Avgifter och regler

Här hittar du avgifter för förskola och fritidshem.

Inkomstanmälan

I samband med att ditt barn börjar i förskola eller på fritidshem måste du göra en inkomstanmälan för ditt hushåll. Det är viktigt att göra det så att du betalar rätt månadsavgift i förhållande till inkomsten. Om det inte görs betalar du automatiskt full avgift enligt maxtaxan.

Du gör inkomstanmälan via vår e-tjänst.

När inkomsten i ditt hushåll förändras är du skyldig att anmäla ny inkomst i Inkomstanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att månadsavgiften ska bli rätt. Om du sedan tidigare valt att acceptera högsta avgiften behöver du inte göra en inkomständring.

Ny månadsavgift fastställs efter att du lämnat in ny inkomstamälan och ändras sedan vid närmaste månadsskifte. Sänkt månadsavgift på grund av minskade inkomster justeras inte retroaktivt.

Utbildningskontoret går årligen ut med en förfrågan om inkomst till alla hushåll.

Avgifter

Bollnäs kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i avgift. Taxan för fritidshem tillämpas från och med den 1 augusti, det år barnet fyller sex år.

 • Maxtaxan justeras årligen.
 • Avgift betalas för 12 månader per år.
 • Avdrag för frånvaro görs inte.
 • Avgift betalas från första inskolningsdagen.

Avgiften är relaterad till

 • förskola eller fritidshem
 • avgiftsgrundande bruttoinkomster
 • antal barn i förskola och fritidshem.

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

 • Barn 1: 3% av inkomsten, dock högst 1 572 kr per månad
 • Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst 1 048 kr per månad
 • Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 524 kr per månad
 • Barn 4: Ingen avgift


Avgifter i fritidshem

 • Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst 1 048 kr per månad
 • Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst 524 kr per månad
 • Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 524 kr per månad
 • Barn 4: Ingen avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i hushållet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre enligt avgiftstabellen. Från fjärde barnet betalas ingen avgift.

Högsta avgiftsgrundande inkomst är 52 410 kronor per månad.

Från hösten det år barnet fyller tre år reduceras avgiften för barn i förskolan med 1/3 av avgiften. Reduceringen gäller under perioden 1 september till 31 maj. Det är hushållets totala månadsinkomst före skatt som ligger till grund för avgiften. När ny inkomstuppgift lämnas ska inkomsten vara styrkt.

Öppen fritidsverksamhet kostar 300 kr per månad.

Delad faktura

Vid en separation är det viktigt för vårdnadshavare att anmäla förändringen om ni båda använder plats på förskola och vill ha delad faktura. Ni är tillsammans ansvariga för att avgiften betalas.

Avgiften beräknas på den sammanlagda bruttoinkomsten i era respektive hushåll.

Ni gör anmälan i e-tjänsten Delad faktura Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kräver flerpartssignering, det vill säga ni båda måste signera anmälan med hjälp av e-legitimation. Anmälan handläggs inte förrän ni båda har signerat den.

När anmälan tagits emot görs ändringen från och med nästkommande faktura.

Om ni som vårdnadshavare har delad faktura, men platsen sägs upp av en av er på Delad faktura Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., övergår hela placeringen och hela avgiften till den vårdnadshavare som har kvar platsen. Bollnäs kommun erbjuder inte halv plats.

Ändrat omsorgsbehov

Om du som vårdnadshavare blir arbetssökande eller föräldraledig får du ha ditt barn på förskolan 15 timmar per vecka.

Ditt barns vistelsetid på förskolan ändras en månad efter det att du blivit arbetslös om inget meddelats i förväg.

Om du har kännedom om kommande arbetslöshet och meddelar det en månad före, ändras vistelsetiden från det datum som gäller för arbetslösheten.

Ny inkomstuppgift ska bifogas!

I samband med syskons födelse får ditt barn behålla sin vanliga plats i en månad. Därefter ditt barn rätt till 15 timmar per vecka.

Ditt barns vistelsetid ändras inte under havandeskapsledigheten om du inte meddelar att du endast behöver 15 timmar per vecka.

Ny inkomstuppgift ska bifogas!

Hur vet jag hur mycket jag ska betala för mitt barns plats?

Avgiften beräknas för det hushåll där ditt barn är folkbokfört och utifrån de inkomster som de vuxna i det hushållet har. Bollnäs kommun använder sig av maxtaxa villket innebär att det finns en övre gräns för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter om de förändras. Ändring av inkomst gäller från och med månaden efter uppgiften inkommer till kommunen.

Avgiften är lika för plats i kommunal och fristående förskola.

Vad är ett hushåll?

Med hushåll menas ensamstående och makar eller sambor som är folkbokförda på samma adress. Alla vuxna i hushållet ska redovisa sina inkomster, även den som inte är vårdnadshavare till barnet

Slipper jag betala för mitt barns plats under sommarlovet?

Du betalar för platsen, inte för den tid ditt barn är i förskolan och du betalar därför avgiften årets alla månader.

Varför är min faktura högre under sommaren?

Från det år ditt barn fyller tre år går den på kostnadsfri allmän förskola som är avgiftsfri från och med 1 september till och med 31 maj. Tiden däremellan är avgiftsbelagd.

Vad menas med inkomst?

Avgiften baseras på hushållets inkomster per månad och före skatt. Inkomst som beräknas är lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster, till exempel

 • lön före skatt
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta-eget-bidrag
 • bidrag vid militär tjänstgöring
 • konfliktersättning
 • aktivitetsstöd
 • pension (ej barnpension)
 • familjehemsersättning, arvodesdelen är skattepliktig
 • efterlevandeskydd

Med inkomst menar vi inte

 • studielån
 • studiebidrag
 • rekryteringsbidrag (via CSN)
 • handikappersättning
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • underhållsstöd för barn
 • etableringsersättning
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • kapitalinkomster

Kontakt

 • Administratör för förskolan

  utbildningskontoret@bollnas.se 0278-256 80

  Telefontider

  Måndag 8.00-9.30

  Tisdag 8.00-9.30

  Torsdag 8.00-9.30

  Fredag 8.00-9.30

  Övrig information

  Frågor gällande förskoleplaceringar, fakturafrågor förskola och fritids, avgiftstaxa och ansökningar till förskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2022 kl. 17.20

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot