Skolskjuts

Som elev i grundskola har du rätt till kostnadsfri skolskjuts till den skola kommunen anvisar om du uppfyller något av kraven; färdvägens längd, osäkra trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Från årskurs 6 åker du i första hand med ditt Ung i Bollnäs-kort och i andra hand ett skolbusskort med X-trafik.

Elevresor för dig som går gymnasium

Du kan ha rätt till skolskjuts om du inte själv kan ta sig till skolan av någon av följande anledningar

 • Avstånd (färdvägens längd)
 • Växelvis boende (bor ungefär lika mycket enligt fast schema hos båda vårdnadshavarna)
 • Trafikförhållanden (färdvägen är farlig utöver det normala)
 • Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet
 • Nattomsorg (skjuts mellan fritids och nattis)

Du måste göra en ansökan för varje nytt läsår.

Observera att kommunen har en begränsad skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts för dig som går på en fristående skola eller i annan kommunal skola än den du geografiskt tillhör. Bedömning sker i varje enskilt ärende.

Handläggningstiden är 1-6 veckor under pågående läsår (gäller en komplett ansökan).

Från 1 augusti, det år eleven börjar årskurs 6, och fram till den 30 juni det år eleven fyller 19 år, får elever folkbokförda i Bollnäs gratis busskort, Ung i Bollnäs.

Du behöver därför inte ansöka om skolskjuts då du ska använda busskortet för resor till och från skolan inom Bollnäs kommun.

Ung i Bollnäs gäller för obegränsat antal resor, alla dagar, dygnet runt med X-trafiks bussar och X-tåg inom både Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun. Resekortet är personlig och behöver ha namn och födelsenummer på baksidan för att vara giltigt.

Du kan inte använda busskortet som "delbetalning" för en resa till annan kommun, exempelvis Söderhamn eller Gävle, utan du måste betala för hela resan.

Om du har ett busskort "Ung i Bollnäs" eller ett skolbusskort för X-trafiks bussar och tåg som är borttappat, trasigt eller inte längre fungerar beställer du ett nytt via vår e-tjänst.

Om du är under 18 år är det din vårdnadshavare som beställer.

Om du tappat bort eller om du förstört ditt busskort tas en administrativ avgift ut på 100 kronor för att få ett nytt. Faktura skickas separat.

Avståndet mellan hem och skola mäts i kommunens digitala skolskjutssystem. Avståndet som mäts är den kortast gång, cykel eller på annat sätt framkomlig väg mellan bostad och skola.

Kilometergränser för skola och anslutningsskjuts

Årskurs

Avstånd mellan
bostad och skola

Avstånd till
påstigningsplats

Förskoleklass–årskurs 2

2 km

2 km

Årskurs 3–4

3 km

3 km

Årskurs 5–9

4 km

4 km

Anpassad gymnasieskola

6 km

6 km

Om ditt barn har växelvis boende mellan vårdnadshavare kan det beviljas skolskjuts om skäl för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. Ditt barn måste bo i princip lika mycket hos båda vårdnadshavarna och det ska bifogas i ansökan.

Det är den vårdnadshavare som ditt barn behöver skolskjuts från som måste ansöka. Om det finns ett behov från båda vårdnadshavarna måste båda ansöka.

Vid växelvis boende beviljas inte skolskjuts över kommungränsen.

Vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra och ska därför vägas in vid skolskjutshandläggningen. När du ansöker behöver du förklara vart och varför det är farligt utöver det normala. Tänk på att du som vårdnadshavare har ett föräldraansvar, vilket innebär att desto yngre ditt barn är desto större är ditt ansvar, exempelvis genom att följa med ditt barn till uppsamlingsplats.

Riktlinjer för trafiksäkerhetsbedömning av skolskjutsverksamheten redovisas i Bilaga - Trafiksäkerhetsbedömningar i Bollnäs kommun.

Vid funktionsnedsättning ska en bedömning göras för att se om funktionshindret påverkar elevers möjlighet att ta sig till skolan.

Det är ditt barn och du som vårdnadshavare som ansvarar för att skicka in relevant underlag för bedömningen, exempelvis medicinskt utlåtande från läkare.

Om ditt barn skadar sig kan denne via kommunens försäkringsbolag, om kriterierna uppfylls, få tillfällig skjuts. Det är du som vårdnadshavare som initierar behovet med kommunens försäkringsbolag.

Om inte kommunens försäkring eller ditt barns privata försäkring täcker skolskjuts under perioden, kan ditt barn komma att beviljas tillfällig skolskjuts. Det är du och ditt barn som ansvarar för att skicka in relevanta underlag, exempelvis medicinska utlåtanden samt styrka att barnets försäkring inte täcker resan.

Här får du information om Bollnäs kommuns försäkringar Öppnas i nytt fönster..

Om du valt en annan skola än den ditt barn annars skulle ha placerats, är ditt barn berättigad till skolskjuts till den valda skolan om denne uppfyller villkoren och om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Det betyder att ditt barn har rätt till skolskjuts till den valda skolan om det inte innebär merkostnader för kommunen jämfört med om ditt barn gått i den skola där denne annars skulle ha placerats.

Närmaste geografiska skola

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad skola har rätt till skolskjuts om de går i den skola som kommunen anvisat (placeringsskola) eller den närmsta skolan, oavsett om det är en kommunal- eller fristående, och uppfyller kommunens riktlinjer för skolskjuts.

Bor du eller går du i skola i en annan kommun

Skolskjuts beviljas aldrig över kommungränser oavsett om det är för att elever är folkbokförda utanför Bollnäs eller valt en skola i annan kommun.

Om ditt barn är beviljad Nattis har du möjlighet att ansöka om skjuts mellan fritidshemmet och Nattis. Du har enbart rätt till detta om ingen annan kan skjutsa ditt barn mellan fritids och Nattis, exempelvis andra familjemedlemmar eller närstående. 

Resorna är inte skolskjuts, vilket innebär att kommunen inte har någon laglig skyldighet att erbjuda resorna. 

När får jag ett beslut?

Om du ansökt innan den 31 maj får du ett beslut innan läsårsstart. Kommer ansökan in senare börjar den handläggas efter läsårsstart. Handläggningstiden är upp till 6 veckor.

Hur får jag mitt busskort?

Det skickas hem till dig efter beslut.

Hur får jag ett beslut?

Har du ansökt via e-tjänsten får du ett meddelande med beslut där. Har du ansökt på pappersblankett skickas beslutet hem till den som ansökt.

Jag är inte nöjd med mitt beslut

Du kan alltid överklagat ditt beslut till Förvaltningsrätten i Falun. På beslutet finns information om hur du gör för att överklaga.

Om du vill ansöka om skolskjuts för andra skäl, än de som du lämnade in om först, behöver du lämna in en ny ansökan.

Flytt till ny bostad

Om ditt barn har flyttat eller ska flytta måste du meddela det till skolskjutshandläggare, se kontaktuppgifter nedan. Om ditt barn fortfarande har behov av skolskjuts från den nya adressen måste du som vårdnadshavare lämna in en ny ansökan.

Barnet bor hos mig varannan helg

Ett barn har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavares adress endast om man bor ungefär lika mycket hos båda enligt ett fastschema. Varannan helg är inte tillräckligt mycket för skolskjuts.

Vad är ekonomisk eller organisatorisk svårighet vid vald skola?

Om det uppstår någon form av merkostnad för kommunen. Det kan vara:

 • elev som behöver ett busskort som den annars inte skulle fått,
 • elev som behöver åka taxi och resor inte kan samordnas,
 • att man gör ändringar i busslingor, alltså att bussen stannar vid en till hållplats,
 • att elev inte ingått i planeringsunderlaget. Vid planering av bussar under våren, beräknas platser utifrån hur många elever som är inskrivna på skolan till höstterminen som sin placeringsskola.

Kan jag få skolskjuts del av sträcka?

Nej, skolskjuts beviljas från en uppsamlingsplats fram till skolan.

Kan jag åka skolskjuts till min kompis, mor- och farföräldrar eller annan person

Nej, du har enbart rätt till skolskjuts mellan en uppsamlingsplats i närheten av hemmet till din skola. Du får inte kliva av eller på någon annanstans även om bussen stannar där.

Vad behöver stå på ett intyg om funktionsnedsättning?

Intyget ska handla om vilken förmåga ditt barn har att ta sig till skolan från hemmet. Det är enbart färdvägen som bedöms, det tas inte hänsyn till om ditt barn exempelvis blir trött i skolan genom att ta sig dit själv.

Föräldraansvar

Som förälder har du ett större ansvar desto yngre ditt barn är. Du har ett ansvar att träna ditt barn i trafiken och i de trafikförhållanden som råder där ni bor. I det ingår att träna ditt barn på vägen till uppsamlingsplatsen och hur en bussresa går till, exempelvis att plinga vid hållplats.

Vårdnadshavare ansvarar för sitt barn

 • på vägen mellan hemmet och hållplatsen/uppsamlingsplatsen,
 • under väntetider på hållplatsen/uppsamlingsplatsen till dess att barnet stiger på buss eller i taxi.

Vårdnadshavare ska se till

 • deras barn kommer i god tid till hållplatsen/uppsamlingsplatsen,
 • att deras barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.

Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda uppsamlingsplatserna.

Om elever missar bussen/taxi är vårdnadshavare ansvariga för att elever tar sig till skolan.

Mitt barn har brutit benet

Om ditt barn skadar sig kan denne via kommunens försäkringsbolag, om kriterierna uppfylls, få tillfällig skjuts. Det är du som vårdnadshavare som initierar behovet med kommunens försäkringsbolag (se under rubriken Tillfällig skolkjuts).

Om inte kommunens försäkring eller ditt barns privata försäkring täcker skolskjuts under perioden, kan ditt barn komma att beviljas tillfällig skolskjuts. Det är du och ditt barn som ansvarar för att skicka in relevanta underlag, exempelvis medicinska utlåtanden samt styrka att barnets försäkring inte täcker resan.

Mitt barn går på en skola i annan kommun

Skolskjuts beviljas inte till en annan kommun.

Taxin har inte kommit

Om ditt barn har beviljats att resa med taxi fick du också ett informationsblad. Det är Serviceresor som hanterar taxiresor, men det är skolskjutshandläggare i Bollnäs som beslutar om resorna.

Du kan nå serviceresor på telefon 0270-741 75, endast kontorstid. Mellan klockan 7 och 16 kan man boka. Avbokningar går att göra dygnet runt. Handläggningstid för ändringar i serviceresor är 3-5 dagar.

Mitt barn missade taxiresan/skolbussen

Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn tar sig till skolan. Ingen ny skolskjutsresa ordnas.

Kan man få skjuts till och från fritids eller fritidsklubb?

Nej, skolskjuts beviljas mellan en uppsamlingsplats i närheten av hemmet till skolan. Anpassad efter skolans tider. Inga resor till och från fritids ordnas.

Undantag görs för elever i anpassad grundskola efter individuell bedömning.

Resor till korttidsboende eller familjehem

Barn som är beviljade korttidsboende enl Lagen om stöd och service (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL) och som är beviljade skolskjuts kan få skjuts till och från boendet om de uppfyller kraven.

Resor till och från familjehem kan också beviljas om elever uppfyller kraven för skolskjuts i övrigt

Kan jag få skolskjuts på grund av att det är vinterväglag?

Generellt kan du inte få skolskjuts för att det är vinter. Skolskjuts kan endast beviljas av trafiksäkerhetsskäl. Snö och halka kan exempelvis utgöra en oangelägenhet, men är nödvändigtvis inte trafikfarligt. Lika gäller för mörker där pannlampa kan skapa belysning och reflexer kan användas för att synliggöras för andra trafikanter.

Du kan ansöka för skolskjuts med hänvisning till kraftigt försämrade trafikförhållanden. Handläggningstiden är upp till 6 veckor.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024 kl. 13.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: