Byggnation av ramper

Fastigheter på allmän plats måste uppfylla tillgänglighetskraven. Det är fastighetsägarens ansvar att tillgänglighetsanpassa fastigheten.

Rutiner vid byggande av ramper på allmän plats

I första hand ska tillgängligheten lösas inom respektive fastighet, om det inte är möjligt utifrån exempelvis utrymmesskäl kan fastighetsägaren ansöka om att få disponera allmän platsmark.

Fyll i blanketten Byggande av ramp på allmän platsmark. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till ansökan ska:

  • ritningar bifogas på önskad ramp (fasadritning i skala 1:100 och planritning 1:200 samt detaljritning/skiss som visar rampens utseende med egen fastighets fasad i bakgrund.)
  • utformning med mått, materialval och färg på ramp och ledstänger samt höjder och lutningar framgå i en beskrivning eller av ritningar
  • ett medgivande bifogas från annan fastighet om ramp kommer framför eller på annat sätt belastar annan fastighet.

Arbetena får inte påbörjas innan upplåtelseavtal tecknats och startbesked lämnats av Teknik-, service- och fritidsförvaltningen.

Marklov krävs om rampen höjs mer än 0,5 m från befintlig mark (omfattas av Plan- och Bygglagen).

Bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. krävs om rampen förses med tak (omfattas av Plan- och Bygglagen).

Kostnader

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen tar ut en administrativ engångsavgift för upplåtelsen. För år 2015 är denna avgift 2 500 kr.

Fastighetsägaren svarar normalt för den egna rampens drift och skötsel (underhåll, halkbekämpning och snöskottning). Krävs flytt av vatten- och avloppsledningar, elledningar fiberkablar med mera fördelas kostnaden mellan kommun och fastighetsägare enligt beslutad fördelningsprincip.

Besiktning utförs av Teknik-, service- och fritidsförvaltningen efter byggnation för kontroll mot handlingar, angivna i upplåtelseavtalet, och av uppställda krav från myndigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2024 kl. 14.17

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: