Synpunkter inom förskole- och skolverksamheter

Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

 1. Kontakta förskola eller skola
  Kontakta först närmast berörd personal. Det kan vara en förskollärare, en fritidspedagog, en klasslärare eller en mentor.
 2. Kontakta rektor
  Om ingen förändring sker inom rimlig tid kontaktar du ansvarig rektor.
  Kontaktuppgifter förskolor Länk till annan webbplats.
  Kontaktuppgifter grundskolor Länk till annan webbplats.
 3. Kontakta huvudmannen för förskola eller skola via e-tjänst
  Det är möjligt att lämna synpunkter anonymt, men om du vill ha återkoppling måste du logga in med bankID

 1. Kontakta skolan
  Har du synpunkter på en fristående förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola ska du i första hand vända dig direkt till den chef eller den rektor som är ansvarig för verksamheten. Detsamma gäller om det handlar om kränkande behandling eller diskriminering.
 2. Kontakta Skolinspektionen
  Vänd dig till Skolinspektionen om du inte nöjd med skolans hantering av din synpunkt. De är tillsynsmyndighet för fristående skolor.
 3. Kontakta kommunen
  Vänd dig till utbildningskontoret om du inte är nöjd med förskolans hanteringa av din synpunkt. Barn- och utbildningsnämnden har ett tillsynsansvar på fristående förskolor.

Vi kontaktar dig inom tre arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Om du valt att vara anonym utreds och dokumenteras klagomålet, men du får inget svar.

Allmän handling

Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär det.

Beroende på klagomålets karaktär kan antingen delar eller hela klagomålet sekretessbeläggas med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vill du överklaga ett beslut kan du vända dig till Förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagandenämnd, beroende på vad det är för typ av beslut.

Överklaga till Förvaltningsrätten

Du måste skicka in din överklagan till kommunen inom tre veckor från och med den dag du fick beslutet. Du måste tydligt ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt. Du ska även ange på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Handläggare i kommunen bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som prövar ärendet och fattar ett beslut.

Skicka din överklagan till:
Bollnäs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
821 80 Bollnäs

Överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN)

SÖN är en domstolsliknande och oberoende myndighet.

Du som är elev, student eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom exempelvis förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. De hanterar vissa ärenden som får överklagas, exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.

På deras hemsida kan du läsa mer om vilka beslut som Skolväsendets överklagandenämnd hanterar.

Om du inte är nöjd med skolans eller huvudmannens hantering av din synpunkt kan du vända dig till olika statliga myndigheter som arbetar med förskole- och skolfrågor.

Skolinspektionen (SI)

Skolinspektionen hanterar många typer av ärenden, som till exempel anmälningar om kränkningar och brist på stöd i undervisningen.

Barn- och elevombudet (BEO)

Elever som upplever kränkningar och inte får hjälp från skolan kan göra en anmälan till BEO.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Till DO anmäler du diskriminering, exempelvis på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.

Arbetsmiljöverket (AV)

I skolan är det oftast rektor som har ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter på arbetsmiljön, kan du göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2024 kl. 14.20

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: