Äntligen startar arbetet med väg 83!

Väg 83 norrut strax norr om Bollnäs stad

Väg 83 strax norr om Bollnäs stad

I augusti börjar Trafikverkets arbete med att förbättra väg 83 i den första etappen mellan Bollnäs och Röste.

Väg 83 mellan Bollnäs och Röste ska få en hel del förbättringar det kommande året. Trafikverkets aktiviteter ute vid vägen kommer att märkas av från augusti. Syftet med vägarbetet är att förbättra trafiksäkerheten och vägstandarden för alla trafikanter, såsom bilförare, gående och cyklister. Och djuren ska få en egen passage. Vägsträckan är cirka två kilometer. Arbetet beräknas var aklart under hösten 2024.

Följande förbättringar ska göras:

 1. Ny gång- och cykelväg
  Det ska byggas en cirka två kilometer lång gång- och cykelväg mellan Norrborn och Röste. Gång- och cykelvägen får en bro över Röste å. Passagen under bron ska utformas så att både landgående djur och vattendjur ska kunna passera väg 83. Bron ska byggas så att djur kan nyttja vattnet under.

 2. Nybeläggning på hela sträckan
  Förstärker vissa delar av vägkroppen och lägger en ny beläggning längs hela sträckan för att bevara stabiliteten på vägen i många år.

 3. Bygger bort farliga korsningar
  Den befintliga avfarten på vägens östra sida mot Albert och Herbert stängs. Den ersätts med en avfart tidigare på sträckan. På vägens västra sida blir det en avfart mot Fröstevägen. Resultatet av dessa två åtgärder är att man bygger bort en fyrvägskorsning.
  Tegelsbruksvägen (vägen till industrin Albert och Herbert) blir en gång och cykelväg.
  Fyrvägskorsningen vid Björklins stängs och ersätts med en gång- och cykelväg på bägge sidor.

 4. Förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken
  Ombyggnation av fyra busshållplatser samt borttagning av två busshållplatser som används i mindre omfattning. En hållplats lämnas orörd. Ombyggnationen medför att busshållplatserna får en ny utformning för att göra det lättare att resa med kollektivtrafiken. Hållplatserna får väderskydd och belysning. För att det ska bli lättare att kliva på och av en buss ska plattformar vid hållplatserna höjas. För att ytterligare underlätta för personer med funktionsvariation ska plattformarna få ledstråk för synskadade, med taktila plattor. Samtliga busshållplatser förses med gångbana från närmsta anslutningsväg samt belysning.

 5. Bulleråtgärder
  För att minska bullret från trafiken för boende längs vägen ska ett cirka 125 meter långt bullerskydd byggas norr om Röste å.

 6. Viltstängsel längs sträckan
  Viltstängsel anläggs längs stora delar av sträckan för att minimera risken för viltolyckor. Viltstängsel kommer anläggas med passagemöjlighet för vilt under bron över Rösteån.

 7. Avvattningsåtgärder och trumbyten
  Det ska skapas nya diken, förbättra diken och byta ut alla sex vägtrummor på sträckan till nya vägtrummor.

Trafikpåverkan

Vägsträckan kommer att vara öppen för trafik under tiden arbetet pågår. Vissa perioder kommer ett körfält att vara öppet för trafik i båda riktningarna.

Välkommen på Öppet Hus i Röste

Har du frågor eller funderingar angående den kommande ombyggnationen av väg 83 mellan Bollnäs och Röste? Då har du goda möjligheter att få svar på dessa när Trafikverket bjuder in till öppet hus.

På plats inför kommande byggstart har du som boende i närområdet möjlighet att träffa representanter från projektets ledning i Trafikverket, entreprenören NCC samt projektören Sweco.

Trafikverket bjuder naturligtvis på kaffe och något gott till när de pratar om den kommande entreprenaden.

Datum: Måndag 14 augusti
Tid: Kl 16.00-19.00
Plats: Bygdegårdsföreningens lokal Dönjegården, Röste.

Mer information på trafikverket.se

Mer information och detaljerade dokument om projektet hittar du på trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Våra tidigare nyheter om vägsträckan

Trafikverkets planerade trafiksäkerhetsåtgärder utmed väg 83 mellan Bollnäs och Lottefors har tagit fart 2021-09-27

Nästa steg i upprustningen av väg 83 mellan Bollnäs och Lottefors har tagits 2022-02-16

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juli 2023 kl. 08.33