Lagstiftning

Som förtroendevald är det viktigt att du har kunskap om dessa lagar.

Kommunallagen

Kommunallagen (KL) är den lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen (FL) reglerar förvaltningsmyndighetens verksamhet och innehåller bland annat regler om serviceskyldigheten mot allmänheten, hur ärenden ska handläggas samt regler för överklagande av myndighetsbeslut.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar (sekretess).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2024 kl. 08.11

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: