Kamerabevakning

Bollnäs kommun bedriver kamerabevakning på kommunala fastigheter. Syftet med övervakningen är att minska skadegörelse och förebygga brott och olyckor.

Kamerabevakning är en av många åtgärder som vi använder i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Syfte

  • Förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.
  • Förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.
  • Förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor.

Rättslig grund

Den lag vi stödjer sig på för att få kamerabevaka är kamerabevakningslagen (2018:1200) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kamerabevakningslagens bestämmelser regleras av EU:s dataskyddsförordning och EU:s dataskyddsdirektiv som gäller från och med 2018-05-25. Det ska framhållas att material som lagras vid kamerabevakning inte är strukturerat så att det går att söka efter personuppgifter på annat sätt än manuellt. Det lagrade materialet används endast vid behov och enligt de ändamål som anges enligt ovan.

Lagen anger att tillstånd för kamerabevakning krävs för myndigheter som ska bedriva kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde.

Material från övervakningsutrustningen sparas inom Sverige i högst två månader.

Vid kamerabevakning ska alltid övervakningsintresset väga över integritetsintresset, vilket betyder att vi som kommun ska väga våra behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att kommunala fastigheter har haft problem med återkommande skadegörelse. När andra vidtagna åtgärder som ökad tillsyn av fastigheterna inte gett avsedd effekt är kamerabevakning ett verktyg Bollnäs kommun arbetar med.

Det lagrade materialet hanteras endast av Bollnäs kommun och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter som exempelvis Polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstepersoner inom kommunen.

Vid synpunkter eller klagomål kring hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet inom Bollnäs kommun som behandlar uppgiftern. Blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas kontaktar du Bollnäs kommuns Dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).

Om du efter det fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I och med att de nya dataskyddsreglerna började gälla har Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., (IMY) ansvar för all tillsyn för kamerabevakning i Sverige.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024 kl. 11.18

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: