Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett politiskt råd med ansvar för det lokala folkhälsoarbetet och är rådgivande för folkhälsopolitiken i Bollnäs kommun.

Vad gör folkhälsorådet?

  • Folkhälsorådet är ett rådgivande organ för folkhälsopolitiken i kommunen.
  • Folkhälsorådet ska medverka till att beslut som fattas i kommunens nämnder och styrelser konsekvensbeskrivs ur ett folkhälsoperspektiv.
  • Folkhälsorådet ska verka för att folkhälsofrågorna integreras i förvaltningarnas arbete.
  • Folkhälsorådet ska kontinuerligt följa och analysera folkhälsoutvecklingen bland kommunens invånare.
  • Folkhälsorådet är en länk mellan det regionala Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) och kommunens övriga verksamheter.

Rådet ska vara ett forum för kontakt och samråd som träffas fyra gånger per år. Rådet är ett politiskt råd med ansvar för det lokala folkhälsoarbetet.

Rådets ledamöter ska återrapportera rådets frågor till respektive nämnd och ansvarar för att folkhälsofrågorna beaktas i nämndens ordinarie arbete. Tidsperiod för valda ledamöter och ersättare följer mandatperioden.

Rådets sammansättning

Rådet ska ledas av en ordförande från kommunstyrelsen och består i övrigt av en representant plus en ersättare från övriga nämnder (utom valnämnd och överförmyndarnämnd).

Sammanträden

Folkhälsorådet sammanträder fyra gånger per år.

Datum för 2024 är:

19 februari - flyttas till 15 april 13:15-16:00
13 maj 8:30-16:00
16 september 13:15-16:00
2 december 13:15-16:00


Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024 kl. 09.33

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: