Mellanlagring av farligt avfall

Mellanlagring av farligt avfall innebär att det farliga avfallet lagras på annan plats än där det har uppkommit. Mellanlagringen ska antingen anmälas till miljö- och byggnämnden eller sökas tillstånd för hos Länsstyrelsen Gävleborg beroende på mängd.

 • Om du lagrar avfall som kommer från andra verksamheter än din egen är det mellanlagring.
 • När avfallet mellanlagras får ingen bearbetning av avfallet genomföras.
 • Om det finns farliga ämnen i avfallet klassas det avfallet som ”farligt avfall” och ska nästan alltid anmälas. Läs mer på borabs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Vid mellanlagring kan det även vara aktuellt att sortera avfallet i olika fraktioner. Ska det under tiden för mellanlagring sorteras, ska det också uppges i anmälan.
 • Du som mellanlagrar har en Skyldighet att föra anteckningar

Om du lagrar mindre än 10 ton avfall på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport, behöver du inte göra en anmälan eller söka tillstånd.

 • Om du vill mellanlagra mer än 10 ton avfall som inte är farligt, ska du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.
 • Om du vill mellanlagra mer än 10 000 ton avfall som inte är farligt, måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

För att räknas som mellanlagring får avfallet lagras upp till ett år innan det slutligen omhändertas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

Om lagring sker längre tid räknas det som deponering och är tillståndspliktigt oavsett mängd.

Exempel på mellanlagring kan vara att en butik tar emot uttjänta elektriska eller elektroniska utrustningar och förvarar detta i butiken eller på annan plats.

Ett annat exempel kan vara att ett kylserviceföretag tar med sig förbrukad köldmedia tillbaka till företaget för att lagra innan det skickas för destruktion.

Mellanlagring av farligt avfall ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen om du tänker lagra det farliga avfallet som en del av att samla in det, om mängden vid något tillfälle är:

 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

Mellanlagring av övrigt avfall ska anmälas ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen om du tänker lagra avfallet som en del av att samla in det, om mängden vid något tillfälle är:

 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

Mellanlagrar du jord, byggavfall och annat avfall som inte är förorenat med farliga ämnen krävs en anmälan om detta till bygg- och miljönämnden. Rör det sig om större mängder eller längre än ett eller tre års förvaring måste du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Glömmer du anmäla kan det leda till en miljösanktionsavgift.

Du får mellanlagra avfall på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport utan att anmäla eller söka tillstånd om detta.

Om du däremot vill mellanlagra avfallet någon annanstans än där det uppstår och det rör sig om mer än 10 ton vid något enstaka tillfälle, så kallas detta en C-verksamhet med klassningskod 90.40. Då ska du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

När du anmäler mellanlagringen ska du ange vad du mellanlagrar med en särskild kod som du kan hitta i avfallsförordningens bilaga. Vanliga koder är:

17 01 07 Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik som inte innehåller farliga ämnen

17 05 04 Jord och sten som inte innehåller farliga ämnen

17 09 04 Blandat bygg- och rivningsavfall som inte innehåller kvicksilver, PCB eller farliga ämnen

Du som mellanlagrar avfall ska dokumentera detta. Följande ska antecknas:

 • Den mängd och det slag av avfall som återvinns eller bortskaffas årligen
 • De metoder för återvinning eller bortskaffande som används för olika slag av avfall
 • Varifrån avfallet kommer
 • Var återvunnet eller bortskaffat avfall lämnas

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024 kl. 10.57

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: