Ovårdade tomter

Det är varje fastighetsägares skyldighet och ansvar att vårda sin tomt och sina byggnader. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen.

Enligt plan- och bygglagen ska tomten vårdas och skötas så att risken för olycksfall begränsas. Tomten får heller inte bli en olägenhet för grannar eller skapa hinder eller fara i trafiken. Den får inte användas som lagringsplats för exempelvis skrot, bilar eller båtar.

Om du bygger om eller renoverar får du använda tomten som upplag för material som behövs för eller uppstår under arbetet.

Miljö- och byggnämnden har ansvar för tillsynen av att bland annat tomter, lekplatser och byggnader hålls vårdade. Det kan bli aktuellt med vite, en typ av böter, om inte brister åtgärdas efter uppmaning.

Kommunen kan också koppla in Kronofogden och ge i uppdrag till extern konsult eller företag att utreda vilka åtgärder som behöver göras för att få byggnaden eller tomten i vårdat skick.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024 kl. 10.24

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: