Skolskjuts

Elever i grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts till den skola kommunen anvisar, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet.

Rätten till skolskjuts gäller inte för elever som valt att gå på annan skola än den kommunen annars skulle placerat dem, men om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts för dessa elever.

Skolskjuts genomförs med beställningstrafik och med ordinarie kollektivtrafik (linjetrafik). Hemkommunen anordnar inte skolskjuts utanför kommunens geografiska gränser.

Rätten till skolskjuts gäller inte förskola och fritidshem, vilket innebär att kommunen inte är skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshem, förskola eller annan pedagogisk omsorg.

Resor inom skolans verksamhet för studiebesök, exempelvis badresor, räknas inte som skolskjuts.

Elever från årskurs 6, och fram till den 30 juni det år eleven fyller 19 år, får gratis busskort, Ung i Bollnäs, och behöver därför inte ansöka om skolskjuts då kortet ska användas för resor till och från skolan inom Bollnäs kommun.

Ung i Bollnäs gäller för obegränsat antal resor, alla dagar, dygnet runt med X-trafiks bussar och X-tåg inom både Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun. Resekortet är personlig och behöver ha namn och födelsenummer på baksidan för att vara giltigt. Resekortet gäller tillsvidare, men som längst fram till den 30 juni det kalenderår du fyller 19 år.

Beroende av färdvägens längd behöver elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ansöka om skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts behöver också lämnas in vid till exempel

  • val av annan skola
  • växelvis boende
  • trafikförhållanden
  • funktionshinder hos elever
  • annan särskild omständighet
  • kan beviljas efter individuell prövning.

En ny ansökan behöver göras inför varje nytt läsår.

Färdvägens längd är den närmaste vägen mellan elevens folkbokföringsadress och den kommunala skola som ligger närmast folkbokföringsadressen inom det område som eleven tillhör.

Avståndet mäts utifrån närmsta framkomliga väg, till exempel gångväg, cykelväg eller bilväg som är naturliga och rimliga att använda.

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen anvisa annan skola.

Avståndstabell utifrån årskurs och avstånd mellan bostad och skola.

Årskurs

Avstånd mellan
bostad och skola

Avstånd till
påstigningsplats

Förskoleklass–årskurs 2

2 km

2 km

Årskurs 3–4

3 km

3 km

Årskurs 5–9

4 km

4 km

Gymnasiesärskola

6 km

6 km

Om du har ett busskort "Ung i Bollnäs", en skolbiljett i grundskolan eller på gymnasiet som är borttappat, trasigt eller inte längre fungerar beställer du ett nytt via vår e-tjänst.

Om du är under 18 år är det vårdnadshavare som beställer.

Om busskortet är borttappat eller trasigt tas en administrativ avgift ut på 100 kronor för att få ett nytt. Faktura skickas separat.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023 kl. 08.50

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot