Avlopp

Du som bor utanför ett område där kommunal avloppslösning finns, där har du ett eget ansvar att se till att ditt avloppsvatten genomgår rening före utsläpp.

I avloppsvattnet från ditt hushåll finns det bakterier, virus och växtnäringsämnen. Om avloppsvattnet inte renas finns det risk för föroreningar. Det kan påverka grund- och ytvatten, övergödning av vattendrag eller din grannes dricksvattentäkt.

Små avlopp ses som miljöfarlig verksamhet enligt gällande lagar och regler. Avloppsvatten ska tas om hand på ett sätt så det inte blir en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Alla enskilda avlopp (avlopp som inte är anslutet till kommunalt avloppsreningsverk) ska uppfylla en viss minimistandard.

Det finns olika krav beroende på om du har en vattentoalett eller annan lösning som till exempel förbränningstoalett. Har du en vattentoalett ska avloppsanläggningen normalt bestå av en slamavskiljare av viss storlek, konstruktion och rening. Det kan till exempel vara en markbädd eller en infiltrationsanläggning. Det finns även andra tekniska lösningar på marknaden som uppfyller lagkraven. Mer information om avlopp finns att läsa på webbplatsen avloppsguiden.se. Länk till annan webbplats.

Vid anläggning av en ny eller en väsentlig ändring av en befintlig avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd/anmälan enligt miljöbalken göras skriftligen till samhällsbyggnadskontoret.

Blankett enskilt avlopp Länk till annan webbplats..

Glöm inte att bifoga en situationsplan.

Tänk på att bygg- och miljöavdelningen tidvis har många ansökningar, så var ute i god tid. Handläggningstiden för en komplett ansökan är cirka 4 veckor. Entreprenörer som kan hjälpa dig med utformning och dimensionering av ditt avlopp kan du hitta på gula sidorna och på avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2022 kl. 10.45

Sidfot