Modersmål

Elever med annat modersmål än svenska har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan.

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Elever i grundskolan och anpassad grundskola ska erbjudas undervisning i modersmål om

 • en eller två vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål,
 • språket är elevs dagliga umgängesspråk i hemmet,
 • elever har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

I Bollnäs kommun erbjuds för tillfället modersmålsundervisning i

 • Amhariska
 • Arabiska
 • Engelska
 • Kurdiska
 • Oromo
 • Persiska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Tigrinja
 • Thailändska
 • Tyska
 • Ukrainska

Det finns fem minoritetsspråk i Sverige (Språklagen 2009:600 7 §).

 • finska
 • meänkeili
 • samiska
 • romani chib
 • jiddisch

Modersmålsundervisning får inte ges i mer än ett språk, med undantag för romska elever som kan undervisas i fler språk om det finns särskilda skäl. Beslut tas av rektor.

Om möjlighet finns kan modersmålsundervisning i minoritetsspråk erbjudas inom ramen för skolans språkval.

Undervisningen i minoritetsspråk är inte begränsad till ett visst antal år.

Minoritetsspråken är extra skyddade språk, vilket innebär vissa undantag från de föreskrifter som reglerar modersmålsundervisningen.

Undantag

 • Det finns inget krav om att det måste vara minst fem elever som efterfrågar undervisning.
 • Språket behöver inte vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.
 • Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.
 • För att modersmålsundervisning i ett minoritetsspråk ska kunna ges måste huvudmannen hitta en lämplig lärare för undervisningen.

Undervisningen

Undervisningen i modersmål ges till elever på kommunens samtliga grundskolor. Undervisningen sker oftast på elevens skola. Om det är få elever på en skola som önskar samma språk, kan undervisningen ske på annan skola för att bilda en större undervisningsgrupp. Elevens skola ansvarar och står då för resekostnader.

All modersmålsundervisning ligger utanför ordinarie schema för att inte konkurrera med undervisning i andra ämnen.

Bedömning och betygsättning

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till betygskriterier i kursplaner eller ämnesplaner.

Elevs rätt till stöd kan ges till elever med annat modersmål än svenska i form av studiehandledning på modersmålet (Skollagen kap. 3 §§ 7–12).

Studiehandledning ges

 • i de ordinarie ämnena för att öka elevens chans att nå kunskapsmålen,
 • under ordinarie lektionstid eller utanför lektionstid, och
 • efter behov och behöver inte vara statiskt återkommande under längre perioder.

Det är rektor som beslutar om studiehandledning men innan ska eleven ha ett upprättat åtgärdsprogram och en individuell utvecklingsplan (IUP). Beslutet fattas efter samråd med klasslärare/ämneslärare och modersmålslärare.

Om du vill att ditt barn ska läsa modersmål ansöker du via e-tjänsten. Det är rektor som beslutar om rätten till modersmålsundervisning.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 juli 2024 kl. 10.45

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: