Bygglovsguide

Guide för bygglov och anmälan.

 • Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och om du behöver söka bygglov. För vissa saker som inte behöver bygglov krävs ändå en anmälan.
 • Ta också reda på vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Vilka handlingar som behövs beror på vad du ska bygga eller ändra. Läs mer på sidan Vad ska du bygga eller ändra?
 • Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut.
 • För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.
 • Innan du skickar in din ansökan är det bra om du förbereder alla handlingar. Det kan också vara bra att informera grannarna eller styrelsen i din bostadsrättsförening om dina planer.

När du söker bygglov, rivningslov eller marklov ska du använda dig av ansökningsblanketten för bygglov eller ansöka direkt i vår e-tjänst. Om din åtgärd kräver en anmälan, använder du anmälansblanketten eller e-tjänsten.

Ansökning för bygg-mark- och rivningslov (e-tjänst och blankett) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan för ej bygglovspliktiga åtgärder exempelvis rivning, ändring av byggnad (e-tjänst och blankett) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av Attefallsåtgärder (e-tjänst och blankett) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar du ska skicka med:

Förutom ansökningsblanketten behöver du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som behövs beror på vad du ska bygga eller ändra:

 • Ansökningsblankett med uppgift om kontrollansvarig (ifall en sådan behövs).
 • Planritningar i skala 1:100 som visar hur byggnaden är disponerad.
 • Fasadritningar i skala 1:100. Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader.
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Måttsatt situationsplan i skala 1:500 (även andra skalor fungerar) som visar hur hela tomten är disponerad och tydligt visar vad som är nytt och ändrat.
 • Eventuellt nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till tomtgränser.
 • Kontrollplan vid åtgärder som inte kräver kontrollansvarig.
 • Teknisk beskrivning (förenklad beskrivning vid enklare åtgärder).
 • Konstruktionsritningar (för större åtgärder).

Ritningarna ska vara på vitt, olinjerat papper. Det är också viktigt att alla ritningar är fackmannamässigt gjorda.

Läs mer på sidan Vad ska du bygga eller ändra?

När vi fått din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi tagit emot den. Du kan ibland behöva komplettera med fler handlingar. I så fall meddelar vi dig vad som saknas inom tre veckor.

Ändra i ditt pågående ärende

Vill du ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna och lämna in nya handlingar.

Synpunkter

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare, till exempel grannar och andra berörda. De får ett brev med information.

Vad kostar det?

Kostnaden för bygglov eller anmälan varierar beroende på vad du ska bygga eller ändra. Avgiften bestäms av miljö- och byggnämnden genom taxan.

Om du lämnat in en bygglovsansökan ska du få ett beslut inom tio veckor från det datum då din bygglovsansökan är komplett.

Om du lämnat in en anmälan ska du få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett.

Våra handläggningstider varierar beroende på hur många ärenden vi får in. Längst ned på sidan hittar du statistik för våra handläggningstider senaste året.

När vi utrett alla förutsättningar för det du vill bygga eller ändra fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Överklagan och laga kraft

Grannar som har lämnat synpunkter i ett lovärende delges beslutet om det går emot vad de tyckt. Om de vill överklaga beslutet behöver de göra det inom tre veckor från det att de har tagit del av det.

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Ett bygglov gäller i fem år. Ett startbesked för en anmälan gäller i två år.

Startbesked krävs innan du börjar bygga eller ändra

Du får börja bygga fyra veckor efter det att bygglovsbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked.

Betalning

Faktura skickas efter att du har fått beslutet. Även avslag kostar.

Ändring eller överklagan

Om du behöver ändra något i ditt beviljade lov eller startbesked eller är missnöjd med beslutet kan du göra en ändring eller överklagan.

Du får börja bygga fyra veckor efter det att beslutet kungjorts och du fått ditt startbesked.

I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som du får beslut. Även då behöver du vänta fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts innan du börjar bygga.

Ibland krävs ett tekniskt samråd

Då får du besked om det från din handläggare eller en byggnadsinspektör. När det tekniska samrådet genomförts, handlingar kommit in och kontrollplanen är färdig får du ditt startbesked.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök görs vid större eller komplicerade byggprojekt eller om vi har kommit överens om det. Under besöket kontrollerar byggnadsinspektören att bygget följer kontrollplanen och bygglovet. Besöket görs efter tekniskt samråd och startbesked.

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked.

När du färdigställt byggnationen ska kontrollplanen skickas in signerad för att få slutbesked. När du har visat att alla krav som ställts i projektet är uppfyllda får du slutbesked och ditt ärende avslutas.

Ibland krävs ett slutsamråd. Oftast vid större eller mer komplexa projekt kan även fler handlingar krävas inför slutbesked.

Handläggningstider

Här redovisar vi antalet inkomna ärenden per månad samt handläggningstider i dagar varje månad senaste året.

Antal inkomna ärenden per månad

Antal inkomna ärenden per månad

Månad

Anmälan

Bygglov

Eldningsanläggning

Strandskyddsdispens

Mar

0

22

2

4

Feb

0

17

6

3

Jan

1

15

7

4

Dec

3

6

9

0

Nov

4

18

7

4

Okt

1

12

11

2

Sep

6

15

8

3

Aug

2

6

10

10

Juli

3

8

5

2

Juni

6

19

9

3

Maj

8

30

9

8

April

3

18

6

5


Antal dagar från att ansökan var komplett till beslut gavs.

Månad

Anmälan

Eldningsanläggning

Tillbyggnad

Nybyggnation

Mar

2

2

15

35

Feb

21

4

15

1

Jan

0

3

17

32

Dec

4

4

17

59

Nov

0

6

4

13

Okt

10

11

3

7

Sep

2

4

20

3

Aug

1

2

25

29

Juli

3

2

22

27

Juni

5

3

21

2

Maj

3

2

9

26

April

7

14

25

47

Tabellbeskrivning

Månad - Tabellen visar statistik från de senaste 12 månaderna. Den översta raden visar den senaste månaden.

Anmälan -Kolumnen presenterar statistik över anmälningsärenden. Det vill säga sådana åtgärder som inte kräver bygglov men är anmälningspliktiga.

Bygglov - Kolumnen presenterar antal inkomna bygglovsärenden. Bygglovsärenden inkluderar till exempel nybyggnationer, tillbyggnader och ändringar av befintliga byggnader.

Tillbyggnad - Kolumnen presenterar statistik över bygglov för tillbyggnader. Det vill säga lov för ändringar som innebär en ökning av en befintlig byggnads storlek.

Nybyggnation - Kolumnen presenterar statistik över bygglov för nybyggnationer. Det inkluderar lov om att uppföra en ny byggnad och att flytta en befintlig byggnad till en ny plats.

Eldningsanläggning - Kolumnen presenterar statistik över eldningsanläggningar. Det vill säga anmälningar av en nyinstallation eller väsentliga förändringar av en befintlig anläggning.

Strandskyddsdispens - Kolumnen presenterar antal inkomna ansökningar om strandskyddsdispens.

Du kan själv sortera tabellen genom att klicka på pilarna som finns i varje kolumns rubrikfält.

Hitta snabbt

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen bygghandläggare

  samh.bygg@bollnas.se 0278-258 10

  Telefontider

  Måndag - torsdag
  10.00- 11.30, 12.15-14.30

  Besökstider

  Efter överenskommelse.

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024 kl. 15.50

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: