Årligt verksamhetsbidrag

Syftar till att vara ett stöd till föreningars barn- och ungdomsverksamhet.

Bidragsberättigade föreningar

Ideella föreningar och organisationer, med egen verksamhet riktad till barn och ungdom som är folkbokförda i (dåvarande) Arbrå kommun.

I ansökan ska följande uppgifter lämnas:

  • Uppgift om fullständigt föreningsnamn, adress samt post- eller bankgironummer.
  • Medlemsantal, folkbokförda i förutvarande Arbrå kommun, senast avslutat verksamhetsår, i åldersgrupperna 0-20 år samt 21 år och äldre, fördelat mellan manliga och kvinnliga.
  • Uppgift om antalet genomförda sammankomster och det totala antalet deltagare vid dessa sammankomster (aktivitetsbidrag), enligt nedanstående villkor, i åldersgrupperna 0-20 år, under senaste kalenderåret. Deltagarna skall vara folkbokförda i förutvarande Arbrå kommun.
  • Verksamhets-/årsberättelse jämte bokslut samt revisionsberättelse och årsmötesprotokoll från senast avslutat verksamhets-/räkenskapsår skall alltid bifogas ansökan.

Aktivitetsbidraget består av två delar:

  • Bidrag erhålls per sammankomst omfattande minst 60 minuter,
    med minst 3 deltagare + ledare, samt
  • ett bidrag per deltagare upp till maximalt 30 deltagare vid varje sammankomst.

Bidrag erhålls för deltagare til och med det år man fyller 20 år. För funktionshindrade gäller inte någon övre åldersgräns.

Aktivitetsbidrag utgår endast en gång per individ och dag oavsett aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.

Bidraget utgår inte till entrébelagda tävlingar eller arrangemang som exempelvis danser, bingo, basarer etc. Aktivitetsbidrag utgår inte till studiecirkelsammankomster.

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme.

Ansökan om årligt verksamhetsbidrag skall göras av föreningens styrelse och vara Arbrå Donationsråd, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs tillhanda senast den 30 juni.

Förening som beviljats bidrag, har skyldighet att medge donationsrådet att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar så att dessa kan granskas på det sätt som donationsrådet bestämmer, men med den begränsningen att skyddet för enskilds åsiktsfrihet enligt grundlagen inte åsidosätts.

Missbruk eller uppsåtligt lämnade oriktiga uppgifter i ansökan om bidrag medför att föreningen avstängs från bidrag eller att bidrag begränsas.

När ansökan behandlats av donationsrådet bekräftas rådets handläggning och förslag till respektive fondstyrelse/nämnd med protokollsutdrag till föreningen.

Sedan respektive beslutande fondstyrelse/nämnd slutligen behandlat ansökan utbetalas bidraget omgående. Avslag på ansökan bekräftas med protokollsutdrag till föreningen.

Upplysningar

För mer information kontakta:

Ordförande för Märta Jonssons Minnesfond
Ulf Arbinger
Telefon 070-327 55 18

Donationsrådets ordförande
Gertrud Dagh-Hedin
Telefon 0278-409 23 eller 070-551 99 37
E-post gertrud.dagh-hedin@bollnas.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2024 kl. 15.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: