Eget/enskilt avlopp

Du som bor utanför ett område för kommunal avloppslösning har ett eget ansvar att se till att ditt avloppsvatten genomgår rening före utsläpp.

I avloppsvattnet från ditt hushåll finns det bakterier, virus och växtnäringsämnen. Om ditt avloppsvatten inte renas finns det en risk för påverkan på grund- och ytvatten, övergödning av vattendrag eller att din eller en grannes dricksvattentäkt förorenas.

Bollnäs kommun antog år 2005 ett miljömål där bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärdas.

Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt gällande lagstiftning ska avloppsvatten tas om hand på ett sådant sätt att det inte blir en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Alla enskilda avlopp (avlopp som inte är anslutet till kommunalt avloppsreningsverk) ska uppfylla en viss minimistandard.

Har du en vattentoalett ska avloppsanläggningen normalt bestå av en slamavskiljare av viss storlek och konstruktion samt efterföljande rening till exempel en markbädd eller en infiltrationsanläggning.

Även andra tekniska lösningar som uppfyller lagkraven finns nu på marknaden. Mer information om avlopp finns att läsa på avloppsguidens webbplats. Länk till annan webbplats.

Vid anläggning av en ny eller en väsentlig ändring av en befintlig avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd/anmälan enligt miljöbalken göras skriftligen och blankett hittar du här:

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 december 2023 kl. 16.00

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: