Avgifter och regler

Här hittar du information om avgifter i förskolan och på fritidshemmet samt hur du anmäler hushållets inkomst så att du betalar rätt avgift.

Du kan också anmäla delad faktura mellan vårdnadshavare och ändrad placeringsgrund, det vill säga om ditt barn ska vara fler eller färre timmar i förskolan.

I samband med att ditt barn börjar i förskola eller på fritidshem måste du göra en inkomstanmälan för ditt hushåll. Det är viktigt att du gör det så att du betalar rätt månadsavgift i förhållande till ditt hushålls inkomst.

Om du inte gör en inkomstanmälan betalar du automatiskt full avgift enligt maxtaxan.

Inkomstanmälan görs i vår e-tjänst Inkomstanmälan.

Vid ändrad inkomst

När inkomsten i ditt hushåll ändras är du skyldig att anmäla det i
e-tjänsten Inkomstanmälan för att din månadsavgift ska bli rätt.

Du behöver inte göra en inkomständring om du redan betalar full avgift enligt maxtaxan.

När du lämnat in ny inkomstamälan kan du få ny månadsavgift som ändras vid närmaste månadsskifte.

Sänkt månadsavgift på grund av minskade inkomster justeras inte retroaktivt.

Bollnäs kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i avgift. Taxan för fritidshem tillämpas från och med den 1 augusti, det år barnet fyller sex år.

Från hösten det år barnet fyller tre år reduceras avgiften för barn i förskolan med 1/3 av avgiften. Reduceringen gäller under perioden 1 september till 31 maj.

 • Maxtaxan justeras årligen.
 • Avgift betalas för 12 månader per år.
 • Avdrag för frånvaro görs inte.
 • Avgift betalas från första inskolningsdagen.

Hushållets maxtaxa är 56 250 kronor per månad under 2024.

Avgiften är relaterad till

 • förskola eller fritidshem
 • avgiftsgrundande bruttoinkomster
 • antal barn i förskola och fritidshem.

Avgiftstaxa från och med 1 januari 2024

Observera att du betalar högst avgift för det yngsta barnet i hushållet.

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

Barn

Högsta avgiften per månad

Procent av inkomst

1

1 688 kr

3

2

1 125 kr

2

3

563 kr

1

4

Ingen avgift

-

 

Avgifter i fritidshem

Barn

Högsta avgiften per månad

Procent av inkomst

1

1 125 kr

2

2

563 kr

1

3

563 kr

1

4

Ingen avgift

-

Det är hushållets totala månadsinkomst före skatt som ligger till grund för avgiften. När ny inkomstuppgift lämnas ska inkomsten vara styrkt.

Fritidsklubb

Öppen fritidsverksamhet kostar 300 kr per termin.

Vid en separation är det viktigt för er som vårdnadshavare att anmäla förändringen om ni båda använder plats på förskola och vill ha delad faktura. Ni är tillsammans ansvariga för att avgiften betalas.

Avgiften beräknas på den sammanlagda bruttoinkomsten i era respektive hushåll.

Anmäla delad faktura

Ni gör anmälan i e-tjänsten Delad faktura som kräver flerpartssignering, det vill säga ni båda måste signera anmälan med hjälp av e-legitimation. Anmälan handläggs inte förrän ni båda har signerat den.

När anmälan tagits emot görs ändringen från och med nästkommande faktura.

Säga upp delad faktura

Om du har delad faktura, men du vill säga upp platsen gör du det på e-tjänsten Delad faktura men då övergår hela placeringen och hela avgiften till den andra vårdnadshavaren. Bollnäs kommun erbjuder inte halv plats.

Om du som vårdnadshavare blir arbetssökande eller föräldraledig får du ha ditt barn på förskolan 15 timmar per vecka.

Vid arbetslöshet

Ditt barns vistelsetid på förskolan ändras en månad efter det att du blivit arbetslös om inget meddelats i förväg.

Om du har kännedom om kommande arbetslöshet och meddelar det en månad före, ändras vistelsetiden från det datum du blir arbetslös.

Vid föräldraledighet

I samband med syskons födelse får ditt barn behålla sin vanliga plats i en månad. Därefter har ditt barn rätt till 15 timmar per vecka.

Ditt barns vistelsetid ändras inte under havandeskapsledigheten om du inte meddelar att du endast behöver 15 timmar per vecka.

Kom ihåg att göra en ny inkomstanmälan både vid arbetslöshet och föräldraledighet.

Kontakt

 • Administratör för förskolan

  utbildningskontoret@bollnas.se 0278-256 80

  Telefontider

  Måndag 8.00-9.00

  Tisdag 8.00-9.00

  Torsdag 8.00-9.00

  Fredag 8.00-9.00

  Övrig information

  Frågor gällande förskoleplaceringar, fakturafrågor förskola och fritids, avgiftstaxa och ansökningar till förskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024 kl. 11.52

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: