Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett politiskt råd med ansvar för det lokala folkhälsoarbetet och är rådgivande för folkhälsopolitiken i Bollnäs kommun.

Rådets ledamöter återrapporterar rådets frågor till respektive nämnd och ansvarar för att folkhälsofrågorna beaktas i nämndens ordinarie arbete.

Folkhälsoarbetet i Bollnäs kommun utgår från Folkhälsoplan 2015-2020, där fyra målområden prioriteras:

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Ekonomiska och sociala förutsättningar
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Drogförebyggande arbete (alkohol, narkotika, dopning och tobak)

Vad gör folkhälsorådet?

  • Folkhälsorådet är ett rådgivande organ för folkhälsopolitiken i kommunen.
  • Folkhälsorådet ska medverka till att beslut som fattas i kommunens nämnder och styrelser konsekvensbeskrivs ur ett folkhälsoperspektiv.
  • Folkhälsorådet ska verka för att folkhälsofrågorna integreras i förvaltningarnas arbete.
  • Folkhälsorådet ska kontinuerligt följa och analysera folkhälsoutvecklingen bland kommunens invånare.
  • Folkhälsorådet är en länk mellan det regionala Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) och kommunens övriga verksamheter.

Rådet ska vara ett forum för kontakt och samråd som träffas fyra gånger per år. Rådet är ett politiskt råd med ansvar för det lokala folkhälsoarbetet. Rådets ledamöter ska återrapportera rådets frågor till respektive nämnd. Tidsperiod för valda ledamöter och ersättare följer mandatperioden.

Rådets sammansättning

Rådet ska ledas av en ordförande från kommunstyrelsen och består i övrigt av en representant plus en ersättare från övriga nämnder (utom valnämnd och överförmyndarnämnd).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.51

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot