Skolskjuts

Som elev i grundskola har du rätt till kostnadsfri skolskjuts till den skola kommunen anvisar om du uppfyller något av kraven; färdvägens längd, osäkra trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Från årskurs 7 åker du i första hand med ditt Ung i Bollnäs-kort och i andra hand ett skolbusskort med X-trafik.

Elevresor för dig som går gymnasium

Du kan ha rätt till skolskjuts om du inte själv kan ta sig till skolan av någon av följande anledningar

  • Avstånd (färdvägens längd)
  • Växelvis boende (bor ungefär lika mycket enligt fast schema hos båda vårdnadshavarna)
  • Trafikförhållanden (färdvägen är farlig utöver det normala)
  • Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet
  • Nattomsorg (skjuts mellan fritids och nattis)

Du måste göra en ny ansökan om skolskjuts inför varje läsår.

Observera att kommunen har en begränsad skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts för dig som går på en fristående skola eller i annan kommunal skola än den du geografiskt tillhör. Bedömning sker i varje enskilt ärende.

Handläggningstiden är 1-6 veckor under pågående läsår (gäller en komplett ansökan).

I videon nedan kan du se hur du ansöker om skolskjuts.

Från 1 augusti, det år eleven börjar årskurs 7, och fram till den 30 juni det år eleven fyller 19 år, får elever folkbokförda i Bollnäs gratis busskort, Ung i Bollnäs.

Du behöver därför inte ansöka om skolskjuts då du ska använda busskortet för resor till och från skolan inom Bollnäs kommun.

Ung i Bollnäs gäller för obegränsat antal resor, alla dagar, dygnet runt med X-trafiks bussar och X-tåg inom både Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun. Resekortet är personlig och behöver ha namn och födelsenummer på baksidan för att vara giltigt.

Du kan inte använda busskortet som "delbetalning" för en resa till annan kommun, exempelvis Söderhamn eller Gävle, utan du måste betala för hela resan.

Om du har ett busskort "Ung i Bollnäs" eller ett skolbusskort för X-trafiks bussar och tåg som är borttappat, trasigt eller inte längre fungerar beställer du ett nytt via vår e-tjänst.

Om du är under 18 år är det din vårdnadshavare som beställer.

Om du tappat bort eller om du förstört ditt busskort tas en administrativ avgift ut på 100 kronor för att få ett nytt. Du betalar med swish när du hämtar ut busskortet på stadshuset.

Avståndet mellan hem och skola mäts i kommunens digitala skolskjutssystem. Avståndet som mäts är den kortast gång, cykel eller på annat sätt framkomlig väg mellan bostad och skola.

Kilometergränser för skola och anslutningsskjuts

Årskurs

Avstånd mellan
bostad och skola

Avstånd till
påstigningsplats

Förskoleklass–årskurs 2

2 km

2 km

Årskurs 3–4

3 km

3 km

Årskurs 5–9

4 km

4 km

Anpassad gymnasieskola

6 km

6 km

Om ditt barn har växelvis boende mellan vårdnadshavare kan det beviljas skolskjuts om skäl för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. Ditt barn måste bo i princip lika mycket hos båda vårdnadshavarna och det ska bifogas i ansökan.

Det är den vårdnadshavare som ditt barn behöver skolskjuts från som måste ansöka. Om det finns ett behov från båda vårdnadshavarna måste båda ansöka.

Vid växelvis boende beviljas inte skolskjuts över kommungränsen.

Vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra och ska därför vägas in vid skolskjutshandläggningen. När du ansöker behöver du förklara vart och varför det är farligt utöver det normala. Tänk på att du som vårdnadshavare har ett föräldraansvar, vilket innebär att desto yngre ditt barn är desto större är ditt ansvar, exempelvis genom att följa med ditt barn till uppsamlingsplats.

Riktlinjer för trafiksäkerhetsbedömning av skolskjutsverksamheten redovisas i Bilaga - Trafiksäkerhetsbedömningar i Bollnäs kommun.

Vid funktionsnedsättning ska en bedömning göras för att se om funktionshindret påverkar elevers möjlighet att ta sig till skolan.

Det är ditt barn och du som vårdnadshavare som ansvarar för att skicka in relevant underlag för bedömningen, exempelvis medicinskt utlåtande från läkare.

Om ditt barn skadar sig kan denne via kommunens försäkringsbolag, om kriterierna uppfylls, få tillfällig skjuts. Det är du som vårdnadshavare som initierar behovet med kommunens försäkringsbolag.

Om inte kommunens försäkring eller ditt barns privata försäkring täcker skolskjuts under perioden, kan ditt barn komma att beviljas tillfällig skolskjuts. Det är du och ditt barn som ansvarar för att skicka in relevanta underlag, exempelvis medicinska utlåtanden samt styrka att barnets försäkring inte täcker resan.

Här får du information om Bollnäs kommuns försäkringar Öppnas i nytt fönster..

Om du valt en annan skola än den ditt barn annars skulle ha placerats, är ditt barn berättigad till skolskjuts till den valda skolan om denne uppfyller villkoren och om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Det betyder att ditt barn har rätt till skolskjuts till den valda skolan om det inte innebär merkostnader för kommunen jämfört med om ditt barn gått i den skola där denne annars skulle ha placerats.

Närmaste geografiska skola

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad skola har rätt till skolskjuts om de går i den skola som kommunen anvisat (placeringsskola) eller den närmsta skolan, oavsett om det är en kommunal- eller fristående, och uppfyller kommunens riktlinjer för skolskjuts.

Bor du eller går du i skola i en annan kommun

Skolskjuts beviljas aldrig över kommungränser oavsett om det är för att elever är folkbokförda utanför Bollnäs eller valt en skola i annan kommun.

Om ditt barn är beviljad Nattis har du möjlighet att ansöka om skjuts mellan fritidshemmet och Nattis. Du har enbart rätt till detta om ingen annan kan skjutsa ditt barn mellan fritids och Nattis, exempelvis andra familjemedlemmar eller närstående. 

Resorna är inte skolskjuts, vilket innebär att kommunen inte har någon laglig skyldighet att erbjuda resorna. 

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024 kl. 08.28

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: