Byggnation av ramper

Fastighetsägare måste tillgänglighetsanpassa sina fastigheter för att uppfylla tillgänglighetskraven.

Rutiner vid byggande av ramper (tillgänglighetskrav) på allmän platsmark i Bollnäs kommun.

I första hand skall tillgängligheten lösas inom respektive fastighet, om inte detta är möjligt utifrån utrymmesskäl med mera kan fastighetsägaren ansöka hos kommunen om att få disponera allmän platsmark.

Fyll i blanketten Byggande av ramp på allmän platsmark. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till ansökan ska

  • ritningar bifogas på önskad ramp (fasadritning i skala 1:100 och planritning 1:200 samt detaljritning/skiss som visar rampens utseende med egen fastighets fasad i bakgrund.)
  • utformning med mått, materialval och färg på ramp och ledstänger samt höjder och lutningar framgå i en beskrivning eller av ritningar
  • ett medgivande bifogas från annan fastighet om ramp kommer framför eller på annat sätt belastar annan fastighet.

Arbetena får inte påbörjas innan upplåtelseavtal tecknats och startbesked lämnats av Teknik-, service- och fritidsförvaltningen.

Marklov krävs om rampen höjs mer än 0,5 m från befintlig mark (omfattas av Plan- och Bygglagen).

Bygglov Länk till annan webbplats. krävs om rampen förses med tak (omfattas av Plan- och Bygglagen).

Kostnader

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen tar ut en administrativ engångsavgift för upplåtelsen. För år 2015 är denna avgift 2 500 kr. Fastighetsägaren svarar normalt för den egna rampens drift och skötsel (underhåll, halkbekämpning och snöskottning). Krävs flytt av vatten- och avloppsledningar, elledningar fiberkablar med mera fördelas kostnaden mellan kommun och fastighetsägare enligt beslutad fördelningsprincip.

Besiktning utförs av Teknik-, service- och fritidsförvaltningen efter byggnation för kontroll mot handlingar, angivna i upplåtelseavtalet, och av uppställda krav från myndigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2022 kl. 15.02

Sidfot