Dödsfall och begravning

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

När någon avlidit och det inte finns anhöriga eller andra närstående som kan ansvara för att beställa begravning så är det kommunen som ansvarar för det. Kommunen har i vissa fall också det yttersta ansvaret för att förvalta dödsbon tills man hittar dödsbodelägare.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningen kan du ansöka om begravninghjälp hos socialtjänsten via en dödsboanmälan.

När en person avlider ska det normalt göras en bouppteckning inom tre månader. Denna skickas till Skatteverket Länk till annan webbplats.. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

En bouppteckning kan ersättas av en dödsboanmälan. Förutsättning är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Robert Eriksson är, av länsstyrelsen, förordnat begravningsombud i Bollnäs kommun.

Begravningsombudet har till uppgift att i begravningsfrågor företräda de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsombudet ska:

  • Informera sig om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Skaffa sig kännedom om önskemål rörande begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • Ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgift.
  • Se till så att de särskilda gravplatserna för dem som inte tillhör något kristet trossamfund tillhandahålls inom ett godtagbart avstånd.

Finner ombudet skäl att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska ombudet underrätta länsstyrelsen om detta.

Det är till begravningsombudet eller till länsstyrelsen du skall vända dig med frågor och eventuella klagomål.

Kontaktupgifter till begravningsombud hittar du här nedan.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2023 kl. 16.19

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: