Bestämmelser och policys

Här finns bestämmelser och policyer för förtroendevalda i Bollnäs kommun.

Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag. Vi som är verksamma i den har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. På så sätt rubbas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks. Detta lägger ett stort ansvar på var och en av oss.

Inom det offentliga handlägger vi ärenden och sköter andra uppgifter som ofta har stor betydelse för enskilda människor eller företag.

En grundförutsättning är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas.

En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

Läs mer

Mutor och jäv på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arvodet är, beroende på uppdraget och dess omfattning, olika procentsatser av riksdagsarvodet. Arvode betalas ut till ledamöter och ersättare i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar och revisorer. Dessutom till ledamöter i styrelser för kommunala bolag samt ledamöter i direktioner för kommunalförbund.

Arvodsreglemente 2023-2026 Pdf, 314.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Behöver du som förtroendevald resa? Enligt vår resepolicy ska du först ställa dig frågan om du behöver resa eller om du kan delta via telefon eller Skype? Om det är viktigt att du närvarar på plats finns det en rutin för hur du ska gå tillväga när du väljer färdsätt.

Rutin för resor för förtroendevalda i Bollnäs kommun Pdf, 261.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett reseräkning för utrikesresor.doc Word, 19 kB.

Utlandstraktamenten för 2023 | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Kommunen kan lämna partistöd för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistöd kan ges till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunens befogenhet att lämna partistöd regleras i kommunallagens andra kapitel, §§ 9-12.

Reglemente för partistöd i Bollnäs kommun Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för redovisning av partistöd Pdf, 186.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska styrelsers och nämnders verksamhet samt att pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna ska också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen som sker inom förvaltningen är tillräcklig.

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Pdf, 34.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningar och rapporter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Bollnäs kommuns revisorer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023 kl. 13.28

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: