Användning av avfall för anläggningsändamål

Att återanvända vissa typer av avfall vid nya anläggningsarbeten bidrar till ett mer effektivt nyttjande av våra naturresurser. Det kan exempelvis leda till minskad avfallsmängd som annars skulle gått till deponi, minskning av transporter samt ett bevarande av ändliga resurser.

Det är dock viktigt att inte föroreningsmängden på den nya platsen ökar. Exempel på avfall som kan vara aktuellt för återanvändning kan vara jord- och schaktmassor, grus och sten eller betong och tegel.

 • Åtgärden kräver ett tydligt syfte som kan motiveras. Syftet får inte vara att bli av med avfallet, då handlar det istället om kvittblivning av avfall, det vill säga deponering.
 • Åtgärden måste vara motiverad i tid och rum.
 • Återanvändningen får inte öka föroreningsbelastningen på platsen.

Anmälan krävs om avfallet bedöms vara av ringa föroreningsrisk. Anmälan ska ske till miljö- och byggnämnden.

Blankett - Massor för anläggningsändamål (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till anmälan ska en skiss eller ritning över platsen bifogas. Markera var anläggningsarbetet är i förhållande till bostäder, dricksvattentäkt och vattendrag. Bifoga eventuellt en innehållsdeklaration och analysprotokoll av massorna.

Skicka in din anmälan i god tid innan arbetet påbörjas, minst sex veckor för större anläggningsarbeten och minst två veckor för mindre anläggningsarbeten.

Anmälan skickas till:

miljo@bollnas.se

eller per post till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
821 80 Bollnäs

För hantering av anmälan tas en avgift enligt gällande taxa ut. Avgiften debiteras i efterhand av ekonomikontoret.

Tillstånd krävs om avfallet bedöms vara av mer än ringa föroreningsrisk. Ansökan om tillstånd görs till Länsstyrelsen.

Om avfallets föroreningsrisk bedöms vara mindre än ringa krävs varken anmälan eller tillstånd. Observera att även om det inte föreligger någon föroreningsrisk kan du behöva kontakta länsstyrelsen för anmälan om samråd av väsentlig förändring av naturmiljö enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024 kl. 14.50

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: