Eget/enskilt avlopp

Du som bor utanför ett område för kommunal avloppslösning har ett eget ansvar att se till att ditt avloppsvatten genomgår rening före utsläpp. I avloppsvattnet från ditt hushåll finns det bakterier, virus och växtnäringsämnen. Om ditt avloppsvatten inte renas finns det en risk för påverkan på grund- och ytvatten, övergödning av vattendrag eller att din eller en grannes dricksvattentäkt förorenas.

Bollnäs kommun antog år 2005 ett miljömål där bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärdas.

Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt gällande lagstiftning ska avloppsvatten tas om hand på ett sådant sätt att det inte blir en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Alla enskilda avlopp (avlopp som inte är anslutet till kommunalt avloppsreningsverk) ska uppfylla en viss minimistandard.

Beroende på om du har en vattentoalett eller annan lösning som till exempel förbränningstoalett är det olika krav. Har du en vattentoalett ska avloppsanläggningen normalt bestå av en slamavskiljare av viss storlek och konstruktion samt efterföljande rening till exempel en markbädd eller en infiltrationsanläggning. Även andra tekniska lösningar som uppfyller lagkraven finns nu på marknaden. Mer information om avlopp finns att läsa på avloppsguidens webbplats. Länk till annan webbplats.

Vid anläggning av en ny eller en väsentlig ändring av en befintlig avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd/anmälan enligt miljöbalken göras skriftligen och blankett hittar du här:

  • Glöm inte att bifoga en situationsplan.
  • Var ute i god tid. Bygg- och miljöavdelningen tidvis har många ansökningar samtidigt.
  • Handläggningstiden för en komplett ansökan är cirka 4 veckor.
  • Entreprenörer som kan hjälpa dig med utformning och dimensionering av ditt avlopp kan du hitta på avloppsguidens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2022 kl. 10.46

Sidfot