Våld i nära relationer

Att vara utsatt för våld kan påverka hela din livssituation. Det kan vara svårt att själv se en väg ur våldet, ofta kan du uppleva många dubbla känslor och du kan känna dig ensam och rädd. Det finns hjälp att få!

Om våld i nära relationer

Med nära relationer menas en eller flera personer som den våldsutsatta har en nära och förtroendefull relation till. Det kan till exempel vara någon som du är eller har varit gift med, en sambo eller särbo. Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar. En nära relation kan även innebära personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Våld kan ta olika form. Våld kan bland annat vara psykiskt, fysiskt och sexuellt. Allt våld är inte slag och ofta utsätts du för mer än en form av våld.

Viktigt att tänka på är att bara du vet om du blivit utsatt för våld.

Fysiskt våld

Omfattar varje form av oönskad fysisk beröring/handling som skadar och/eller orsakar fysisk smärta.

Fysiskt våld kan vara att; slå, sparka, knuffa, lugga, riva, spotta på, trycka ner, släpa, strypa, bränna, skada med tillhygge/vapen, hindra kroppen, tvinga kroppen med mera.

Psykiskt våld

Omfattar hot om fysiskt våld, våldsamma konsekvenser och indirekt hot om till exempel självmord eller hot mot person, djur eller egendom. Begränsning av rörelsefrihet och barn som upplever våld.

Det kan handla om att; kränka, hota, kontrollera, isolera, skuldbelägga, ignorera, utöva makt, ljuga, förtala, hota med suicid, manipulera, hotfullt kroppsspråk, svartsjuka, nedvärdera, inte ta ansvar, kontrollera ekonomin och/eller kränka med ord/handlingar.

Sexuellt våld

Omfattar bland annat våldtäkt, sexuellt tvång som påtvingade sexuella handlingar som blickar, ord, smekningar, att tvingas tillfredsställa någon sexuellt till exempel med munnen eller handen, vaginal eller anal penetration.

Andra exempel på sexualiserat våld är att mot sin vilja bevittna olika former av sexuella handlingar, tvingas posera eller att fotograferas/filmas i ett sexuellt syfte samt kränkningar av den sexuella integriteten. I begreppet sexuell integritet ingår också rätten att använda preventivmedel.

Materiellt våld

Omfattar att göra sönder saker/egendom, slå i väggar, skära sönder bildäck, göra sönder barnens leksaker, förstöra dator/mobiltelefon, bränna ner huset, kränkningar med ord/handlingar.

Latent våld

Latent våld är en stark ilska som är inbunden, men som visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck.

Våldet skapar rädsla och upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser. Kroppshållningen eller blicken sprider en känsla av rädsla för att nytt våld är på gång. Latent våld kan få dig att ”tassa på tå”, du vet vad som kommer att hända.

Ekonomiskt våld

Stark obalans i ekonomisk insyn och inflytande. Utöva makt och kontroll genom att undanhålla och/eller kontrollera gemensamma tillgångar eller skuldsättning utan medgivande från partnern.

Digitalt våld

Våld som utförs med hjälp av digital teknik. Detta begrepp inkluderar bland annat övervakning, spårning, kontroll, trakasserier och förföljelse.

Det kan också innebära kränkningar via samtal, sms och sociala medier, upprepade sms och samtal, intrång i privata konton, hot om eller spridande av känslig information/bilder samt identitetsstöld.

Hedersrelaterat våld

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska träffa, eller där du utsätts för våld för att lära dig lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas dölja din sexuella läggning? Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Våld mot funktionsnedsatta

Försummelse och vanvård kan riktas mot personer som är beroende av andra för vård och omsorg i vardagen. Exempelvis undanhållande av medicin, att inte få tillräckligt näringsriktig kost, att placera saker framför personen så att denna inte kan nå dem eller kanske ramlar över dem o.s.v.

Försummelse

Försummelse är ett sätt för barn att fara illa på. Fysisk försummelse innebär bland annat att barnet inte få tillräckligt näringsrik mat, rätt kläder för rätt väder eller att barn lider av bristande tillsyn och inte heller skyddas från faror.

Medicinsk försummelse inbegriper att inte få vård eller medicin.

Emotionell försummelse handlar om att bli kränkt för den man är, att bli hånad eller förminskad. Barn som inte blir älskade, eller inte är önskade, finner vi inom denna grupp.

Utbildningsmässiga försummelsen innehåller allt som rör lärande och utbildning. Att få gå eller kunna gå till skolan. Att inte få stimulans till lärande eller hjälp med läxor är andra exempel på utbildningsmässig försummelse.

Vem drabbas av våld i nära relation?

Det är viktigt att tänka på att våld kan förekomma i alla nära relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Kvinnor och barn är i klar majoritet bland dem som utsätts för våld, men även män drabbas. Våld förekommer också i nära hbtqi relationer och bristen på kunskap från omgivningen kan bidra till en ökad utsatthet.

Du som har svårt att kontrollera din ilska behöver också hjälp.

"Tysta filmen" Våld i nära relation - vi hälper dig!

Översättningar till ovanstående "Tysta filmen"

Persiska Pdf, 155.6 kB.
Ryska Pdf, 87.8 kB.
Arabiska Pdf, 152.7 kB.
Tigrinja Pdf, 117.8 kB.
Thailändska Pdf, 65.1 kB.
Engelska Pdf, 75.5 kB.
Somaliska Pdf, 77.8 kB.
Dari Pdf, 85.1 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2024 kl. 09.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: