Så funkar flyktingmottagningen

I Bollnäs kommun ansvarar arbetsmarknad och etablering för flyktingmottangandet av vuxna och barn i familj. Vi arbetar för att du så snabbt som möjligt ska kunna bli en del av samhället.

Vad vi kan hjälpa till med

Vi arbetar med insatser för att underlätta din integration och etablering i samhället.

Vi ger dig stöd i att skapa kontakt med exempelvis

 • Asyl- och migranthälsan
 • Arbetsförmedlingen
 • Bank
 • Föreningsliv
 • Försäkringskassan
 • Samordnare för skola
 • Skatteverket

Vem vi kan hjälpa

Vi hjälper dig som fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller övrigt skyddsbehövande, om du är folkbokförd i kommunen. Vi hjälper även dina anhöriga.

Som flykting kan du vara inskriven hos arbetsmarknad och etablering i maximalt 24 månader.

Olika myndig­he­ters ansvar för personer med uppe­hålls­till­stånd

Ansvaret för att personer som har fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, regioner och flera olika statliga myndigheter.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället.

Myndigheten ansvarar för att de nyanlända får tillgång till etableringsprogrammet samt att en handlingsplan upprättas för den nyanlände.

Läs mer om etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan beslutar och betalar ut etableringsersättning om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och ingår i etableringsprogrammet.

Försäkringskassan fattar beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Kommunerna ansvarar för:

 • att ta emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand
 • personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn
 • undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.

De personer som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har också rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård. Regionerna erbjuder också hälsoundersökningar för nyanlända.

Länsstyrelsen beslutar om hur antalet nyanlända ska fördelas mellan kommunerna i länet. Länsstyrelsen ska också:

 • medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända
 • föra dialog med kommunerna om deras årsplanering
 • stödja och underlätta samverkan mellan berörda myndigheter inom länet
 • samordna information till allmänhet och media.

Migrationsverket ansvarar för att:

 • pröva ansökningar om asyl från personer som vill bosätta sig i Sverige.
 • kartlägga den asylsökandes bakgrund under asyltiden.
 • anvisa kvotflyktingar för bosättning.
 • anvisa nyanlända till en kommun för bosättning.
 • bedöma det totala antalet nyanlända som har behov av bosättning i en kommun under det kommande året
 • besluta om statlig ersättning till kommuner och regioner, för mottagande av asylsökande och nyanlända.

Läs mer om statlig ersättning på migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Arbetsmarknad och etablering

  Besöksadress

  Björkhamregatan 48
  821 32 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024 kl. 08.58

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: