Bidrag och stöd till äldre, sjuka och funktionshindrade

Syftar till att främja vården och rehabiliteringen av behövande äldre, sjuka och funktionshindrade.

Märta Jonssons Minnesfond fastställdes av Arbrå kyrkofullmäktige den 15 september 1957.

Ideella föreningar och organisationer, institutioner och enskilda verksamma och/eller folkbokförd inom dåvarande Arbrå Församling.

Bidrag och stöd utgår ej till kostnader som enligt lag eller författning åligger kommunen, landstinget eller staten, ej heller till politiskt ändamål.

  • Uppgift om sökandens (föreningens etcetera.) fullständiga namn, adress samt post- eller bankgironummer.
  • Om post- eller bankgironummer saknas, uppge då till vem utbetalning av eventuellt bidrag ska göras.
  • Enkel, tydlig och kortfattad redogörelse för behovet av bidrag/stöd.
  • Kostnadsberäkning och finansieringsplan. Ange också om bidrag sökts eller erhållits från annat håll samt hur mycket egna medel och eget arbete som beräknas ingå.

Ansökan kan göras när som helst under året och insändas till Arbrå Donationsråd, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs.

Sökanden som beviljats bidrag ska sedan projektet eller verksamheten genomförts till donationsrådet lämna såväl verksamhetsmässig som ekonomisk redovisning och utvärdering.

Förening som beviljats bidrag, har skyldighet att medge donationsrådet att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar så att dessa kan granskas på det sätt som donationsrådet bestämmer, men med den begränsningen att skyddet för enskilds åsiktsfrihet enligt grundlagen inte åsidosätts.

Missbruk eller uppsåtligt lämnade oriktiga uppgifter i ansökan om bidrag medför att föreningen avstängs från bidrag eller att bidrag begränsas.

Sedan ansökan behandlats av donationsrådet bekräftas rådets handläggning och förslag till fondstyrelsen med protokollsutdrag till föreningen/sökanden.
Sedan respektive beslutande fondstyrelse/nämnd slutligen behandlat ansökan utbetalas bidraget omgående.

Avslag på ansökan bekräftas med protokollsutdrag till föreningen/sökanden.

Upplysningar

För mer information kontakta donationsrådets ordförande Gertrud Dagh-Hedin på telefon 0278-409 23 eller 070-551 99 37 eller via e-post gertrud.dagh-hedin@bollnas.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juli 2023 kl. 14.31

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot