.

Om du vill titta på en allmän handling kontaktar du registraturen via bollnas@bollnas.se.

Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få se en allmän handling.

Du kan överklaga om du inte får ta del av en handling

Om kommunen inte kan lämna ut en handling på grund av att den är sekretessbelagd kan du överklaga. Då gör myndigheten (nämnden) som förvarar handlingen en prövning på din begäran. Du får då ett beslut som du kan överklaga. Vi är skyldiga att ge dig information om hur du överklagar:

Överklaga beslut

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 oktober 2023 kl. 13.23

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: