Behandling av personuppgifter

I barn- och utbildningsförvaltningens alla verksamheter behandlas personuppgifter för att kunna planera, bedriva och följa upp verksamheten.

Personuppgifter är till exempel

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (telefonnumer, adress och e-post)
  • Personnummer

Ibland behandlas känsliga personuppgifter

  • Hälsa (exempelvis allergi och specialkost)

Personuppgifter behandlas i samband med

  • personal- och elevadministration
  • pedagogisk dokumentation och uppföljning
  • fakturering och betalning
  • förtroendevalda och deras arbete med att ta politiska beslut
  • myndighetsutövning
  • ärenden som rör elevhälsans medicinska och psykologiska insatser

Hur dina personuppgifter hanteras regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR) och för varje behandling behövs en eller flera lagliga grunder.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen är behandling av personuppgifter nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller i vår myndighetsutövning, som båda är lagliga grunder.

Endast behörig personal har åtkomst till personuppgifter.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de behandlingar som görs inom förskole- och skolverksamheterna.

Om du har frågor hur Bollnäs kommun behandlar och hanterar dina personuppgifter kan du ta kontakt via

e-post: bollnas@bollnas.se
telefon: 0278-250 00

Bollnäs kommuns dataskyddsombud kan kontaktas via e-post dataskyddsombud@kfhalsingland.se eller till informationssäkerhetssamordnare, Kommunalförbundet Hälsingland, på telefon 0278-540 14.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023 kl. 14.58

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: