Fristående verksamhet

Som enskild kan du ansöka om att starta förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Observera att om du redan bedriver verksamhet i form av förskoleklass, grundskola eller anpassad skola och vill starta fritidshem, ansöker du om tillstånd hos Skolinspektionen.

Huvudman för fristående verksamhet kan vara

 • ett aktiebolag
 • handelsbolag
 • kommanditbolag
 • en förening
 • ett registrerat trossamfund
 • en stiftelse
 • en enskild individ.

Skollagen ställer krav på verksamheten och för att få ett godkännande krävs det att verksamheten har förutsättningarna att leva upp till kraven.

Ansökan ska göras sex (6) månader innan beräknad start. Utredningen påbörjas när ansökan är komplett och avgiften är betald.

 • Avgiften är 16 185 kr för ansökan om godkännande för att starta en ny fristående förskola.
 • Avgiften är 9 440 kr för ansökan om utökning av platser på redan befintlig förskola.

Kommunen är skyldig att utföra en ägar- och ledningsprövning (skollagen 2 kap. § 5) vid ansökan om godkännande att starta verksamhet. Du behöver därför skicka in information om vilka som ingår i ägar- och ledningspersonkretsen hos din huvudman.

Om kraven anses uppfyllas, utreds verksamhetens förutsättningar att leva upp till övrigt ställda krav.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om verksamheten ska godkännas och hela processen tar cirka sex (6) månader.

Om din verksamhet fått ett godkännande att starta upp är kommunen skyldig att lämna bidrag. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn i din verksamhet och avser kostnader för

 • omsorg och pedagogisk verksamhet,
 • pedagogiskt material och utrustning,
 • måltider,
 • administration,
 • mervärdesskatt, och
 • lokalkostnader.

Grundbidraget bestäms på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet. Utöver grundbidraget kan din verksamhet söka tilläggsbelopp för enskilt barn om det visar sig att barnet har omfattande behov av extraordinärt stöd.

De fristående förskolorna och fritidshemmen står under tillsyn av kommunen. Tillsynsansvaret regleras i skollagen. Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, hämta in upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen. Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den fristående förskolan.

Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunen fullgör sitt tillsynsansvar.

Eftersom verksamheterna ingår i miljöbalkens bestämmelse ska anmälan lämnas in senast sex veckor innan verksamheten startar.

Du behöver tänka på att

Under livsmedel kan du läsa mer om vad som gäller för livsmedelsverksamheter.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 maj 2024 kl. 16.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: