Översvämning i källaren

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i någon form. Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och mycket arbete. Det finns åtgärder som du som fastighetsägare kan vidta för att minska risken för skador.

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda ditt hem. Du ansvarar även för kontrollen av ledningar inom din fastighet. Om du drabbas av översvämning bör du agera snabbt men genomtänkt.

Om du behöver hjälp kontakta brandmästarexpeditionen på telefonnummer 0278-54 00 10.

Det här bör du genast göra vid en översvämning

 • Stäng av strömmen i de översvämmade rummen
 • Stäng eventuella ventiler på avloppsledningar
 • Försök att täta golvbrunnar för att hindra vatten att komma upp
 • Flytta föremål som riskerar att skadas
 • Ring ditt försäkringsbolag
 • Dokumentera skador, orsak för översvämning, vilka åtgärder du gör och fotografera
 • Var noga med hygienen om du kommit i kontakt med inträngande avloppsvatten
 • Ordna med länspumpning, uttorkning och rengöring.

Olika typer av källaröversvämning

Det finns fyra typer av källaröversvämning. För varje typ finns förebyggande åtgärder som du som fastighetsägare kan vidta.

Dagvattenledningar är dimensionerade för att klara alla normala regnfall. Vid kraftiga skyfall eller snabb snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. Detta kan leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar eller andra avloppsdelar.

Det här kan du göra för att skydda ditt hem:

 • Installera en skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avsloppssytem
 • Underhåll de skyddsanordningar som finns regelbundet
 • Installera en pump för avsloppsvatten från källarplanet
 • Åtgärda eventuella problem med trädrötter
 • Renovera eller lägg om servisledningar som är i dåligt skick
 • Spola inte ned sådant som kan orsaka stopp i toaletten.

Om dräneringsledningarna runt ditt hus är anslutna direkt till dagvattenledningen i gatan kan vatten stiga upp i fastighetens dräneringssytem vid kraftiga regn. Detta kan leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv. Vatten som tränger in genom väggar och golv kan även bero på skadade eller felmonterade dräneringsrör och igensatta rör.

Det här kan du göra för att skydda ditt hem:

 • Installera en pump för dräneringsvattnet
 • Kontrollera dräneringsledningarna
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort grundvatten från omgivande mark
 • Åtgärda eventuella problem med trädrötter
 • Rensa dagvattenbrunnar och stuprör.

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom till exempel fönster, garagenedfarter och källartrappor.

Det här kan du göra för att skydda ditt hem:

 • Installera en pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten
 • Bygg vallar runt källartrappa, fönster och garagenedfart
 • Sätt tak över källartrappan
 • Se till att marken lutar bort från huset.
 •  

Vatten som strömmar ut från en läckande vatteninstallation kan orsaka översvämning. Detta kan ske om till exempel en vattenledning, diskmaskin eller varmvattenberedare går sönder.

Det här kan du göra för att skydda ditt hem:

 • Byt ut vatteninstallationer som är i dåligt skick
 • Stäng huvudventiler vid vattenmätaren om du är bortrest en längre tid
 • Installera avstängningsventiler på till exempel tvättmaskin och diskmaskin.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2023 kl. 13.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot