Muddring

Vid muddring tas bottenmaterial bort genom att spränga, gräva eller suga upp material i en sjö, ett vattendrag eller hav. Muddring påverkar miljön och därför gäller särskilda regler.

Vattenverksamhet

Arbeten i ett vattenområde, exempelvis muddring för att öka vattendjupet eller anläggande av en brygga eller pir, betraktas enligt miljöbalken som vattenverksamhet. Innan du muddrar kan du behöva anmäla detta till länsstyrelsen då muddring är en form av vattenverksamhet.

Avfall

De massor som uppstår vid muddringen klassificeras som avfall, oavsett om sedimenten är förorenade eller inte. Att lägga upp muddringsmassor på land är en miljöfarlig verksamhet. Om föroreningsrisken med massorna är ringa enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om föroreningsrisken inte är endast ringa enligt riktlinjerna eller om mängden muddermassor överstiger 1000 ton krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Strandskydd

Om muddring eller om muddermassor ska placeras inom strandskyddat område kan även strandskyddsdispens behövas.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024 kl. 10.40

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: