Översvämning i källaren

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i någon form. Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och mycket arbete. Det finns åtgärder som du som fastighetsägare kan vidta för att minska risken för skador.

Skydda dig mot källaröversvämning

Du som fastighetsägare kan skydda ditt hem mot källaröversvämningar på olika sätt. Du ansvarar även för kontrollen av ledningar inom din fastighet.

Det är alltid bra att...

 • kontrollera din försäkring
 • kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick
 • rensa dagvattenbrunnar och diken från löv och skräp så att regnvattnet kan rinna undan
 • kontakta Helsinge Vatten AB om det är stopp i dagvattenbrunnar
 • placera saker som du förvarar i källaren på hyllor för att undvika att dina saker skadas
 • inte förvara fuktkänsliga saker i källaren
 • överväg att lägga igen golvbrunnar om de inte fyller någon funktion längre.

Om du drabbas av källaröversvämning...

 • bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna (se dock till att eventuell dräneringspump blir strömförsörjd så att den inte stannar)
 • stäng eventuella ventiler på avloppsledningar
 • försök att täta golvbrunnar för att hindra vatten att komma upp
 • flytta fuktkänsliga saker om det är möjligt
 • ordna med länspumpning, uttorkning och rengöring
 • var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten
 • Dokumentera skador, orsak för översvämning, vilka åtgärder du gör och fotografera
 • kontakta ditt försäkringsbolag
 • ordna hjälp med skadereglering och uttorkning (vanligen försäkringsbolaget).

Om du behöver hjälp kontakta brandmästarexpeditionen på telefonnummer 0278-54 00 10.

Olika typer av källaröversvämning

Det finns fyra typer av källaröversvämning. För varje typ finns förebyggande åtgärder som du som fastighetsägare kan vidta.

Dagvattenledningar är dimensionerade för att klara alla normala regnfall. Vid kraftiga skyfall eller snabb snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. Det kan leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar eller andra avloppsdelar.

Det här kan du göra för att skydda ditt hem:

 • Installera en skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avsloppssytem
 • Underhåll de skyddsanordningar som finns regelbundet
 • Installera en pump för avsloppsvatten från källarplanet
 • Åtgärda eventuella problem med trädrötter
 • Renovera eller lägg om servisledningar som är i dåligt skick
 • Spola inte ned sådant som kan orsaka stopp i toaletten.

Om dräneringsledningarna runt ditt hus är anslutna direkt till dagvattenledningen i gatan kan vatten stiga upp i fastighetens dräneringssytem vid kraftiga regn. Detta kan leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv. Vatten som tränger in genom väggar och golv kan även bero på skadade eller felmonterade dräneringsrör och igensatta rör.

Det här kan du göra för att skydda ditt hem:

 • Installera en pump för dräneringsvattnet
 • Kontrollera dräneringsledningarna
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort grundvatten från omgivande mark
 • Åtgärda eventuella problem med trädrötter
 • Rensa dagvattenbrunnar och stuprör.

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom till exempel fönster, garagenedfarter och källartrappor.

Det här kan du göra för att skydda ditt hem:

 • Installera en pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten
 • Bygg vallar runt källartrappa, fönster och garagenedfart
 • Sätt tak över källartrappan
 • Se till att marken lutar bort från huset.

Vatten som strömmar ut från en läckande vatteninstallation kan orsaka översvämning. Detta kan ske om till exempel en vattenledning, diskmaskin eller varmvattenberedare går sönder.

Det här kan du göra för att skydda ditt hem:

 • Byt ut vatteninstallationer som är i dåligt skick
 • Stäng huvudventiler vid vattenmätaren om du är bortrest en längre tid
 • Installera avstängningsventiler på till exempel tvättmaskin och diskmaskin.

Ansvaret för Bollnäs kommunala vatten- och avloppsnät

I Bollnäs är det kommunägda bolaget Helsinge Vatten AB som är ansvarig för det kommunala vatten- och avloppsnätet. Helsinge Vatten AB lägger ned mycket arbete på att löpande förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt ta bort riskerna för källaröversvämning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 augusti 2023 kl. 14.48

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: