Vad ska du bygga eller ändra?

Oftast behöver du bygglov om du vill ändra, bygga nytt eller bygga till. Ibland krävs en anmälan även om du inte behöver bygglov. Här hittar du de vanligaste byggärendena och svar på de vanligaste frågorna.

Du behöver oftast söka bygglov för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad.

Andra exempel på vanliga bygglovspliktiga åtgärder är om du skapar en ny bostad eller lokal i en befintlig byggnad, eller ändrar en byggnads yttre utseende.

När du ska flytta en byggnad till en ny plats behöver du också söka bygglov.

För att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning, uppföra murar eller plank krävs oftast bygglov.

Oavsett om du söker bygglov eller gör en anmälan behöver du alltid få ett beslut om startbesked innan du påbörjar din åtgärd.

Om du påbörjar din åtgärd innan du har fått startbesked kan du behöva betala byggsanktionsavgift.

En altan är ett byggnadsverk utan tak och väggar. Altanen kan kräva bygglov beroende på hur den ska se ut och byggas. Det är främst höjd och utförande som påverkar om en altan behöver bygglov eller inte.

Undantag för en- och tvåbostadshus finns att läsa på bygglovsbefriade åtgärder.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för att installera eller väsentligt ändra en kamin/eldstad eller rökkanal. Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för att:

 • Installera ny eldstad, det vill säga att byggnaden inte haft eldstad tidigare eller inte haft eldstad på den platsen. Det gäller till exempel braskamin eller öppen spis och skorsten eller rökkanal.
 • Installera braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.
 • Byta braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.
 • Byta en befintlig eldstad till en tyngre.
 • Byta eldstad om bytet medför murningsarbete.
 • Byta eldstad om bytet innebär att ett annat bränsleslag kommer att användas.

I anslutning till ett en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov och anmälan bygga en skyddad uteplats. Skyddet får bestå av en mur eller ett plank.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en bygglovsbefriad skyddad uteplats:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
 • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
 • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande
 • att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området, utöver detta får åtgärden vara planstridig.

Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmän plats såsom gata, väg eller park krävs bygglov.

Du behöver oftast inte söka bygglov för att bygga en pool, om den är nedsänkt och i jämnhöjd med marken runt om.

Om du bygger upp din pool mer än 0,5 meter ovanför marken eller har tillbyggnader ihop med poolen kan det behövas bygglov.

Det kan också behövas marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Staket

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov.

Det är placering, höjd och genomsiktlighet som avgör om det krävs bygglov.

Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande. Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till oss.

Plank/mur

Om du vill placera planket eller muren mindre än 4,5 meter mot allmän platsmark, exempelvis gata, park eller cykelväg, behöver du alltid söka bygglov.

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket, är tätt eller består av mindre än 1/3 genomsiktlighet.

Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort.

Det är främst konstruktion och utseende som avgör om en inhägnad är ett staket, plank eller en mur.

Du behöver inte bygglov när du ska:

 • anordna en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus med murar eller plank som är högst 1,8 m och inte sträcker sig mer än 3,6 m ut från huset.
 • Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus.

Du får på ett en- och tvåbostadshus sätta ett skärmtak över exempelvis uteplats eller över en entré utan bygglov, om:

 • Skärmtaket inte är större än 15 m² och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
 • Placeras det närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen behövs medgivande från grannen för att det ska vara bygglovsbefriat

Om flera skärmtak byggs ihop får den sammanlagda ytan inte överskrida 15m².

Skärmtaket får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickad mark eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt.

Inom detaljplanerat område kan solceller vara bygglovspliktiga. Det finns dock undantag. Dessa kriterier ska vara uppfyllda för att en solcellsanläggning ska vara bygglovsbefriad:

1. Solcellsanläggningen ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

2. Solcellerna ska följa byggnadens form.

3. De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

4. De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

5. Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Tänk på att även om installationen av solceller inte kräver bygglov, behöver de installeras säkert med hänsyn till både brandsäkerhet och med hänsyn till räddningstjänstens säkerhet vid insatser.

För byggnader som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för solfångare och solceller.

Det krävs alltså aldrig bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller på byggnader utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, och det gäller även om byggnaden eller området är särskilt värdefullt eller om byggnaden ligger inom ett riksintresseområde.

Komplementbyggnad

Komplementbyggnad är en fristående byggnad som är ett komplement till en en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad).

En komplementbyggnad kräver oftast att du söker bygglov. Men i vissa fall räcker det med en anmälan enligt Attefallsregeln (max 30 kvm).

Byggnaden kan också vara bygglovsbefriad i form av en friggebod (max 15 kvm). Då krävs varken bygglov eller anmälan. Läs mer om bygglovsbefriade friggebodar.

Kriterier för komplementbyggnad utan bygglov och anmälan finns att läsa om under bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplanelagt område.

För garage och förråd gäller samma regler som komplementbyggnad, se ovan.

Det krävs, under vissa förutsättningar, inte bygglov eller anmälan för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan.

 • Tillbyggnaden får inte strida mot detaljplanen eller placeras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.
 • Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmänplats såsom gata, väg eller park krävs bygglov.

I vissa fall får en sådan tillbyggnad dock inte göras utan bygglov. Det gäller på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller även om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs.

I fråga om andra anläggningar än byggnader, krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra följande:

 1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 2. upplag och materialgårdar
 3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift
 4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 5. radio-, telemaster eller torn
 6. vindkraftverk som
  a) är högre än 20 meter över markytan
  b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  c) monteras fast på en byggnad, eller
  d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
 7. murar och plank
 8. parkeringsplatser utomhus
 9. begravningsplatser och
 10. transformatorstationer.

Trots ovanstående, krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • en anläggning som avses i punkt 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov
 • ett vindkraftverk som avses i punkt 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken, eller
 • en parkeringsplats som avses i punkt 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov.

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett detaljplanerat område.

Vissa undantag från krav på bygglov

Du behöver inte bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra:

 • En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter förutsatt att det inte placeras på eller i anslutning till, byggnad eller område som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt.
 • Skylt för ett tillfälligt evenemang om skylten ska vara uppsatt i högst fyra veckor.
 • Orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter.
 • En skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Vägmärke, tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.
 • Sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikordningen.

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar.

Uppställningen får dock inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att uppställningen ska vara bygglovsbefriad:

 • Får endast uppföras nära ett en- eller tvåbostadshus.
 • Får inte placeras närmare än 4,5 meter till granne utan grannens medgivande.
 • Om placering är närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg eller park krävs alltid bygglov.
 • Uppställningen ska vara av säsongskaraktär.
 • Uppställningen får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Du behöver söka bygglov för att göra en tillbyggnad av en befintlig byggnad. En tillbyggnad innebär att du ökar ytan och volymen på byggnaden uppåt, neråt eller åt sidan.

Undantag för en- och tvåbostadshus:

 • För en- och tvåbostadshus kan du få göra en mindre tillbyggnad om max 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov. Även om du får göra en tillbyggnad utan bygglov behöver du lämna in en anmälan och invänta startbesked innan du får börja arbetet.

Det finns även möjlighet att bygga en liten tillbyggnad utan bygglov/anmälan utanför detaljplanerat område, läs mer på bygglovsbefriade åtgärder.

Planerar du att bygga något av tillfällig karaktär och som ska pågå under en begränsad tid kan du söka ett tidsbegränsat bygglov. Du kan få ett tidsbegränsat bygglov även när det inte går att uppfylla alla förutsättningar för ett permanent bygglov.

För att ett tidsbegränsat lov ska kunna ges är det viktigt att behovet av åtgärden är tillfälligt och inte permanent.

Om din åtgärd är av permanent karaktär ska du istället ansöka om permanent bygglov.

Du kan få tidsbegränsat lov för maximalt 10 år och sedan kan du ansöka om en förlängning om ytterligare högst 5 år.

När det tidsbegränsade bygglovet har löpt ut ska åtgärden tas bort och förhållandena på platsen återställas till hur det såg ut innan.

I din ansökan behöver du därför tala om när objektet ställs upp och när det ska tas bort.

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändring av en byggnads yttre utseende.

Fasadändring kan vara följande:

 • Utföra en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 • Bygga in en öppenarea
 • Ta upp nya fönster och dörrar
 • Byta fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller ändra en byggnads färg

En bedömning görs i varje enskilt fall av hur den tänkta förändringen påverkar byggnadens eller områdets karaktär.

Om byggnaden är placerad i ett kulturhistoriskt värdefullt område eller om området har en tidstypisk karaktär, krävs en mer restriktiv bedömning om bygglov krävs.

Det finns undantag för fasadändringar gällande en- och tvåbostadshus som är bygglovsbefriade. Läs mer om bygglovsbefriade fasadändringar.

Bygglov krävs för att avsevärt ändra användningen av en byggnad eller en del av byggnad. Detta gäller även om förändringen inte medför att några byggnadstekniska åtgärder utförs.

Finns en detaljplan för fastigheten är det den som styr vilken typ av användning som är tillåten.

Exempel på avsevärd ändrad användning:

 • Från butik till restaurang.
 • Från garage till lager.
 • Från garage till bostad.
 • Från bostad till kontor.
 • Från fabrik till butik.

Begär du ett förhandsbesked ska nämnden pröva om åtgärden kan tillåtas på en viss plats.

Ett förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning ifall ansökan om bygglov görs inom två år. Exempelvis om du vill bygga något på en plats som inte är bebyggd sedan tidigare och som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om beslutet om förhandsbesked är positivt, måste du ansöka om bygglov och få startbesked innan du kan börja bygga.

Åtgärder som inte behöver bygglov kan behöva anmälan enligt plan- och byggförordningen, plan- och bygglagen och ibland också enligt områdets detaljplan.

Åtgärder som är anmälningspliktiga:

 • rivning av en byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanelagt område
 • nybyggnad eller tillbyggnad av komplementbyggnad/komplementbostadshus som har undantagits från bygglovsplikt enligt attefallsreglerna på en fastighet med ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • tillbyggnad på ett befintligt en- eller tvåbostadshus som har undantagits från bygglovsplikt enligt attefallsreglerna
 • ingrepp i byggnadens bärande konstruktion eller ändrad planlösning
 • installation eller väsentlig ändring av hiss
 • installation eller väsentlig ändring av eldstad/braskamin eller rökkanal
 • installation eller väsentlig ändring av ventilation, vatten eller avlopp
 • ändring som påverkar en byggnads brandskydd
 • underhåll av ett byggnadsverk som är särskilt värdefullt kulturhistoriskt perspektiv och omfattas av skyddsbestämmelser
 • inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen bygghandläggare

  samh.bygg@bollnas.se 0278-258 10

  Telefontider

  Sommartider

  Måndag - torsdag

  10.00-12.00

  Besökstider

  Efter överenskommelse.

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 november 2023 kl. 10.56

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: